Knappt 1 000 personer dog på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar i Sverige under 2017, enligt Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker.

Det är på samma, relativt höga nivå som de senaste fyra åren.

Antalet dödsfall var för antipsykotika 56, bensodiazepiner 43 , tricykliska och tetracykliska läkemedel 61, andra antidepressiva 23 och andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel 58.

Läs mer hos Janusinfo.

Psykiater Stanley Caroff

Sänkning av antipsykotikadosen med så lite som 10 eller 30 % kan leda till ökade inläggningar för personer med schizofreni enligt en amerikansk retrospektiv studie under 6 år.

Efter en dossänkning på 10 % ökade alla typer av inläggningar med 17 % medan för schizofreniorsaker ökade inläggningar med 27 %.

För 30 % dossänkning  ökade alla typer av inläggningar med 23 % och besök på akuten med 31 %.

Läs mer hos MD.

Hans mest kända bok

Den danske forskaren Peter Gøtzsche utesluts ur det vetenskapliga nätverket Cochrane, som bl.a utvärderar läkemedel.

Han inte fått någon förklaring till uteslutningen mer än att han misskrediterat Cochrane-nätverket.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Han stannar kvar som chef över Nordic Cochrane Center enligt Läkartidningen.

Han är nu inte chef över Nordic Cochrane Center tillsvidare enligt Läkartidningen.

Graviditet och läkemedel -psykiatri from Evidensbaserad medicin on Vimeo.

Se överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning.

Vid tidig schizofreni gavs upp till 800 mg amisulprid (Solian), men de som efter 4 veckor inte var i remission (44 %) fick endera fortsätta med amisulprid eller fick 20 mg Olanzapin i 6 veckor.

45 % av de som fick amisulprid i 6 veckor fick remission medan 44 % av de med olanzapin.

Av de 40 som inte var i remission efter 10 veckor fick 28  clozapine upp till 900mg/dag i 12 veckor och då fick 5 av 28 remission.

Det räcker med att ett antipsykotikum inte givit remission för att clozapin skall ges anser artikelförfattarna tidigare sades två olika antipsykotika.

Läs mer i Lancet Psychiatry.

Läs PsykosR:s nyhetsbrev från augusti.

 

Accofil innehåller filgrastim, som kan injiceras under huden

Clozapine/Leponex används vid behandlingsresistens oftast dvs när andra antipsykotika inte ger effekt.

Utan Clozapine ökar vårdbehovet då 3-10 gånger.

Clozapine kan göra att vissa vita blodkroppar minskar, vilket ger ökad risk för infektioner.

Tidigare har Clozapinebehandlingen avbrutits, men nu rapporteras ett fall där läkemedel med filgrastim gavs, som ökar bildningen av vita blodkroppar och då kunde personen fortsätta med Clozapine. Han hade använt Clozapine i 20 år, men andra antipsykotika fungerade fortfarande inte.

Läs mer hos Centers for Biosimilars.

Personer med schizofreni, som tar 3 eller fler psykofarmaka har en ökad risk för diabetes typ 2 enligt en ny grekisk studie.

Av 1653 personer med schizofreni från 2 sjukhus hade 37 % diabetes typ 2 och de med 3 eller fler klasser av psykofarmaka hade 1,8 gånger större risk för diabetes typ 2 än de med bara ett gammalt antipsykotikum.

Användning av nyare eller atypiska antipsykotika eller av 2 olika sorters psykofarmaka gav ingen ökning av typ 2 diabetes jämfört med bara ett gammalt antipsykotikum.

Ytterligare studier krävs för att visa om olika klasser av antipsykotika eller maximerad behandling med ett antipsykotikum kan minska diabetesrisken.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Reagila (kariprazin), för behandling av schizofreni hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet med begränsning endast för patienter som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots behandling med antipsykotika.

Reagila har visats vara speciellt effektivt vid behandling av patienter med negativa symtom.

En klinisk studie har visat att Reagila medför att patienter med övervägande och svåra negativa symtom får bättre behandlingseffekt av Reagila jämfört med  risperidon.

Den bättre behandlingseffekten med Reagila bedöms medföra högre livskvalitet hos patienterna och lägre vårdkostnader.

Motsvarande har dock inte visats för alla övriga med schizofreni utan negativa symptom.

Läs mer hos TLV.

FASS-texten för Reagila finns nu i FASS. Reagila går kanske nu att skriva ut.

Rispolept Consta är parallell import av Risperdal Consta

I stället för depåinjektionen Rispolept Consta (risperidon) fick en kund ett immundämpande läkemedel efter förväxling på apotek.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

En ny tolkning av den så kallade 90-dagarsregeln för uttag av läkemedel på apotek har kommit.

Nu måste minst 2/3 delar av 90 dagar gått för att uttaget skall räknas in i högkostnadsskyddet.

Vill du ha medicinen tidigare räknas inte köpet in i högkostnadsskyddet och du får betala det helt själv.

Reglerna är till för att förhindra att stora mängder läkemedel hämtas ut av ekonomiska skäl istället för medicinska.

Läs mer hos Janusinfo

Psychiatric Times

Om antipsykotika använts ständigt i flera år är det riskfyllt att avbryta medicineringen.

Risk för återfall minskar inte under de första 8 åren av sjukdom.

Ständig användning av antipsykotika upp till 20 år är kopplat till lägre risk att dö än ingen antipsykotika eller tidigt avbrott.

Långvarig ständig antipsykotika medicinering verkar nyttig för majoriteten av nyinsjuknade i schizofreni.

Läs mer i Psychiatric Times.

Underkategorier