Ketalar

I högre doser ger Ketalar schizofrenisymptom

Att försöka behandla depression är ofta ett svårt och långsiktigt arbete.

Trots många bra läkemedelsbehandlingar och terapier finns ännu inget snabbverkande.

Nu tittar många forskare på narkosmedlet ketamin, som finns i Ketalar. 

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack vnv för tipset!

Läs Viskas Deprimerad?

Nuplazid

Nuplazid är en selektiv invers serotoninagonist (blockerar serotonin)

Den amerikanska myndigheten FDA har godkänt Nuplazid (pimavanserin) mot psykoser med hallucinationer och vanföreställningar vid Parkinsons sjukdom, som drabbar 50 % av dem.

Det är ett allvarligt symptom, som kan göra att tänkande och känslor blir så störda att kontakten med anhöriga försämras kraftigt och kan göra det svårt att ta hand om sig själv.

Nuplazid är en viktig behandling av Parkinsons med dessa symptom säger en representant för FDA.

Preparatet har en varning om risk för dödsfall vid demenspsykoser, som också finns för nyare antipsykotika.

Nuplazid verkar via serotonin och alltså ej dopamin. Vanliga biverkningar är vätskeansamling i anklar, ben och fötter, illamående och konfusion.

Nuplazid genomgår tester mot schizofreni.

Läs mer hos FDA.

Läs mer om Nuplazid på Viska.

NYTTNuplazid skall testas mot schizofreni, som inte får effekt av andra antipsykotika och mot schizofreni med effekt av antipsykotika och jämföra med placebo hos 380 personer. Läs mer hos Seeking Alpha.

mediciner

Ett 20-tal antipsykotika finns i Sverige idag

En rapport om hur många nya mediciner mot schizofreni som befinner sig under utveckling i hela världen:

134 nya mediciner mot schizofreni

Vid schizofreni finns också ofta andra psykiska sjukdomar eller symptom:

360 mediciner finns under utveckling mot dessa, varav 60 verkar på helt nytt sätt.

Nya antipsykotika är inte så vanliga utan det är mest nya antidepressiva eller mediciner mot kognitiva brister (antikognita)

Läs mer hos PRNewswire.

tabletter

Rätt mycket Nygammalt över nya läkemedel mot schizofreni

En läsvärd artikel, som sammanfattar kortfattat resultaten från kliniska studier på nya läkemedel mot schizofreni.

Det gäller inte bara helt nya läkemedel utan också vitaminer och läkemedel, som tidigare använts mot andra sjukdomar än schizofreni t.ex antiinflammatoriska läkemedel och statiner.

Det är att den är så kortfattad, som gör artikeln så bra.

Läs mer hos MPR.

Gabather

Inte ännu provats på människa och 95 % av sådana preparat brukar misslyckas

Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002.

Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett helt nytt läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

Studier har visat att GT-002 är lika aktivt, som diazepam, men verkar på ett annat sätt på GABA-receptorn, vilket gör att om det används mot psykos, så slipper man biverkningar, som kramper och epileptiska anfall, som neuroleptika ibland kan ge.

En annan studie visar att GT-002 verkar på en undergrupp av GABA-A-receptorerna och är skild från diazepam i effekt. GT-002 verkar inte på samma sätt, som zolpidem och kan därför troligen inte ge trötthet.

Läs mer hos Gabather.

Läs tidigare info om att medlet hade antipsykotisk effekt hos försöksdjur.

Andrew Pieper

Professor Andrew Pieper, som visat att förlust av CACNA1C genen minskar BDNF, som stimulerar nervbildning.

En ny studie visar att död av nyfödda hjärnceller i hippocampus kan kopplas till mutationer i CACNA1C genen, som anses vara en riskfaktor för schizofreni, bipolär, depression, ADHD och autism med hög ångest.

Studien visar att ett läkemedel, som befinner sig under utveckling kan förhindra denna celldöd.

Död av nervceller i hippocampus har kopplats till en rad psykiska tillstånd, som schizofreni, ångest och depression.

Hippocampus tillhör en del av hjärnan, som är viktig för inlärning, minne, humör och ångest.

Forskarna visade också att ett neuroprotektivt läkemedel P7C3-A20, som utprovas, kunde förhindra celldöden orsakad av CACNA1C genen.

Forskarna tror att CACNA1C genen kan orsaka brister i  bl.a socialkognition, som finns vid autism och schizofreni.

Forskarna skall studera om P7C3-A20 kan lindra ångest hos möss. Om det lyckas tyder det på P7C3-A20 kan användas mot de viktigaste psykiska tillstånden.

Forskarna säger att CACNA1C är det mest viktiga genetiska fyndet hittills inom psykiatrin, men viktigast för schizofreni och bipolär.

Läs mer hos Science Daily.

Abbvie

Abbvie heter företaget bakom denna nya medicin

Ett nytt läkemedel ABT-126 med nikotinlik effekt förbättrade kognitionen vid schizofreni hos personer, som var icke-rökare enligt en klinisk studie.

Studien omfattade 207 personer i USA.

Förbättringar sågs verbalt lärande, arbetsminne och uppmärksamhet/vaksamhet jämfört med placebo.

Yrsel, diarré och trötthet var de vanligaste biverkningarna.

Läs mer hos Healio.

Cannbidiol

Cannabidiol saknar vanlig cannabis-effekt

Cannabidiol (CBD) har i en ny studie på 88 patienter visats ge signifikant förstärkt effekt, som tillägg till antipsykotika vid schizofreni.

Cannabidiol gav jämfört med placebotillägg signifikant minskade positiva symptom, men för negativa symptom, kognitiva symptom och totala symptom fanns ingen signifikant förändring.

Effekten var dubbelt så trolig jämfört med de som fick placebo.

Anledningen att effekten inte var så tydlig är att de redan var medicinerade med antipsykotika, så symptomen var inte så stora.

Tidigare studie finns som visar att ensamt ger cannabidiol  minst lika bra effekt som andra antipsykotika.

Det är oklart hur cannabidiol verkar, men det är inte via dopamin.

Läs mer i Medscape. (Registrering, som är gratis, krävs för att läsa artikeln)

Lundbeck

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck skall starta sluttester i Fas III på antipsykotikat Lu AF35700 på 1000 personer med behandlingsresistent schizofreni. 

Lu AF35700 verkar genom att blockera främst dopamin-1-receptorn och inte så mycket den vanliga dopamin-2-receptorn samt också mycket effekt på 5-HT6 receptorn. Eftersom blockaden av d-2-receptorn är svag kan den typen av biverkningar (parkinsonism) minska mycket.

Testerna beräknas pågå i 3 år.

De med behandlingsresistent schizofreni har höga vårdkostnader och detta preparat kan ersätta Clozapine.

Amerikanska FDA har givit tillstånd att godkännandet av detta läkemedel skall gå snabbare än normalt, eftersom det är ett viktigt framsteg.

Läs mer hos Lundbeck.