Amelie Persson

Amelie Persson, klinisk apotekare, men ser ut som en vanlig apotekare

När psykiatrin gjorde läkemedelsgenomgångar tillsammans med klinisk apotekare kunde kostnaderna för läkemedel minska med 30 procent.

Läkemedelsgenomgångar gjordes för 256 patienter.

Totalt identifierades 483 läkemedelsrelaterade brister, vilket i genomsnitt motsvarar 1,9 problem per patient. 

Svårigheter med följsamheten till medicineringen fanns hos var tredje patient.

Det visar försök som gjorts i Region Skåne.

Läs mer i Dagens Medicin.

Ciprofloxacin tabletter

I USA har en kvinna dött av ofrivillig Clozapine överdos, som verkar orsakats av ett läkemedel mot urinvägsinfektion, som heter Ciprofloxacin.

Ciprofloxacin finns i Sverige. och kan öka Clozapine koncentrationen 4,5 gånger.

Kvinnan hade också Zyban/Voxra, som också höjer Clozapinekoncentrationen i blodet.

I Sverige finns ett program, som heter Sfinx på webben, som varnar just för Ciprofloxacin och Clozapine.

Hennes dos var bara 200 mg/dag av Clozapine och ändå blev hon överdoserad.

Hon var också utvecklingsstörd, som också innebär risk för man kan inte riktigt meddela sig till personalen. 

Läs mer hos MPR.

Läs artikeln i Case Report in Psychiatry.

 Karin Dahlberg

Men enligt Psykosregistret får bara 1 % allvarliga biverkningar av antipsykotika idag 

Förskrivningen av psykofarmaka fortsätter att öka och medicinvårdsavdelningar fylls av patienter med läkemedelsbiverkningar.

Även om medicinering kan ha bra effekt så är det inte rätt för alla.

Med ett smalt evidensbegrepp riskerar vi att missa andra bra behandlingar och att stora patientgrupper inte får adekvat hjälp, skriver bland andra Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Läs mer hos GP. Tack Geta för tipset!

Fiskolja, Hibernal samt olika läkemedel mot tardiv dyskinesi utvärderas av Cochrane Institutet.

Fleromättade fettsyratillskott (fiskolja) vid schizofreni

Begränsade bevis stödjer en hypotes, som föreslår att schizofrenisymptom kan vara resultat av en ändrad nervmembranstruktur och ämnesomsättning. Denna struktur och metabolism är beroende på blodplasmanivåer av vissa essentiella fettsyror och deras metaboliter.

Granskarnas slutsatser:

Användningen av omega-3 fleromättade fettsyror vid schizofreni fortsätter vara experimentell och stora väldesignade, genomförda och rapporterade studier är nödvändiga.

Kommentarer:

Biverkningar är sällsynta, men diarre kan vara ett problem ibland. I en granskning för drygt ett år sedan, var Cochrane mer positiv till fiskolja än nu. Dr Horrobin har varit den ledande forskaren i detta fält, men tyvärr avled han i cancer förra månaden.

Källa:

Joy CB, Mumby-Croft R och Joy LA
Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Hibernal är bristfällig behandling

Klorpromazin (Hibernal) skapades på 50-talet och används fortfarande som jämförelsepreparat vid schizofreni.

Granskarnas slutsatser:

Denna granskning konfirmerar mycket vad kliniker och vårdtagare redan vet, men tillför kvantifiering för att stödja kliniskt intryck. Klorpromazinets position som jämförelsepreparat för psykoser är inte hotat av denna granskning. Klorpromazin, som använts i 50 år, är en väletablerad, men bristfällig behandling. Omdömesgill användning av denna bästa tillgängliga evidens borde leda till förbättrat evidensbaserat beslutsfattande för kliniker, anhöriga och patienter.

Kommentar:

De tycker att Hibernal inte skall användas. Nackdelarna är trötthet, rörelsestörningar, parkinsonism, viktuppgång, blodtrycksfall, yrsel och kanske kramper. I förra upplagan av Läkemedelsboken fanns Hibernal rekommenderat som alternativ. WHO rekommenderar klorpromazin för fattiga länder och det skall bli intressant att se hur länge till de gör det.

Källa:

Thornley B, Adams CE och Awad G
Chlorpromazine versus placebo for schizophrenia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Bensodiazepiner mot neuroleptika-inducerad tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi (TD) är en potentiellt vanställande rörelsestörning i mun och ansikte, som ofta orsakas av neuroleptika. En rad olika strategier har använts för behandla tardiv dyskinesi och för dem som inte kan avbryta sin antipsykotikamedicinering eller rejält förändra den, har bensodiazepiner föreslagits som en användbar tilläggsbehandling.

Granskarnas slutsatser:

Bensodiazepiner kan ha något att erbjuda i vården av tardiv dyskinesi, men användning av denna läkemedelsgrupp skall betraktas som experimentell. Större studier krävs.

