För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol  Abilify

aripiprazol  Abilify Maintena inj risperidon

Risperidon Risperdal tablett

risperidon  Risperdal Consta, Rispolept Consta inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

klozapin Clozapine 

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

En kort beskrivning hur psykiatern inte hindras av olika hinder mot att ge depåinjektioner vid schizofreni.

Läs mer hos Pharmacy Times.

I USA där videon gjorts får bara 10 % depåinjektioner medan i Sverige 30 %.

Depåinjektioner kan minska återfall och inläggningar enligt undersökningar.

Psykiaterna presenterar depåinjektioner på fel sätt: Du har inte tagit din medicin och därför måste du få depåinjektioner, men säg så här: Vi vill att du ska få nytta av medicinen och vi tror att det sätt på vilket vi kan ha störst sannolikhet för att lyckas är att du ska få injektioner regelbundet eftersom det gör det mycket lättare för dig att kunna dra nytta av medicinen.

För psykiatrin blir det bättre beslut med depåinjektioner och man slipper fundera om medicinen tagits och om depåinjektionen inte tagits kan man försöka göra något åt det.

För familjen är det positivt med mindre risk för tramautiska polishämtningar och man slipper tjata om att ta medicinen.

Depåinjektioner ger ett längre skydd mot psykos än tabletter, vilket är en fördel vid medicinavbrott.

Läs mer hos Psychiatric Times.

I Sverige får 30 % depåinjektioner och 30 % får Clozapine, som ger lika få medicinavbrott, som depåinjektioner

En studie på drygt 142 000 svenskar med allvarlig psykisk sjukdom visade att den psykiska sjukdomen förbättrades av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar, som statiner, kalciumflödeshämmare och metformin.

Alla läkemedlen minskade mängden inläggningar och självförvållade skador vid bipolär sjukdom eller schizofreni.

Vid schizofreni och vanföreställningssyndrom sågs minskningen hos de som fick kalciumflödeshämmare.

– Det är en stor samsjuklighet mellan allvarlig psykisk sjukdom och metabola sjukdomar. Exakt varför vet vi inte, men det kan finnas gener som predisponerar för dessa sjukdomar. Vi vet också att neuroleptika har effekter som ger metabola sjukdomar, säger Christina Dalman.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs originalartikeln gratis.

Flera återfall kan göra att effekten av antipsykotikan kan försämras, så att behandlingsresistens uppstår i alla fall som partiell orsak.

Nackdelarna av återfall är också avbrott från ev arbete eller skola, men också biologiska förändringar i hjärnan.

Återfall försämrar chans till återhämtning och är jobbigt för anhöriga samt ger samhället stora kostnader för inläggningarna.

Återfall kan också göra att man hamnar på rättspsyk.

Att försöka minimera återfall är därför viktigt

Läs mer hos MD.

Upp till 45 % med schizofreni kan sakna effekt av antipsykotika och då ges Clozapine, som hjälper inte alla.

En metaanalys på 2223 patienter med 25 olika tilläggsbehandlingar, inklusive antipsykotika, antidepressiva, humörstabiliserare , ECT, KBT och TMS, då Clozapine inte gav effekt.

Effektivast som tillägg för att minska positiva symptom var Abilify, antidepressivat fluoxetin och humörstabiliseraren natrium valproat.

Bland icke-läkemedel var ECT bäst.

För att minska negativa symptom var memantin bäst, som tillägg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Det kan vara svårt att ta sin medicin oavsett sjukdom och det tillhör den mänskliga naturen att inte göra det ibland.

Därför skall de som inte tar medicinen inte kritiseras utan istället få lösningar på sitt problem.

Depåinjektioner är ett bra sätt att minska medicinavbrott.

Problemet med medicinavbrott är inte bara psykosrisken utan också att psykiatern fattar felaktiga beslut - byte antipsykotika i tron att effekt saknas.

Det är svårt för psykiatern att avgöra om medicinen tagits och blodprov som mäter antipsykotikan är inte säkert heller.

Hoppet är depåinjektioner samt teknik, som avgör om tabletterna tagits.

Läs mer hos MD.

Tank på att använda depåinjektion redan innan första återfallet för efter 1-3 återfall kan det vara försent.

För att övertyga patienten om fördelarna med depåinjektioner används tekniken motiverande intervju.

Läs mer hos Pharmacy Times.

82 % får återfall i psykos inom 5 år efter första psykosen och risken för psykos ökar 5 gånger om medicineringen avbryts.

Viktigt att inte avbryta medicineringen även om man känner sig frisk.

Att lära sig känna igen tidiga tecken på psykos är också viktigt.

Appar kan få stor betydelse för att upptäcka tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos MD.

Forskaren Åsa Konradsson-Geuken

Antipsykotiska medel har dålig verkan och många biverkningar.

Biverkningar som gör att många personer väljer att inte ta dem.

Man väljer att ta psykoserna istället.

Men har man återkommande psykoser, som vid en etablerad schizofreni, är det enligt forskaren Åsa Konradsson Geuken, inte ett alternativ.

Läs mer hos EQUAL.

Från årsskiftet måste apotekslokaler utformas så att kundsamtal kan ske utan att andra hör vad som sägs.

Det måste också finnas möjlighet att få rådgivning om egenvård på en plats som är skyddad på detta sätt.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Underkategorier