Betakaroten omvandlas till vitamin A. Brist på vitamin A ger nattblindhet

Australiska forskare har upptäckt att en tredjedel med schizofreni har genetiska förändringar i 22 gener, som ingår i metabolismen och funktionen av vitamin A.

Vitamin A är viktig för god hälsa och viktig för nervutvecklingen, nervkontakter och plasticitet.

Forskarna tror att störningarna i vitamin A kan påverka uppkomsten av schizofreni och också sjukdomsförloppet och kognitiva besvär.

Läs mer hos University of Newscastle.

Hästassisterad terapi för personer med schizofreni har visat positiva effekter i vetenskapliga och internationellt publicerade studier.

Traditionella vård- och stödinsatser inriktas huvudsakligen på behandling av symtom och funktionsnedsättningar medan hästunderstödda aktiviteter i första hand fokuserar på deltagarnas möjlighet att utveckla sina förmågor och individuella intressen.

IFSAP Halmstad är en lokal förening inom Schizofreniförbundet.

Läs pressmeddelande från IFSAP Halmstad.

Genombrott.nu

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Både patienter/brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Läs mer hos Genombrott.nu.

PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en fördröjd allvarlig stressreaktion efter svåra psykiska trauman, som tortyr, krig eller övergrepp, där det råder brist på evidensbaserad behandling att erbjuda.

I en aktuell randomiserad non-inferiority-studie jämförs två psykologiska behandlingar av PTSD.

Den etablerade metoden CPT (cognitive processing therapy) jämförs med den mer oprövade metoden WET (written exposure therapy).

WET går i korthet ut på att i en serie sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text.

WET bör kunna vara ett attraktivt och kostnadseffektivt exponeringsbaserat behandlingsalternativ vid PTSD; för ökad valfrihet. WET är mindre personalintensiv och innebär, till skillnad från CPT, inte krav på patientinsatser mellan sessionerna.

Läs mer i Läkartidningen.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni. Läs mer här.

neurofeedback

Studieupplägget och raketen

I England har magnetröntgen använts för att mäta aktiviteten i språkcentrum vid röster.

För personen syns språkaktiviteten som en raket, som skall landas och då finns inga röster. De fick själva komma på strategier för att landa raketen.

Efter fyra besök så kunde de minska aktiviteten i språkcentrum utan att feedback från raketen.

Efter träningen hade de lärt sig strategier, som de kunde använda för att motverka hallucinationer.

De som har hallucinationer känner när de kommer och direkt då skall de motverkas.

Studien var liten och ej randomiserad, men större studier skall göras.

Läs mer hos The Irish Times.

Läs artikeln i Translational Psychiatry.

aerobisk motion

En studie i Taiwan på 62 personer med schizofreni, som delades upp i två grupper, där ena gruppen fick 30 min aerobisk motion upp till 5 gånger i veckan i 12 veckor, medan kontrollgruppen fick stretching lika länge istället.

Aerobisk motion reducerade signifikant både negativa symptom och allmänna psykiska symptom (PANSS) jämfört med kontrollgruppen.

Förbättringarna fortsatte också efter 3 månader.

Aerobisk motion kan ge förbättringar genom att höja BDNF eller glutamat i hjärnan.

Läs mer hos New Atlas.

Läs mer hos Frontiers in Psychiatry.

Studien mätte inte kognitiva symptom, eftersom PANSS-testet användes.

David Fowler

Professor David Fowler, Uiniversity of Sussex

Socialåterhämtningsterapi hjälper de med mycket få sociala kontakter att hitta meningsfyllda mål och ställa upp möjliga dagliga aktiviteter vilket ökar deras kontakt med andra.

Läkemedel och psykoterapin KBT hjälper de motiverade, men de isolerade riskerar att bli det resten av livet om de inte får särskild behandling.

Bäst effekt fick de som fick tidig behandling som ges till nyinsjuknade i England.

De som var mest isolerade var bara 30 timmar utanför hemmet, som ökade med 8 timmar med terapin.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln i Lancet Psychiatry.

MST

Magnetisk krampterapi sker under narkos och med muskelavslappande medel, som ECT

ECT (elchocker) används ibland vid schizofreni för de med Clozapine och behandlingsresistens och de flesta får då antipsykotisk effekt.

Att framkalla kramper med magnetfält kan vara bättre, eftersom magnetfältet går att rikta och undvika mediala temporala loben, där ECT tros ge minnesstörningar.

En liten studie på fyra personer, såg effekt hos tre som kom i remission medan en såg ingen effekt alls.

De i remission hade förbättrad livskvalité och negligerbara kognitiva effekter.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln i Front. Psychiatry, 16 January 2018.

Vitamin DFolsyra

Vitamin D och Folsyra finns det brist på senare också

En genomgång av studier på 6 vitamin- och 10 mineralnivåer i blod vid första psykosen och innan antipsykotika har gjorts och omfattade 2612 individer.

Särskilt folat (B9) och vitamin D hade låga nivåer och kunde kopplas till sämre psykisk hälsa.

Tidigare har brist på dessa vitaminer setts hos de som haft schizofreni länge.

Det föreslås att tillskott av folsyra och vitamin D skall ges till nyinsjuknade med förhoppningen att återhämtning skall underlättas.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.