Epilepsimedicinerna Ergenyl och Absenor, som innehåller valproat, har prövats som tillägg till antipsykotika vid schizofreni, men ibland också ensamt.

En utvärdering av Cochrane visar dock att ingen signifikant fördel av kombinationen ännu har bevisats. Antalet patienter i de kliniska studierna var för få och ytterligare studier på medlen är därför nödvändiga.

Många vid schizofreni (c:a 70 %) får inte tillräcklig effekt av vanlig behandling med antipsykotika. För dessa fall brukar olika tilläggsmedicineringar prövas och bland dem Ergenyl och Absenor.

Fem studier på totalt 379 patienter fanns där valproat användes som tillägg till antipsykotika. De som fick valproat rapporterade mer trötthet än de som fick placebo. Effekterna av valproat på viktiga undergrupper, som de med aggressivitet eller schizoaffektiv sjukdom är okänd.

Undersökarnas slutsatser:

Det finns inga data, som stödjer eller motsäger att valproat ensamt har effekt mot schizofreni. Det finns några bevis för en mer snabb förbättring med tillägg av valproat till antipsykotika, men denna effekt försvinner med tiden. P.g.a dessa begränsade bevis är ytterligare stora, enkla, väldesignade och rapporterade prövningar nödvändiga. Dessa kunde fokusera på schizofreni med våldsamt beteende eller vid ingen effekt av antipsykotika samt schizoaffektiv sjukdom.

Kommentar:

Det var en besvikelse, men det är inte så långsökt med epilepsimedicin mot schizofreni, eftersom temporallobsepilepsi kan ge liknande symptom som schizofreni.
Läs tidigare postning: Epilepsimedicin förstärker effekt

Källa:

Valproate for schizophrenia
A Basan1 and S Leucht
The Cochrane Database of Systematic Reviews

mirtazapin

Tillägg av antidepressivat Remeron till Leponex verkar minska negativa symptom vid schizofreni med c:a 25 % enligt italienska forskare. Tidigare har läkemedelsbehandling av negativa symptom inte varit särskilt framgångsrik.

Att utveckla effektiv behandling av negativa symptom vid schizofreni är ett viktigt mål, eftersom de upplevs ofta mer besvärande och handikappande än positiva symptom. Studier på senare tid tyder på att dubbelverkande antidepressiva (NaSSa) med effekt på noradrenalin och serotonin har effekt här.

Studien på mirtazapin (Remeron) (30 mg/dag) skedde på 12 personer med schizofreni i 8 veckor, som hade negativa symptom och också fick Leponex. En likadan grupp på 12 personer fick istället för Remeron placebotabletter. Studien var dubbelblind.

Effekten mättes med BPRS, positiva och negativa symptom vid 2, 4 och 8 veckor. Efter 8 veckor hade Remerongruppen 24 % mindre negativa symptom.

Signifikanta förbättringar i underavdelningar av SANS fanns - viljelöshet/apati - 35 %, anhedoni/asocialitet - 25 %. Remeron var också överlägsen placebo på att reducera negativa symptom baserad BPRS - 43 %. Positiva symptom påverkades ej.

Remeron gav endast mild och övergående trötthet hos 3 personer och viktuppgång hos 2 personer.

Trots begränsningarna av denna studie, som omfattade få personer, kort tid (2 månader) och individuella variationer i svaret drar forskarna slutsatsen att Remeron är ett vältolererat tillägg till Leponex och föreslås för att minska negativa symptom.

Kommentar:

Synd att de gjorde studien med Leponex, eftersom det har effekt på så många olika neurotransmittorer. Egentligen borde effekten av Remeron studerats på en mer renodlad dopaminblockerare, som t.ex. Haldol. Förra året kom en studie som visade att kognitiv beteendeterapi hade viss effekt på negativa symptom.

Källa:

DocGuide

PubMed

schizofreni

Amerikanska forskare har för första gången testat oxytocinnäspray mot schizofreni hos 15 personer under 3 veckor och kunde se en 8 % förbättring.

De försöker nu att få tillstånd för en större och längre prövning för att få veta mer om effekten.

Forskarna tror att oxytocin kan minska på dopaminet i hjärnan och därmed psykossymptomen. De har djurförsök som stöder detta och försök på människa har visat att man litar mer på folk om man får oxytocin dvs mindre paranoia.

Läs mer i NewScientist.

cariprazin

Ett nytt antipsykotikum cariprazin, som liknar Abilify, i effekt har med framgång testats mot återfall i psykos vid schizofreni.

Cariprazin har effekt mot både dopamin D2 och D3 receptorer med särskild effekt på D3 och är liksom Abilify en partiell agonist. Om några år kan preparatet finnas på apoteken.

Läs mer på Tradingmarkets.com.

schizofreni

Forskare vid NIH i USA har funnit variationer PIK3CD genen som är kopplad till schizofreni och kan påverka kognitiva funktioner, som minne, IQ och exekutiv förmåga.

Forskare har visat att en hämmare av fosfatidylinositol 3-kinas p110 delta (PIK3CD) enzymet förbättrar vandringen av nervceller i hjärnan som är störd vid schizofreni. Detta läkemedel liksom andra PIK3CD hämmare kan kanske ha effekt mot psykos och kognitiva symptom.

Läs mer på techcombo.

schizofreni

Läkemedelföretaget Corcept Therapeutics skall påbörja testerna av ett nytt läkemedel mot viktuppgång av antipsykotika.

Läkemedlet är en GR-II antagonist som blockerar vissa effekter av kortison. Först skall preparatet testas på friska frivilliga personer innan försöken på personer med antipsykotika inleds.

Läs mer på CNN Money.

schizofreni

Den Europeiska Kommisionen har godkänt att det nya antipsykotikat Sycrest får användas inom EU mot mani vid bipolär sjukdom. Sycrest innehåller asenapin. Preparatet kommer att finnas på de svenska apoteken i början av nästa år.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Underkategorier