Finns det alternativ till klozapin (Clozapine, Leponex) vid paranoid schizofreni om patienten tidigare fått perikardit med hjärttamponad?

Läs mer i Läkartidningen.