Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en fördröjd allvarlig stressreaktion efter svåra psykiska trauman, som tortyr, krig eller övergrepp, där det råder brist på evidensbaserad behandling att erbjuda.

I en aktuell randomiserad non-inferiority-studie jämförs två psykologiska behandlingar av PTSD.

Den etablerade metoden CPT (cognitive processing therapy) jämförs med den mer oprövade metoden WET (written exposure therapy).

WET går i korthet ut på att i en serie sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text.

WET bör kunna vara ett attraktivt och kostnadseffektivt exponeringsbaserat behandlingsalternativ vid PTSD; för ökad valfrihet. WET är mindre personalintensiv och innebär, till skillnad från CPT, inte krav på patientinsatser mellan sessionerna.

Läs mer i Läkartidningen.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni. Läs mer här.