Det är för stort fokus på schizofreni, som utgör bara 30 % av de som dåligt behandlingsresultat efter psykos.

Det kan begränsa framstegen inom psykosbehandling.

Namnbyte föreslås från schizofreni till psykosspektrumstörning i likhet med autismspektrumstörning.

Psykosspektrumstörning är annorlunda med fler orsaker, som psykiatriska, neurologiska, hormonella, infektioner och läkemedel.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Computerized Adaptive Testing for Mental Health Disorders eller CAT-MH™ har tagits fram i USA för snabb diagnostik av psykiska sjukdomar. 

De har en frågebank med ett tusen frågor.

Från banken plockas frågor, som passar till personen.

T.ex depression kan diagnosticeras efter 4 frågor och hur allvarlig depressionen är med ytterligare 8 frågor (tar några minuter).

Testet är lika träffsäkert, som en timmes strukturerad intervju med en som är tränad för diagnostik.

Upprepar man testet får man andra frågor än första gången för att man inte skall lära sig hur man svarar. Datorn kan läsa upp frågorna för de som inte kan läsa.

Läs mer hos Chicago Medicine.

Forskare har utvecklat en maskinlärningsmetod för att analysera skrift, som visade att ord associerade med ljud och vagt tal kunde med 93 % säkerhet visa vilka kommer att få psykos.

Psykiaterna har inte märkt detta själva.

Tidigare metoder med intervju och kognitiva tester har kunnat förutse psykos hos 80 %.

De skall testa sin metod på andra neuropsykiatriska sjukdomar, som demens.

Läs mer hos EurekAlert.

Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlings-utbudet.

Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.

Läs mer i Läkartidningen.

I en liten studie i USA upptäcktes att hälften med schizofrenidiagnos, som remitterades till en klinik hade inte schizofreni.

De som feldiagnosticerats hade ångest eller humörstörningar.

Att diagnosen blev fel berodde nog på hallucinationer, som kan förekomma vid andra psykiska sjukdomar samt att datoriserad diagnos användes utan eftertanke.

Forskarna skall fortsätta att undersöka fler patienter för att se om överdiagnos är lika vanlig i andra delar av USA.

Läs mer hos EurekAlert.

 

En fjortonårig pojke fick plötsligt psykos med vanföreställningar, hallucinationer, mord och självmordstankar.

Under drygt att år lyckades man inte hitta sjukdomsorsaken, men en läkare upptäckte på huden märken som brukar uppstå av Bartonella infektioner.

Tester visade att pojken hade just denna infektion.

Efter antibiotikabehandling försvann hans symptom och han kunde återvända till skolan, men han missade 2 år.

Läs mer hos Tech Times.