Amerikanska forskare har undersökt varför vi inte alltid säger som det är till doktorn om livsstil och medicinering.

Det som var allra vanligast att undanhålla var att man inte höll med om eller inte förstod läkarens rekommendationer.

Ohälsosamma matvanor var också vanligt att tiga om, en dryg femtedel av deltagarna hade gjort det minst en gång.

Nästan lika vanligt var det att inte ta sina läkemedel som rekommenderat och hålla tyst om detta, eller att ljuga om brist på fysisk aktivitet.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

En studie med magnetröntgen på 218 personer med schizofreni visade att hjärnförändringarna varierade mycket mellan individer, så mycket att förändringarna framstod som individuella.

Som grupp skiljde sig de med schizofreni från normalpersoner i främre delarna av hjärnan, cerebellum och temporala kortex.

Det var bara 2 % med schizofreni, som hade identiska förändringar.

Forskarna säger att schizofreni kan inte förstås genom att använda sig av medel patienter utan genom att studera individens förändringar i magnetröntgen.

Läs mer hos Psych Congress Network.

Professor Cameron S Carter

Unga som nyligen fått schizofreni visar inte tecken på kognitiv försämring eller störningar av hjärnans utveckling under de första åren efter psykosen visar en ny studie.

Den kognitiva försämringen kommer alltså före insjuknandet i psykos.

Efter psykosen sågs en liten förbättring av kognitiv förmåga, som också ses hos helt friska.

Antipsykotika gav heller ingen försämring av kognitiv förmåga.

Detta stödjer att schizofreni inte är en neurodegenerativ sjukdom, eftersom ingen försämring sker efter psykosen utan pekar mot en utvecklingsstörning av hjärnan.

Läs mer hos Medscape.

En man med metabolt syndrom, där fetma är typiskt. Foto:Wikimedia

185 personer med schizofreni eller schizoaffektiv följdes under ett år och de som hade metabolt syndrom (bukfetma) hade 3 gånger större risk för återfall i psykos.

Mer depression, positiva och totala poäng i PANSS ökade också risk för återfall.

Individer som inte skötte medicineringen väl hade större risk för återfall, men det var inte orsaken för de med metaboliskt syndrom.

Det krävs studier för att visa om viktnedgång vid metabolt syndrom minskar återfallsrisken.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Psykosregistret har kommit med ett nytt intressant nyhetsbrev, som du kan läsa här.

En tredjedel av alla över 65 år vårdades för psykisk sjukdom eller använde psykofarmaka 2016.

Det är mycket vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner, i synnerhet kvinnor.

Personer över 65 år som lider av psykisk ohälsa får oftare antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka än de som är yngre. 

Det visar Socialstyrelsens nya öppna jämförelser.

Läs mer i Läkartidningen.