arbetsförmåga

Schizofreni nedsätter arbetsförmågan och därför har IPS-modellen införts, där de med schizofreni, som vill arbeta får ett arbete samt en stödperson, som hjälper till att klara jobbet. (30 % kan arbeta med IPS-modellen och 15 % utan).

För de som behöver ytterligare chans till arbete finns nu kognitiva träningsprogrammet Thinking skills for work.

Forskarna som tagit fram detta trodde att arbetsoförmågan orsakades av dåligt närminne och dålig koncentrationsförmåga.

Programmet består av samtal med en expert på kognition och kognitiv träning med dator.

Specialisten försöker hitta strategier för att förbättra kognitionen samt för att kompensera brister.

En grupp, som fick det nya kognitiva träningsprogrammet plus IPS arbetade 60 % efter 2 år, medan bara 36 %, som enbart fick IPS.

De med det nya programmet jobbade mer och hade också dubbelt så hög inkomst som de med IPS enbart.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

tDCS

En studie har visat att transkraniell direkt elektrisk stimulering (tDCS) gav en förbättring av närminnet vid schizofreni. Den elektriska stimuleringen, anses säker och testas mot depression.

I studien riktades behandlingen mot dorsolaterala prefrontala kortex, som spelar en viktig roll för närminnet och som fungerar onormalt vid schizofreni.

De fick en aktiv behandling med negativ laddning och en inaktiv behandling med positiv laddning. Enbart den negativa laddningen gav effekt. Enbart den aktiva behandlingen gav förbättring av närminnet, som var förvånansvärt stark.

I studien ingick bara 11 personer, men en större studie är på gång med fler personer och fler behandlingar. Fördelen med metoden är inga allvarliga biverkningar.

Läs mer hos EurekAlert.

cerebrellum

Ny förståelse för hjärnans cerebrellum kan leda till nya behandlingar för personer med schizofreni, stroke och autism.

Ökande bevis att symptom från svårigheter med abstrakt tänkande, känslomässig instabilitet till psykos har alla koppling till cerebrellum, vilket inte var känt tidigare.

Genom magnetfältsbehandling (TMS) av cerebrellum vid schizofreni hos 8 personer under 5 dagar sågs minskade symptom och förbättrat tänkande i alla fall en kortare tid.

Läs mer hos KPBS.

Fitbit Charge HR

En intressant studie pågår i England, där personer med schizofreni utrustas med ett armband Fitbit Charge HR (kostar 1500 kr finns att köpa i Sverige) och en smartphone.

Armbandet registrerar sömnen samt daglig aktivitet och sedan sänds data via smartphonen till forskarnas datorer för analys.

Dålig sömnkvalité är ett varningstecken för psykos och forskarna hoppas upptäcka och förhindra psykoser med denna metod.

Läs mer hos Mail One.

Tidig behandling

Omfattande tidig behandling och stöd kan förbättra vissa framtidsutsikterna för personer med schizofreni enligt tidiga resultat från RAISE-studien i USA.

Livskvalitén blev bättre samt fler klarade att arbeta eller gå i skola.

De som ingick i programmet fick hjälp av ett team med expertis på all schizofrenivård och även psykoterapi. De arbetade återhämtningsinriktat och med patientmedinflytande.

De med kortare tid av obehandlad psykos fick bättre resultat. Däremot minskade inte psykossymptom eller tiden som inlagd, men personerna som fick denna behandling verkade sjukare än kontrollgruppen som fick vanlig behandling.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

VinogradJoshua Wolley

Forskarna Sophia Vinogradov and Joshua Woolley diskuterar i 15 minuter i en video om kognitiv rehabilitering med dataprogram.

Hjärnan går att förändra vid schizofreni med dataträning, så att den fungerar bättre, vilket förbättrar tänkande och även minskar positiva symptom.

Förändringarna kan ses med magnetröntgen och att hjärnan fungerar mer normalt, tack vare att den är omformbar eller plastisk.

Nu studerar de hur man hemma skall kunna köra denna träning med laptop, som fungerar bra, men även iPad, så att fler kan få denna behandling samt göra den billigare.

Läs mer hos Clinical Psychiatric News.

Norge

Erfarenheter från Norge visar att självvald inläggning kan leda till färre överbeläggningar och minskat våld inom heldygnsvården. 

Vi hoppas kunna se liknande resultat här, säger Michael Viklund, som leder projektet Självvald inläggning vid Norra Stockholms psykiatri. 

Läs mer hos Norra Stockholms Psykiatri.

schizofreni

Svenska Psykiatrikongressen i mitten av mars hade 950 deltagare, där förelästes bl.a om schizofreniforskning och överdödlighet i schizofreni.

Andra nyheter:

Ett nytt forskningsprojekt för att ta reda på om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är ett användbart sätt att arbeta för slutenvårdspersonal har startat. I USA minskade inläggningarna efter sådan terapi.

NECT - en metod för att handskas med självstigma på 20 lektioner för brukare. Utbildningen ej slutförd, men mottagandet har varit mycket positivt.

Läs nyhetsbrevet på webben.

Iktorivil

Studier på möss med felaktiga gener, som ger kognitiva svårigheter liknande schizofreni tyder på att en onormal rytmisk aktivitet i särskilda hjärnceller (FS-interneuron) bidrar till problem med inlärning, uppmärksamhet och beslutsfattande.

Intressant är att felaktigheterna i FS-interneuronen inträder i tidig vuxenålder, då schizofrenin brukar komma.

Den felaktiga rytmen kunde korrigeras med att direkt stimulera cellerna eller genom att ge låga doser av bensodiazepinet Iktorivil och de kognitiva bristerna minskade så mycket att det skulle gå att använda mot kognitiva symptom vid schizofreni.

Idag används bensodiazepiner t.ex mot ångest vid schizofreni, men dessa doser kan vara för höga och ge biverkningar, som maskerar den kognitiva förbättringen.

Dessutom kan kanske meditation, magnetstimulering (TMS) och elektrisk stimulering (tDCS) ha effekt för de ökar gammaoscillationer som är för låga i FS-interneuronen. Med EEG kan man mäta gammaoscillationerna i dessa neuron och se om detta fel finns.

Läs mer hos Scicast