Fabrikanten är Janssen, som har Risperdal och Invega

TREVICTA® är den första behandlingen mot schizofreni som tas endast fyra gånger per år och finns nu tillgänglig i Sverige. 

TREVICTA® ges som en intramuskulär injektion var tredje månad.

Patienten kan med dessa färre administreringstillfällen bibehålla en optimal nivå av läkemedel i kroppen under längre tid jämfört med andra tillgängliga antipsykotiska behandlingar.

Den nya behandlingen möjliggör det längsta mellanrummet för doseringen av antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Quetiapin

Ny biverkan - dissorientering?

Eleverna Olle och Johan jagade orienteringskontroller vid Säters sjukhus men hittade något helt annat.

Polisen kom och hämtade fyndet.

"Det var väl inte direkt det man förväntade sig hitta i skogen", säger Olle.

Läs mer i Dala-Demokraten.

Zyprexa

Förfalskade läkemedel kan ge sämre effekt

Förfalskade läkemedel är ofta ineffektiva och kan till och med vara farliga.

Därför ska EU-länderna nu bekämpa läkemedelsförfalskningar med hjälp av nya enhetliga förpackningar. 

Över två miljoner doser av falska schizofreni-, cancer- och hjärtmediciner importerades till Storbritannien 2007.

Myndigheterna lyckades komma över mer än hälften av doserna men en stor del nådde hela vägen fram till apotek och patienter.

Mängden aktiva ämnen i de förfalskade läkemedlen kunde ligga på 50 procent i jämförelse med äkta läkemedel.

Läs mer hos YLÄ

Cipramil hette Citalopram innan patentet gick ut. Ett danskt preparat och storsäljare

Antipsykotika har viss effekt mot negativa symptom vid schizofreni.

SSRI-antidepressiva har använts, som tillägg till antipsykotika för att minska negativa symptom, men resultaten har inte varit entydiga om att effekt finns.

I ACTIONS studien har antidepressivat Citalopram testats mot placebo på personer med schizofreni med negativa symptom utan depression.

Studien fann ej någon effekt mot negativa symptom, livskvalité eller andra symptom i ett år.

Forskarna säger att andra antidepressiva, som inte är SSRI kan kanske ha effekt. 

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Viska:s Negativa symptom.

barn

Barnschizofreni utgör bara 2 % av schizofrenin och Clozapine verkar bäst då

Trots livsfarliga biverkningar skriver BUP i Norrköping ut antipsykotiska läkemedel till barn som behandlas för depression.

En behandling som går tvärtemot Läkemedelsverkets rekommendation.

Läs mer i nt.se.

På BUP i Norrköping säger man att antipsykotiska läkemedel aldrig är första val vid behandling av barn, men att det i enstaka fall används vid allvarliga sjukdomar och tillstånd.

Läs mer i nt.se.

Läs Läkemedelsverkets färska rekommendationer om antipsykotika till barn och ungdomar.

Risperdal

Risperdal var det enda preparat, som gav marginellt ökad risk för fosterskador

En ny stor studie visade inte på någon koppling mellan antipsykotika under graviditeten och fosterskador.

Studien är på 9 300 kvinnor, som fått nyare antipsykotika, som Seroquel och Abilify samt 700 kvinnor, som fått gamla antipsykotika, som t.ex Haldol.

Att kvinnorna använt medicinen under de tre första månaderna kontrollerades via uttag från apoteken.

Bara ett preparat gav marginellt ökad risk för fosterskador och det var Risperdal, som skall studeras ytterligare.

De undersökte bara fosterskador, men ej andra negativa effekter som medicineringen kan ge. 

Läs mer i New York Times.

Läs Abstract i JAMA Psychiatry.

barn

Barnschizofreni utgör 2 % av schizofrenin och under 13 år

Barnschizofreni är ovanlig, svår och svårbehandlad, men en ny studie visar att Clozapine ger starkare effekt hos barn än hos vuxna.

Även fastän preparatet är dyrt i USA och regelbundna blodtester krävs, så fortsatte 75 % Clozapine behandlingen.

För vuxna med schizofreni så är siffran 32-57 %.

Om medicineringen sker noggrant, som i fallet med Clozapine till barn, så kan återfallen i psykos minska.

Barn får dock 3-6 gånger fler biverkningar på vita blodkroppar och 5 gånger större risk för akatisi än vuxna. 

Läs mer hos HealthCanal.

Läs artikeln gratis tills 12 augusti hos Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.

drug abuse

Missbruk är 5 gånger vanligare än normalt vid schizofreni

Tolv procent av svenskar mellan 12 och 49 år har missbrukat receptbelagd medicin, visar en studie av läkemedelsmissbruk i Europa.

Framför allt behöver smärta och psykiska sjukdomar och problem behandlas med evidensbaserade (bevisade) metoder och med rätt behandling till rätt person, så att man undviker att snabbt hamna i förskrivning av alltför tunga läkemedel.

Läs mer i Läkartidningen.

Läs Viska:s Missbruk.

arg

Vissa kan ha agitation 12 gånger per år

Agitation förekommer hos 90 % med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär (särskilt vid mani) och akut agitation kan finnas 12 gånger per år.

Agitation karaktäriseras av rastlöshet, irriterad, meningslösa rörelser, kraftigare svar på stimulans och svåra känslomässiga och kroppsliga påfrestningar.

Risk finns för att skada sig själv och andra, vilket gör att agitation skall snabbt behandlas.

Beteendeterapi med de-eskalering kan fungera, men vid svårare agitation krävs läkemedel också.

En metaanalys på 3800 patienter med agitation visade att efter en timme var Zyprexa/Olanzapin bäst och efter 2 timmar Risperidon + Iktorivil

De-eskaleringsteknik kan göra att placeboeffekten ökar och göra det svårare att bevisa effekt av läkemedel. 

Läs mer hos MPR

Förr kallades apotekare för pillertrillare, eftersom de rullade piller runda. Innan tabletterna kom.

Apotekare har möjlighet att kraftigt öka sin roll i vården av personer med schizofreni anser ledande forskare.

Det är förändringar i Clozapine-behandling och att 30 % känner sig diskriminerade, när de söker kroppslig eller psykiatrisk vård.

Detta bidrar till sämre hälsa med 2,5 gånger högre dödlighet, dubbel risk för diabetes, dålig diet, mer rökning och mindre motion.

I Australien finns önskemål att apotekarna skall ingå i psykiatriteamet (antagligen för att en stor del av kostnaderna för psykiatrin är orsakade av antipsykotika t.ex medicinavbrott). 

Läs mer hos AJP.com.au.

Läs mer i J. Pharmacy Practice and Research och Editorial.

Sertralin

Sertralin hette Zoloft, när patentet fanns

En genomgång av 82 kliniska studier hur antidepressiva påverkar schizofrenin, som tillägg till antipsykotika har gjorts.

Antidepressiva har en liten positiv effekt med liten risk för att förvärra psykossymptom och biverkningar.

Ungefär 30 % med schizofreni får antidepressiva. I USA rekommenderas det mot depression och negativa symptom, medan i England anses nyttan otillräckligt bevisad.

Antidepressiva hade följande effekter: depression - 25 %, negativa symptom - 30 %, positiva symptom - 17 %,   alla symptom -25 %,  och livskvalite  förbättrades 32 %.

Antidepressiva skiljde sig inte från kontroller vad gällde återfall i psykos, medicinavbrott och biverkningar.

Biverkningar, som kopplades till antidepressiva var magont, förstoppning, yrsel och muntorrhet. 

Läs mer hos Healio.

Underkategorier