kapslar

Såväl äldre antipsykotika som nyare, atypiska antipsykotika associeras med uttalad viktuppgång.

I en genomgång av data för atypiska antipsykotika ledde olanzapin/Zyprexa till den kraftigaste viktuppgången (2,4 kg), följt av quetiapin/Seroquel (1,1 kg) och risperidon/Risperdal (0,8 kg). 

Viktuppgången nåddes efter en behandlingstid med ett medianvärde på tre månader.

Mekanismen för viktuppgång är ofullständigt känd, men för quetiapin/Seroquel fanns data som talade för dosberoende.

För nyare läkemedel var data behäftade med stor osäkerhet.

Läs mer hos Janusinfo.

Latuda

Latuda och kommande Vraylar är aktiverande. Men Invega och kommande Rexulti är neutrala.

Forskare analyserade FASS-texten  för antipsykotika, som var aktiverande (rastlöshet, akatisi, agitation, ångest och sömnlöshet) och de som var tröttande (sömnighet, trötthet).

För schizofreni Latuda och Reagila (kariprazin) dominerade som aktiverande.

Medan Olanzapin/Zyprexa, Quetiapine/Seroquel/Seroquel Depot, Zeldox/Ziprasidon och Fanapt dominerade, som tröttande.

Risperdal/Risperidon och Abilify/Aripiprazol var lika både som aktiverande och tröttande.

Invega och Rexulti var varken tröttande eller aktiverande

Läs mer hos MPR.

Ciprofloxacin tabletter

I USA har en kvinna dött av ofrivillig Clozapine överdos, som verkar orsakats av ett läkemedel mot urinvägsinfektion, som heter Ciprofloxacin.

Ciprofloxacin finns i Sverige. och kan öka Clozapine koncentrationen 4,5 gånger.

Kvinnan hade också Zyban/Voxra, som också höjer Clozapinekoncentrationen i blodet.

I Sverige finns ett program, som heter Sfinx på webben, som varnar just för Ciprofloxacin och Clozapine.

Hennes dos var bara 200 mg/dag av Clozapine och ändå blev hon överdoserad.

Hon var också utvecklingsstörd, som också innebär risk för man kan inte riktigt meddela sig till personalen. 

Läs mer hos MPR.

Läs artikeln i Case Report in Psychiatry.

läkemedel

Både tvärt och gradvist byte av antipsykotika är ungefär lika bra enligt en ny utvärdering av tidigare studier. Bäst är den strategi, som passar patientens behov.

Båda metoderna har risker.

Att sluta tvärt kan ge ökad dopamineffekt, rebound symptom och nya eller förvärrade symptom.

Gradvis övergång kan ge ökad risk för biverkningar, som kan vara additiva eller synergistiska.

Att byta tvärt kan vara fördelaktigt både för enkelheten och för att en gradvis övergång ger medicinering med två antipsykotika samtidigt. 

Läs mer Psychiatry Advisor.

Fiskolja, Hibernal samt olika läkemedel mot tardiv dyskinesi utvärderas av Cochrane Institutet.

Fleromättade fettsyratillskott (fiskolja) vid schizofreni

Begränsade bevis stödjer en hypotes, som föreslår att schizofrenisymptom kan vara resultat av en ändrad nervmembranstruktur och ämnesomsättning. Denna struktur och metabolism är beroende på blodplasmanivåer av vissa essentiella fettsyror och deras metaboliter.

Granskarnas slutsatser:

Användningen av omega-3 fleromättade fettsyror vid schizofreni fortsätter vara experimentell och stora väldesignade, genomförda och rapporterade studier är nödvändiga.

Kommentarer:

Biverkningar är sällsynta, men diarre kan vara ett problem ibland. I en granskning för drygt ett år sedan, var Cochrane mer positiv till fiskolja än nu. Dr Horrobin har varit den ledande forskaren i detta fält, men tyvärr avled han i cancer förra månaden.

Källa:

Joy CB, Mumby-Croft R och Joy LA
Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Hibernal är bristfällig behandling

Klorpromazin (Hibernal) skapades på 50-talet och används fortfarande som jämförelsepreparat vid schizofreni.

Granskarnas slutsatser:

Denna granskning konfirmerar mycket vad kliniker och vårdtagare redan vet, men tillför kvantifiering för att stödja kliniskt intryck. Klorpromazinets position som jämförelsepreparat för psykoser är inte hotat av denna granskning. Klorpromazin, som använts i 50 år, är en väletablerad, men bristfällig behandling. Omdömesgill användning av denna bästa tillgängliga evidens borde leda till förbättrat evidensbaserat beslutsfattande för kliniker, anhöriga och patienter.

Kommentar:

De tycker att Hibernal inte skall användas. Nackdelarna är trötthet, rörelsestörningar, parkinsonism, viktuppgång, blodtrycksfall, yrsel och kanske kramper. I förra upplagan av Läkemedelsboken fanns Hibernal rekommenderat som alternativ. WHO rekommenderar klorpromazin för fattiga länder och det skall bli intressant att se hur länge till de gör det.

