82 % får återfall i psykos inom 5 år efter första psykosen och risken för psykos ökar 5 gånger om medicineringen avbryts.

Viktigt att inte avbryta medicineringen även om man känner sig frisk.

Att lära sig känna igen tidiga tecken på psykos är också viktigt.

Appar kan få stor betydelse för att upptäcka tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos MD.

Från årsskiftet måste apotekslokaler utformas så att kundsamtal kan ske utan att andra hör vad som sägs.

Det måste också finnas möjlighet att få rådgivning om egenvård på en plats som är skyddad på detta sätt.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Knappt 1 000 personer dog på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar i Sverige under 2017, enligt Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker.

Det är på samma, relativt höga nivå som de senaste fyra åren.

Antalet dödsfall var för antipsykotika 56, bensodiazepiner 43 , tricykliska och tetracykliska läkemedel 61, andra antidepressiva 23 och andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel 58.

Läs mer hos Janusinfo.

Idag får alltså 16 % inom 10 år antipsykotikafri vård

En 10 års uppföljning av mer än 100 personer efter första psykosen visade att inte få återfall i psykos gav största chansen till att avbryta antipsykotikabehandlingen.

Att ha avbrutit antipsykotikan var att vara utan antipsykotika minst 2 år och vara fri viktiga psykossymptom.

16 % kunde avbryta antipsykotikabehandlingen och bestod av fler män samt hade kortare tid av obehandlad psykos.

Läs mer hos Healio.

Psykiater Stanley Caroff

Sänkning av antipsykotikadosen med så lite som 10 eller 30 % kan leda till ökade inläggningar för personer med schizofreni enligt en amerikansk retrospektiv studie under 6 år.

Efter en dossänkning på 10 % ökade alla typer av inläggningar med 17 % medan för schizofreniorsaker ökade inläggningar med 27 %.

För 30 % dossänkning  ökade alla typer av inläggningar med 23 % och besök på akuten med 31 %.

Läs mer hos MD.

Taket i högkostnadsskyddet höjs från årsskiftet med 50 kronor till 2 300 kronor på grund av höjt prisbasbelopp.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Graviditet och läkemedel -psykiatri from Evidensbaserad medicin on Vimeo.

Se överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning.

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

 

Accofil innehåller filgrastim, som kan injiceras under huden

Clozapine/Leponex används vid behandlingsresistens oftast dvs när andra antipsykotika inte ger effekt.

Utan Clozapine ökar vårdbehovet då 3-10 gånger.

Clozapine kan göra att vissa vita blodkroppar minskar, vilket ger ökad risk för infektioner.

Tidigare har Clozapinebehandlingen avbrutits, men nu rapporteras ett fall där läkemedel med filgrastim gavs, som ökar bildningen av vita blodkroppar och då kunde personen fortsätta med Clozapine. Han hade använt Clozapine i 20 år, men andra antipsykotika fungerade fortfarande inte.

Läs mer hos Centers for Biosimilars.

En genetisk studie på nyinsjuknade i schizofreni använde sig av polygenic risk score, som ger besked om de kombinerade effekten av tusentals genetiska förändringar för att schizofreni består av komplexa genetiska förändringar.

Ju högre polygenic risk score dvs ju fler genetiska sjukdomsförändringar desto sämre effekt gav antipsykotika.

Att mäta polygenic risk score kan bli ett sätt att förutse effekten av antipsykotika.

Läs mer i MedicalXpress.

Reagila (kariprazin), för behandling av schizofreni hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning endast för patienter som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots behandling med antipsykotika.

Reagila har visats vara speciellt effektivt vid behandling av patienter med negativa symtom.

En klinisk studie har visat att Reagila medför att patienter med övervägande och svåra negativa symtom får bättre behandlingseffekt av Reagila jämfört med  risperidon.

Den bättre behandlingseffekten med Reagila bedöms medföra högre livskvalitet hos patienterna och lägre vårdkostnader.

Motsvarande har dock inte visats för alla övriga med schizofreni utan negativa symptom.

Läs mer hos TLV.

FASS-texten för Reagila finns nu i FASS. Reagila går kanske nu att skriva ut.

Underkategorier