mediciner

Ett 20-tal antipsykotika finns i Sverige idag

En rapport om hur många nya mediciner mot schizofreni som befinner sig under utveckling i hela världen:

134 nya mediciner mot schizofreni

Vid schizofreni finns också ofta andra psykiska sjukdomar eller symptom:

360 mediciner finns under utveckling mot dessa, varav 60 verkar på helt nytt sätt.

Nya antipsykotika är inte så vanliga utan det är mest nya antidepressiva eller mediciner mot kognitiva brister (antikognita)

Läs mer hos PRNewswire.

Abbvie

Abbvie heter företaget bakom denna nya medicin

Ett nytt läkemedel ABT-126 med nikotinlik effekt förbättrade kognitionen vid schizofreni hos personer, som var icke-rökare enligt en klinisk studie.

Studien omfattade 207 personer i USA.

Förbättringar sågs verbalt lärande, arbetsminne och uppmärksamhet/vaksamhet jämfört med placebo.

Yrsel, diarré och trötthet var de vanligaste biverkningarna.

Läs mer hos Healio.

Den smärtstillande medicinen Buprenorfin Actavis  kan i mycket låga doser få folk som överväger självmord att komma på andra tankar.

Det visar en ny vetenskaplig studie.

Mer forskning behövs ändå innan det är klart att patienter kan dra nytta av upptäckten i praktiken.

Läs mer i Yle Nyheter.

Lundbeck

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck skall starta sluttester i Fas III på antipsykotikat Lu AF35700 på 1000 personer med behandlingsresistent schizofreni. 

Lu AF35700 verkar genom att blockera främst dopamin-1-receptorn och inte så mycket den vanliga dopamin-2-receptorn samt också mycket effekt på 5-HT6 receptorn. Eftersom blockaden av d-2-receptorn är svag kan den typen av biverkningar (parkinsonism) minska mycket.

Testerna beräknas pågå i 3 år.

De med behandlingsresistent schizofreni har höga vårdkostnader och detta preparat kan ersätta Clozapine.

Amerikanska FDA har givit tillstånd att godkännandet av detta läkemedel skall gå snabbare än normalt, eftersom det är ett viktigt framsteg.

Läs mer hos Lundbeck.

Behepan

Behepan tabletter innehåller vitamin B12

En ny studie visar att vitamin B12 i hjärnan är lägre hos äldre och är mycket lägre vid autism och schizofreni jämfört med jämnåriga.

Barn med autism under 10 år hade 3 gånger lägre nivåer och som en frisk 50 åring, vilket tyder på en förtidig nedgång i halt. Om B12 mättes i blod, så sågs inga skillnader utan enbart i hjärnan.

MetylB12, som är den aktiva formen av B12, är viktig i unga år för hjärnans normala utveckling via epigenetiska mekanismer. Lägre nivåer metylB12 i unga år kan negativt påverka hjärnans utveckling då och störa inlärning och minne senare i livet.

Forskarna tror att oxidativ stress i hjärnan kan sänka halten av B12.

Att ge tillskott av metylB12 och antioxidant, som glutation, kan kanske motverka oxidativ stress och därför kunna användas som behandling för att påverka sjukdomen.

Läs mer hos PRNewswire.

Läs artikeln hos Plos One.

labmöss

Möss med schizofrenigener används för att förstå schizofreni

Kognitiv nedsättning med bl.a nedsatt minne vid schizofreni har betydelse för att klara vardagen och arbetsförmågan.

Forskare i USA har lyckats att förhindra nedsättning av minnet i en musmodell för schizofreni.

Mössen hade en gen, som gjorde att enzymet GSK3 var för högt, men om GSK3 hämmades fick mössen normalt minne i ett minnestest.

Nackdelen med studien är att denna schizofrenigen finns hos väldigt få. Behandlingen måste också påbörjas direkt vid födseln och sedan fortsätta i många år.

Forskarna skall fortsätta med musförsök för att lista ut hur användbar denna behandling är och hur många som kan få effekt av den.

Från Schizophreniaforum.org.

Minnestest på möss sker genom att mössen får simma i en bassäng med viloplatser utplacerade osynliga under ytan. Mössen måste minnas var de finns för att kunna vila.Psychiatric Times har en artikel, som summerar kunskapsläget för behandlingen av schizofreni med antiinflammatoriska läkemedel.

Det nya är att kliniska tester pågår med monoklonala antikroppar, som neutraliserar inflammatoriska ämnen i kroppen och därmed ger en stark antiinflammatorisk effekt.

Tidigare har vanliga antiinflammatoriska läkemedel, som acetylsalicylsyra, testats kliniskt mot schizofreni och effekten blir bättre ju mer inflammatoriska ämnen som finns i blodet.

Acetylsalicylssyra, som Bamyl, har inte bara antiinflammatorisk effekt utan även påverkan på glutamat.

De monoklonala antikropparna är specifika mot enbart inflammation och kan därmed ge klarare besked om inflammationens betydelse vid schizofreni. Nackdelen är deras starka effekt, som kan ge allvarligare biverkningar än värktabletterna t.ex allvarliga infektioner. De är också dyra och kan kosta 7000 kr per dos.

Två mindre studier på totalt 8 personer med schizofreni har sett signifikanta förbättringar på allmänna symptom (interferon) och kognition (antikropp mot interleukin-6-receptorn).

Läs mer hos Psychiatric Times.

NMDA-receptor

Glutamat eller NMDA-receptor

Lägre glutamat-aktivitet i hjärnan kan leda till schizofreni-symptom och därför intressant att behandla.

Läkemedel som stimulerar glutamat har testats mot schizofreni med blandade resultat.

Risken med glutamat stimulering är att nerverna kan bli överstimulerade och dö eller störningar kan ske i kontakten mellan nerver. Dessa problem kan mildras genom att stimulera glutamat-receptorer som inte ger sådana bieffekter.

Glutamat-receptorer, som innehåller en del, som heter GluN2A tros inte ha sådana effekter och positiva allosteriska modulatorer (PAM) som verkar på dessa receptorer har nu tagits fram. Olika sorts PAM kan ha väldigt olika effekter.

Dessa preparat duger inte som läkemedel, men kan ge kunskap hur dessa signalvägar på verkar schizofrenin och senare leda till nya läkemedel.

Från Schizophreniaforum.org.

pomaglumetad

Formeln för pomaglumetad

Läkemedelsföretaget Lilly hade ett glutamatantipsykotika pomaglumetad methionil, som misslyckades i sluttesterna på grund av dålig effekt och blev inget läkemedel.

Pomaglumetad minskar frisättningen av glutamat genom en presynaptisk effekt.

En ny analys av dessa misslyckade testdata tyder på att nyinsjuknade och personer, som inte fått nyare antipsykotika eller läkemedel som blockerar serotonin-2-receptorer verkar få effekt av preparatet.

Att testerna misslyckades berodde på att fel grupp fick preparatet och som inte hade störning av glutamatet i hjärnan. För att kunna använda preparatet bör det ges till personer med glutamatöveraktivitet.

Läs mer i EurekAlert.

Läs Abstract.