schizofreni

Ett stort framsteg.

Idag får 15 % ingen effekt av antipsykotika. Finska forskare har funnit att epilepsimedlet lamotrigin (Lamictal) kan ge effekt hos personer som ej fått effekt av klozapin (Leponex).

34 patienter, som ej fått effekt av Leponex, fick förutom Leponex ett tillägg av Lamictal som gradvis ökades till 200 mg/dag. Prövningen var en dubbel-blind placebokontrollerad 12 veckors cross over studie.

Lamictal reducerade kraftigt positiva symptom hos alla patienter, men påverkade ej negativa symptom. Detta är första gången, som en kontrollerad studie har visat på en effektiv behandling för personer, som ej fått effekt av Leponex. Lamactil verkar i hjärnan genom att hämma glutamat frisättningen och den tros nu vara stegrad vid svårartad schizofreni.

Kommentar:

Utan tvekan är detta ett genombrott, eftersom det har varit ett stort problem att c:a 15 % inte fått effekt alls av Leponex och därmed av antipsykotika. Det krävs dock fler större och längre studier innan effekten kan helt säkerställas. Ur samhällets synpunkt är det viktigt att de svårast sjuka får en förbättrad behandling, eftersom 20 % står för 80 % av samhällets kostnader för sjukdomen.

Viktigt är att ha i åminnelse att om ingen effekt av antipsykotika fås, kan det vara ett tecken också på att diagnosen kan vara fel. Tidigare studier har visat att ungefär 5 % av schizofrenidiagnoserna var felaktiga. Det finns också en epilepsiform temporallobsepilepsi, som kan ge symptom, som liknar schizofreni.

Källa:

Tiihonen J, Hallikainen T, Ryynanen GP
Lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a randomized placebo-controlled cross-over trial.
Program and abstracts of the 15th European College of Neuropsychopharmacology Congress; October 5-9, 2002; Barcelona, Spain. Abstract P.2.019.

schizofreni

Aripiprazol verkar vara en dopamin-serotoninstabiliserare enligt nya rön.

Vid schizofreni anses dopamin vara förhöjt i en del av hjärnan, vilket ger bl.a. hallucinationer. I en annan del av hjärnan är dopaminet för lågt, vilket ger negativa symptom.

Äldre neuroleptika har effekt på positiva symptom genom att blockera dopamin i hjärnan, men tyvärr så påverkas inte negativa symptom och biverkningar på kroppsrörelser kan uppstå, eftersom de också styrs av dopamin.

Atypiska neuroleptika t.ex. Leponex, Risperdal, Zyprexa ger mindre effekt på kroppsrörelser, men kan ge andra biverkningar, som t.ex. viktökning och därmed diabetes.

Partiella agonister och dopaminstabiliserare är nya typer av neuroleptika, som befinner sig under utprovning. Partiella agonister verkar genom att både ge svag dopamineffekt samt svagt dopaminblockerande effekt. Dopaminstabiliserare, som utvecklas av nobelpristagaren Arvid Carlsson, skall normalisera dopaminet dvs där det är för högt eller lågt så blir det normalt.

Aripiprazol, som kommer att finnas på apoteken om 6 månader troligen, har sagts vara en partiell agonist. Nu har farmakologer i provrörsförsök visat att medlet är en dopamin-serotoninstabiliserare. Det är intressant, dels pga av både dopamin och serotonin tros vara inblandade i schizofreni, men också eftersom dopaminstabiliserare först skulle komma om 5 år annars.

Det finns c:a 4000 patienter som fått aripiprazol redan. Effekten på positiva och negativa symptom har varit likvärdig med Haldol och Risperdal.

Förhoppningen är att effekten på negativa och kognitiva symptom skall vara bättre. Aripiprazol påverkar inte prolaktin, kroppsrörelser, hjärtats QTc-tid eller kroppsvikten.

En nackdel som framkommit i vissa studier är ökad risk för akatisi vid viss dos. Det kommer dock att ta flera år att utvärdera aripiprazols effekt och biverkningar, som det gör för alla nya läkemedel.

Kommentar:

När medel mot schizofreni med ny verkningsmekanism kommer borde de tidigt testas på personer, som inte fått effekt av neuroleptika (c:a 10 %). Förmodligen borde myndigheterna införa detta som krav, då 20 % av patienterna med schizofreni står för 80 % av samhällets kostnader enligt WHO. Ur såväl humanitär som ekonomisk synpunkt finns anledning till att kräva detta och det är viktigt nu eftersom det finns väldigt många helt nya läkemedel mot schizofreni under utprovning.

Källa:

Burris KD, Molski TF, Xu C, Ryan E, Tottori K, Kikuchi T, Yocca FD, Molinoff PB.
Aripiprazole, a novel antipsychotic, is a high-affinity partial agonist at human dopamine D2 receptors.
J Pharmacol Exp Ther 2002 Jul;302(1):381-9

Arvid Carlsson

En dopaminstabiliserare utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson testas på patienter. Är en ny typ av antipsykotika, som borde ha mindre biverkningar. En helt ny typ av läkemedel mot schizofreni testas nu av Pharmacia.

