Effekten på vikten av Risperdal, Zyprexa, Seroquel, Zeldox och Trilafon har studerats i 3 månader och jämförts.

Metaboliskt syndrom (övervikt, högt blodtryck) med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes, steg 10 % för Zyprexa, men minskade med lika mycket för Zeldox, medan övriga preparat var oförändrade.

Zyprexa och Seroquel gav störst viktökning med en ökning av midjemåttet på 1,75 cm, medan Risperdal ökade med 1 cm och Zeldox var oförändrat.

Trilafon däremot gav en liten viktminskning.

Forskarna drar slutsatsen att det är särskilt viktigt att övervaka metaboliska och kardiovaskulära faktorer, när man tar Zyprexa eller Seroquel, men också för de andra preparaten om man har metabola riskfaktorer sedan tidigare.

Läs mer på Doctors Guide.

Läkemedelsföretaget Lilly har nu i USA lagt till starka varningar på märkningen av Zyprexa att läkemedlet kan orsaka viktökning, högt blodsocker, högt kolesterol och andra metabola problem.

För första gången erkänner nu märkningen av Zyprexa att läkemedlet orsakar högre blodsocker mer än några andra atypiska antipsykotika, som används mot schizofreni och bipolär sjukdom.

Lilly har tidigare argumenterat att Zyprexa inte har blivit bevisad av att orsaka högre blodsocker oftare än andra liknande preparat.

Läs mer i New York Times.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har kommit med en varning om att Haldol främst i högre än rekommenderade doser och om den ges intravenöst kan ge hjärtpåverkan.

I USA har det främst inträffat dödsfall när Haldol getts intravenöst, vilken är en användning som inte myndigheten godkänt, men som ändå används i sjukvården ibland.

Effekten är att Haldol förlänger hjärtats QTc-tid, vilket är en störning i hjärtats elektriska system.

Läs mer på Reuters.

Att antipsykotika medför en ökad risk för kramper har varit känt sedan mer än 50 år.

Kramprisken för klassiska neuroleptika är större vid snabb dosökning och höga doser och har rapporterats förekomma hos mellan 0,3 och 9 % av behandlade patienter.

Data från epidemiologiska studier tyder dock på att Haldol och Risperdal hör till de antipsykotika som har lägst kramprisk.

Långsam dosstegring till lägsta effektiva dos samt koncentrationsbestämning av både neuroleptikum och antiepileptikum rekommenderas.

Läs mer i Läkartidningen 102 316 (2005).

Dödligheten är fördubblad hos patienter med schizofreni jämfört med hos den allmänna befolkningen, men hjärt-kärlsjukdomar som ansvariga för den största delen av höjningen.

Effekten av blodfettssänkande medicinering studerades, och visade sig vara till viss hjälp i en studie i International Clinical Psychopharacology.

Läs mer om detta här. Tack, Isa-Alise för tipset!

Ett amerikanskt läkemedelsföretag rapporterar att de upptäckt genetiska markörer, som kan göra att det med gentester går att förutse, vilka som kan få skador på de vita blodkropparna av behandling med Leponex.

Idag mäts halterna av vita blodkroppar i blodprov varje månad för de som får Leponex för att upptäcka denna biverkning, men med det nya testet kanske behovet av blodprov minskar i framtiden.

Läs mer på New-Medical.Net.