I en studie med fMRI av hjärnan på personer med hög risk för psykos upptäcktes att av de 25 % som verkligen fick psykos senare hade förändringar i hjärnans kopplingar.

T.ex. övre temporala gyrus är kopplad till hörseln, men för de som fick psykos var den mer kopplad till limbiska områden, som ger känslor. Det kan förklara hörselhallucinationer.

Nu tänker man testa om mindfulness kan minska röster genom att minska aktiviteten i övre temporala gyrus.

De med hög risk för psykos, som inte fick psykos var kopplingarna i hjärnan, som hos normalpersoner.

Med denna metod kan man kanske tidigt hitta personer med psykosrisk och försöka förebygga den.

Forskarna skall undersöka om psykosrisken kan identifieras redan hos barn med denna metod.

Läs mer hos MIT News.

 

Med fMRI av hjärnan upptäcktes hos de med hög risk för psykos ökad kommunikation i cerebello-thalama-kortikalakretsarna, som är involverad i koordinationen av hjärnans funktion.

Högre grad av kommunikation i detta område sågs hos de som senare fick psykos.

Senare visade man att samma sak fanns hos de med schizofrenidiagnos, men inte hos andra psykiatriska diagnoser.

Detta kan göra att det går att identifiera de som kommer att få psykos.

Läs mer hos Yale News.

Sensodetect

Det finns ny teknik som möjliggör snabbare och effektivare diagnostisering av psykisk sjukdom. Men hälso- och sjukvårdens system är så tröga och stelbenta att möjligheterna för patienterna att få tillgång till de nya diagnosmetoderna är mycket små, konstaterar Johan Olson, vd på SensoDetect.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Kanske kan SensoDetects metod bli en psykiatrisk diagnosmetod, men det ligger i så fall långt i framtiden. Sjukvården måste avvakta tills blindade, kontrollerade, oberoende och tillräckligt stora studier visat metodens tillförlitlighet.

Läs repliken i Dagens Samhälle.

PLOSone

I England har det gjorts en studie av hur korrekt diagnostiken enligt ICD-10 av vissa psykiska sjukdomar, som schizofreni är.

Datajournaler på 69 personer med schizofreni granskades med en algoritm.

91 % av diagnoserna på schizofrenispektrum var korrekta enligt algoritmen, men medelvärdet på andra diagnoser (bipolär och depression) var 73 %.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln hos PLUSone.

Det finns studier tidigare som kommit fram till 90 % också.

YouR Study

I England har en hemsida YouR Study med ett frågetest med 25 frågor tagits fram för att screena ungdomar på tecken på psykossjukdom.

En tredjedel av de som testades befanns ha risk för psykos.

2300 gjorde testet. 1800 erbjöds intervju, men bara 356 blev undersökta.

101 hade hög risk för psykos och åtta hade psykos.

De som gjorde testet på nätet hade fått information om det på olika sätt.

De arbetar för att göra testet bättre.

Läs mer hos Careappointments.

Läs originalartikel i Schizophrenia Bullentin.

 

apparat

Docia Demmin och Steven Silverstein demonstrerar apparaten

En bärbar apparat som finns hos optiker kan ge snabbare diagnos av schizofreni, förutsäga återfall och hur allvarliga symptomen är och bedöma behandlingseffekt enligt en amerikansk studie.

I studien använde forskarna RETeval, en handhållen apparat utvecklad för att registrera elektrisk aktivitet från näthinnan, för att replikera och utöka tidigare studier som visar att personer med schizofreni hade onormal elektrisk aktivitet i näthinnan.

Det var första gången en bärbar enhet användes för dessa test.

Resultaten visar enheten noggrant angiven minskad elektrisk aktivitet i näthinnan i flera cellskikt hos de som hade schizofreni, inklusive i celltyper som inte hade studerats tidigare för denna sjukdom.

Men fler studier krävs innan metoden kan användas ute i vården.

Läs mer hos Rutgers Today.