Tidigare har antipsykotiska läkemedel blockerat dopaminreceptorerna, men detta läkemedel verkar genom att normalisera eller stabilisera dopaminet i hjärnan. Om dopaminet är för högt, så sänks det och om det är för lågt så höjs det till normalnivå.

Substansen OSU 6162 har preliminärt visat sig ha god antipsykotisk effekt. Studier på en förbättrad version ACR16 skall startas. Dessa läkemedel har framtagits av Carlsson Research, Göteborg, som är grundat av Nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Kommentar:

Dopamin är bara en av flera förändringar i nervtrafiken i hjärnan vid schizofreni. Idag anses schizofreni vara både för höga och för låga nivåer av dopamin i skilda delar av hjärnan. Dessutom så anses ett annat system, det glutaminerga vara påverkat.

En normalisering av dopamin i hjärnan skulle teoretiskt lösa ett problem vid schizofreni och utan att skapa de biverkningar dagens antipsykotika har. Emellertid så återstår många års tester innan vi kan fullständigt värdera dessa nya läkemedel. Troligtvis kommer de inte lösa alla problemen vid schizofreni och läkemedel, som Ampakine, som griper in i det glutaminerga systemet kan också behövas i alla fall för vissa former av sjukdomen. Dagens antipsykotika ger ofullständig effekt hos 50 % och ingen effekt alls hos 15 %. Nya effektivare läkemedel är därför välkomna.

Carlsson Research har ambitionen att hitta liknande substanser för andra transmittorer i hjärnan. Om detta lyckas och om principen kommer att ge funktionsdugliga läkemedel, så är det nog en upptäckt av Nobelprisklass.

Källa:

Läkemedelsvärlden

Arvid Carlsson

Studie klar på 10 patienter för ett dopaminstabiliserande antipsykotikum utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson. En ny typ av antipsykotikum, en dopaminstabiliserare OSU 6162 har utvecklats av Nobelpristagaren Arvid Carlsson och hans grupp. Den kan normalisera dopaminnivåerna i hjärnan genom sänka förhöjda nivåer och öka för låga nivåer.

En säkerhetsstudie på 10 patienter har avslutats i Uppsala. Sex av patienterna hade en allvarlig form av sjukdomen,som krävde institutionsvård och hade mycket dålig effekt av antipsykotika.

I 5 dagar fick de både antipsykotikum och OSU 6162. 50 % förbättrades under denna korta tid, vilket är ovanligt snabbt. Ingen ökning av negativa symptom noterades utan istället sade många att de kände sig bättre och märkte mindre ångest och rastlöshet. En patient fick medlet i 4 månader och kände under den tiden också förbättring av ångest och rastlöshet.

Resultaten är lovande. De talar för att den nya behandlingsprincipen kan hjälpa till att korrigera störningar i hjärnan som sjukdomen och ibland medicineringen mot den orsakar, säger Tommie Lundberg, läkare vid Psykiatriska kliniken och Uppsala universitets kliniska forskningscentrum i Västerås.

Samtidigt säger han att studien är liten och att det krävs fler och utökade prövningar på patienter innan det är möjligt att avgöra om OSU 6162 kan bli ett effektivt och säkert läkemedel i rutinbehandlingen av patienter med schizofreni.

Pharmacia som har rättigheterna till detta läkemedel har ännu inte beslutat om studierna skall fortsätta. Förutom OSU 6162 har Arvid Carlsson utvecklat ett liknande läkemedel ACR 16, som har en del ytterligare fördelar. ACR 16 kommer att testas på patienter i Sverige senare i år. Om 5 år eller något längre kan dopaminstabiliserare finnas på apoteken enligt Arvid Carlsson.

Kommentar:

Detta är en helt ny typ av antipsykotikum skilt från neuroleptika, som blockerar dopamin. Detta läkemedel normaliserar nivåerna av dopamin i hjärnan, vilket är perfekt vid schizofreni, då dopaminet tros vara både för högt och för lågt i skilda delar av hjärnan. Teoretiskt borde dopaminstabiliserare ge bättre effekt mot negativa symptom och inga extrapyramidala biverkningar. Denna studie är väldigt kortvarig och liten, men visar att kortsiktigt så har inga allvarliga biverkningar setts och effekten verkar komma snabbare.

Källa:

Uppsala Nya tidning

schizofreni

En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakiner verkar på ett nytt ställe - det glutaminerga systemet i hjärnan. En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakinerna verkar inte som vanliga antipsykotika på dopamin- och serotoninomsättningen i hjärnan utan på det glutaminerga systemet.

Det glutaminerga systemet anses vara påverkat vid schizofreni och ämnen som påverkar det kan ge de flesta viktiga symptom vid schizofreni. Medan förhöjt dopamin i hjärnan t.ex. bara ger paranoia. Det kommer därför bli intressant att se resultatet av studien, eftersom teoretiskt kan det ge bättre effekt.

De tros också kunna påverka minne, inlärning och uppmärksamhet, som är påverkat vid schizofreni. Chansen att det hela misslyckas är 70 % i detta stadium, men de verkar ha ytterligare ämnen att då ta till. Studien med Ampakine görs av läkemedelsföretaget Organon. Företaget Cortex ligger bakom Ampakinerna

Källa:

Läkemedelsföretaget Cortex