Austedo är rekommenderat i USA mot tardiv dyskinesi

The American Psychiatric Association (APA) har kommit med nya evidensbaserade riktlinjer för behandling av schizofreni.

Fokus på bedömning och behandlingsplanering, som är viktig för personcentrerad vård och inkluderar läkemedelsbehandling med fokus på Clozapine samt tidigare rekommenderade och nya psykosociala interventioner.

Clozapine rekommenderas också för de med stor risk för aggressivitet.

Vid tardiv dyskinesi rekommenderas läkemedel, som finns i USA mot detta, som Austedo.

Läs mer hos Medscape.

Det har kommit en rykande färsk remiss om schizofrenivården.

RSMH vill gärna ta emot just dina synpunkter på hur vården vid psykos och schizofreni kan förbättras!

Senast 2 mars.

  • Vad är viktigt för att få rätt vård?
  •  Var ges den bästa hjälpen?
  •  Vilka insatser fungerar bäst respektive sämst?

Läs mer hos RSMH:

Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår nu för fullt.

I Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby.

Läs mer hos SKL.

Vård och stöd för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar varierar i landet och nu ska Socialstyrelsen ta fram nya nationella kunskapsstöd.

Läs mer i Dagens Medicin.

Enligt information från SKL får hjärtsvikt, höftartros, kritisk ischemi, KOL, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar standardiserade vårdförlopp under 2020.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Se tabellen i naturlig storlek

Sjukdomen går i skov och karakteriseras av hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. 

Vid schizofreni är förmågan till arbete, utbildning och socialt samspel reducerad.

Patienter med schizofreni har 15–20 års kortare livslängd till följd av kroppsliga sjukdomar, t ex kardiovaskulära. 

Stigmatisering och diskriminering av personer med schizofreni är vanlig.

Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser.

Vård- och stödsamordning, boendestöd, utbildande insatser (psykoedukation) och individanpassat stöd till arbete är effektiva strategier för att öka funktionsnivån.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!