Källa:

McGrath JJ och Soares KVS
Benzodiazepines for neuroleptic-induced tardive dyskinesia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

Olika behandlingar vid tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi är en handikappande rörelsestörning associerad med långvarig användning av neuroleptika.

Granskarnas slutsatser:

Varken botulinus toxin, endorfin, essentiella fettsyror, EX11582A, gangliosid, insulin, litium, naloxon, östrogen, periactin, fenylalanin, piracetam, stepholidin, tryptofan, neurokirurgi eller elektrochocker (ECT) har starkt bevisad effekt som krävs för allmän kliniskanvändning. Dessa medel skall endast användas inom ramen för kliniska studier.

Källa:

McGrath JJ och Soares KVS
Miscellaneous treatments for neuroleptic-induced tardive dyskinesia
Cochrane Library
Kan läsas på Schizophrenia.com

tummen upp

Minst positiva var patienterna med delaktigheten i vård

Fler än 70 % tyckte att de fick tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar och fler än åtta av tio tyckte att vårdpersonalen förklarade behandlingen så att de förstod.

Minst positiva var patienterna med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård.

Läs mer i Janusinfo.

våld

Missbruk och ärftlig våldsamhet brukar öka våldsrisken vid schizofreni 

Behandling med antipsykotiska och centralstimulerande läkemedel och läkemedel för drogberoende har tydliga samband med minskad risk för återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff.

Det visar en studie gjord på över 20 000 personer som suttit på anstalt i Sverige.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.   

Ritalin

Ritalin och Concerta används nog oftast vid ADHD, men ger lite dopamineffekt

ADHD är vanligare än schizofreni och kan förekomma samtidigt med schizofreni.

Symptomen kan delvis överlappa, vilket kan försvåra diagnos.

Metylfenidat och amfetaminer används normalt vid ADHD, men riskerar utlösa psykos eftersom effekten av antipsykotika motverkas av dem.

Inga riktlinjer för behandling av ADHD vid schizofreni finns, men läkemedel, som Strattera och Voxra kan användas också.

Gamla undersökningar tyder på att 40 % fick försämrade psykossymptom av stimulerande ämnen, som amfetamin.

Data tyder på att stimulerande läkemedel kan kanske förstärka den antipsykotiska effekten genom att minska frisättningen av dopamin presynaptiskt. Det sker dock i låga doser.

Terapin av ADHD vid schizofreni går ut på att först behandla psykosen och sedan ge läkemedel mot ADHD. 

Läs mer hos MPR.

Latuda

Tonåringar brukar få hög viktökning och mer biverkningar än normalt av antipsykotika

Latuda är godkänd i USA av FDA för behandling av schizofreni hos ungdomar 13 - 17 år gamla.

Latuda tolererades väl och hade begränsad effekt på vikt och ämnesomsättningen.

Ungdomar får ofta behandling mot psykos 2-3 gånger senare än vuxna.

Läs mer hos Business Wire.

Doseringen var 40-80 mg/dag i 6 veckor vid schizofreni hos 285 unga.

Statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar i schizofrenisymptom fanns jämfört med placebo.

Latuda tolererades väl med begränsad effekt på vikt (+ 0,2-0,5 kg) och ämnesomsättning.

Trötthet, illamående och kräkningar var de vanligaste biverkningarna. Fabrikanten skall ansöka i USA om att få denna användning godkänd. 

Läs mer hos MPR.

Abilify

Snart kan finnas 2 Abilify-liknande preparat till (Rexulti och Vraylar)

Abilify (aripiprazol), där rekommendationen är att indikationen inte utökas till att inkludera behandling av schizofreni hos ungdomar som är 13 och 14 år.

Orsaken till avslaget var att för få personer (146) ingick i studien. 

Läs mer hos EMA (pdf).

Zeldox

Formeln för Zeldox, som har svagare antipsykotisk effekt

En ny observationsstudie tyder på att antipsykotikat Zeldox/Ziprasidon kan ha effekt mot migrän, som inte fick effekt av vanliga migränmediciner.

Om 10-40 mg Zeldox gavs blev 81 % hjälpta och 65 % kunde skrivas ut från sjukhuset.

I genomsnitt hade 5 olika migränmediciner provats innan.

Tidigare har ibland Haldol använts av vissa läkare mot migrän. 

Läs mer hos MedPageToday.

Mussie Msghina

Mussie Msghina, ordf i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Vilken plats har depotpreparaten mot psykos i terapin enligt dig? 

– De är viktiga för vissa patienter som behöver läkemedel men som kanske inte klarar att ta tabletter varje dag.

Det tar förstås längre tid att justera doserna på depotpreparaten, vilket kan vara ett problem.

Det finns inte heller något sätt att avbryta behandlingen snabbt om något obehagligt skulle inträffa, till exempel malignt neuroleptikasyndrom.

Läs mer hos Janusinfo.

Underkategorier