Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår nu för fullt.

I Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby.

Läs mer hos SKL.

Enligt information från SKL får hjärtsvikt, höftartros, kritisk ischemi, KOL, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar standardiserade vårdförlopp under 2020.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Vård och stöd för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar varierar i landet och nu ska Socialstyrelsen ta fram nya nationella kunskapsstöd.

Läs mer i Dagens Medicin.

Nu är de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd publicerade.

Riktlinjerna syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Sammanfattningsvis behöver mer resurser tillföras vården och stödet till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, om alla de åtgärder som rekommenderas i dessa riktlinjer genomförs.

Det som krävs är att skapa hållbara strukturer för samverkan, utveckla kompetens hos personalen och öka kapaciteten så att fler får tillgång till de rekommenderade åtgärderna.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Se tabellen i naturlig storlek

Sjukdomen går i skov och karakteriseras av hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. 

Vid schizofreni är förmågan till arbete, utbildning och socialt samspel reducerad.

Patienter med schizofreni har 15–20 års kortare livslängd till följd av kroppsliga sjukdomar, t ex kardiovaskulära. 

Stigmatisering och diskriminering av personer med schizofreni är vanlig.

Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser.

Vård- och stödsamordning, boendestöd, utbildande insatser (psykoedukation) och individanpassat stöd till arbete är effektiva strategier för att öka funktionsnivån.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Socialstyrelsen

Schizofreniförbundets synpunkter på Socialstyrelsens remissversion

Synpunkterna har framtagits i dialog mellan förbundsstyrelsen, medlemmar i förbundet och Erfarenhetsgruppen (=personer med egenerfarenhet av schizofrenidiagnosen som är ett stöd i styrelsens arbete och som regelbundet deltar i styrelsens sammanträden).

Läs remisssvaret, som pdf-fil.