Källa:

Thornley B, Adams CE och Awad G
Chlorpromazine versus placebo for schizophrenia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Bensodiazepiner mot neuroleptika-inducerad tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi (TD) är en potentiellt vanställande rörelsestörning i mun och ansikte, som ofta orsakas av neuroleptika. En rad olika strategier har använts för behandla tardiv dyskinesi och för dem som inte kan avbryta sin antipsykotikamedicinering eller rejält förändra den, har bensodiazepiner föreslagits som en användbar tilläggsbehandling.

Granskarnas slutsatser:

Bensodiazepiner kan ha något att erbjuda i vården av tardiv dyskinesi, men användning av denna läkemedelsgrupp skall betraktas som experimentell. Större studier krävs.

Källa:

McGrath JJ och Soares KVS
Benzodiazepines for neuroleptic-induced tardive dyskinesia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Olika behandlingar vid tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi är en handikappande rörelsestörning associerad med långvarig användning av neuroleptika.

Granskarnas slutsatser:

Varken botulinus toxin, endorfin, essentiella fettsyror, EX11582A, gangliosid, insulin, litium, naloxon, östrogen, periactin, fenylalanin, piracetam, stepholidin, tryptofan, neurokirurgi eller elektrochocker (ECT) har starkt bevisad effekt som krävs för allmän kliniskanvändning. Dessa medel skall endast användas inom ramen för kliniska studier.

Källa:

McGrath JJ och Soares KVS
Miscellaneous treatments for neuroleptic-induced tardive dyskinesia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Kloka Listan

Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i välavvägd dos. Om behandlingssvar tidigare har erhållits med ett läkemedel är det en fördel att använda samma läkemedel om behov av läkemedelsbehandling uppstår igen. Utvärdering bör ske efter dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och regelbundna kontroller av biverkningar, minst en gång per år. 

Risk för viktökning; nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand:
Abilify eller depåinjektion Abilify Maintena
Risperdal eller depåinjektion Risperdal Consta 

I andra hand - vid terapiresistens:
Clozapine

Läs mer hos Janusinfo.

våld

Missbruk och ärftlig våldsamhet brukar öka våldsrisken vid schizofreni 

Behandling med antipsykotiska och centralstimulerande läkemedel och läkemedel för drogberoende har tydliga samband med minskad risk för återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff.

Det visar en studie gjord på över 20 000 personer som suttit på anstalt i Sverige.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.   

NIMH

US National Institute of Mental Health har fått en ny chef Professor Josh Gordon (till höger).

Gordon tycker att forskning på ketamin mot depression är mycket viktig och att hitta nervkretsar, som har betydelse för psykiska sjukdomar med optogenetik och kemogenetik.

Att finansiera tester av psykofarmaka är för dyrt och att bevisa effekt av bara ett enda läkemedel kan kosta hela institutets budget.

Jag tror att framtiden för läkemedel mot psykiska sjukdomar är neurovetenskap. Jag tror att upptäckter i neurovetenskap kommer att leda till förnyelse av läkemedel mot psykiska sjukdomar är den nye chefens viktigaste budskap. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

Latuda

Tonåringar brukar få hög viktökning och mer biverkningar än normalt av antipsykotika

Latuda är godkänd i USA av FDA för behandling av schizofreni hos ungdomar 13 - 17 år gamla.

Latuda tolererades väl och hade begränsad effekt på vikt och ämnesomsättningen.

Ungdomar får ofta behandling mot psykos 2-3 gånger senare än vuxna.

Läs mer hos Business Wire.

Doseringen var 40-80 mg/dag i 6 veckor vid schizofreni hos 285 unga.

Statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar i schizofrenisymptom fanns jämfört med placebo.

Latuda tolererades väl med begränsad effekt på vikt (+ 0,2-0,5 kg) och ämnesomsättning.

Trötthet, illamående och kräkningar var de vanligaste biverkningarna. Fabrikanten skall ansöka i USA om att få denna användning godkänd. 

Läs mer hos MPR.

Amelie Persson

Amelie Persson, klinisk apotekare, men ser ut som en vanlig apotekare

När psykiatrin gjorde läkemedelsgenomgångar tillsammans med klinisk apotekare kunde kostnaderna för läkemedel minska med 30 procent.

Läkemedelsgenomgångar gjordes för 256 patienter.

Totalt identifierades 483 läkemedelsrelaterade brister, vilket i genomsnitt motsvarar 1,9 problem per patient. 

Svårigheter med följsamheten till medicineringen fanns hos var tredje patient.

Det visar försök som gjorts i Region Skåne.

Läs mer i Dagens Medicin.

Zeldox

Formeln för Zeldox, som har svagare antipsykotisk effekt

En ny observationsstudie tyder på att antipsykotikat Zeldox/Ziprasidon kan ha effekt mot migrän, som inte fick effekt av vanliga migränmediciner.

Om 10-40 mg Zeldox gavs blev 81 % hjälpta och 65 % kunde skrivas ut från sjukhuset.

I genomsnitt hade 5 olika migränmediciner provats innan.

Tidigare har ibland Haldol använts av vissa läkare mot migrän. 

Läs mer hos MedPageToday.

Underkategorier