åldre

Dosen av antipsykotika hos personer över 60 år med schizofreni kan ofta sänkas med 80 % visar en ny studie på 35 personer utan att försämring sker.

De visade också att för yngre personer med schizofreni krävs att 65 % av dopamin-2-receptorerna blockeras, men för äldre bara 50 %.

Genom dossänkningen kan extrapyramidala symptom minska, förhöjt prolaktin samt vissa symptom minskade överraskande på grund av minskad blockad.

På äldre år ökar risken för biverkningar och därför är dossänkning positivt för äldre. Zyprexa och Risperdal ingick i studien.

Sex personer fick dock ökade symptom på grund av sänkningen varav 2 ganska snart. Genom att mäta läkemedlet i blodet går det att avgöra om dosen ger rätt blockering.

Läs mer i MedPage Today