Frågor om antipsykotika

Uppdaterad: 5 juli 2016

tabletter

 

 

Antipsykotika eller neuroleptika har dominerat behandlingen mot schizofreni sedan preparaten kom för nästan 60 år sedan. En revolution blev det och 30 % kunde skrivas ut från mentalsjukhusen. Men medicinering av sjukdomar har en gammal historia och säkert 7000 år. Psykoterapi och psykologiska behandlingar har en kortare historia kanske 100 år, vilket gör att den inte är lika populär och terapin är också dyr och tidskrävande särskilt om den är långvarig. 

 

Här på Viska diskuteras nästan bara mediciner och andra behandlingar nämns sällan tyvärr. Högljudda kritiker finns mot medicinering, men de är inte så vanliga bland de som tar medicinerna utom på en punkt viktuppgång. Viktuppgång är inte populärt. Medicinering är en enkel och snabb behandling och bara att svälja en tablett regelbundet och vänta på effekten.

 

Andra behandlingar s.k psykosociala behandlingar har kommit långt senare, men de har blivit allt viktigare, därför forskningen inte lyckats få fram tillräckligt effektiva nya antipsykotika. Många psykosociala behandlingar har också bevisad effekt som läkemedel.

 

Vilka symptom räknas som psykossymptom? 

Vanföreställningar, hallucinationer, grandiositet, misstänksamhet/förföljelse, fientlighet, upphetsning (agitation) och begreppsmässig desorganisation (stört tänkande med omständighet, lösa associationer, perifert tänkande, kraftigt ologiskt eller tankestopp). Dessa sju symptom ingår i PANNS-testet, som används för att mäta psykossymptom även i vården. Varje symptom är lika mycket värd, vilket kanske kan ifrågasättas, eftersom alla symptom är inte lika besvärande.

 

Hur mycket minskas psykosrisken?

Från 80 % per år utan antipsykotika till 40 %, men följs doseringen exakt och inte avbryter medicineringen är psykosrisken bara 20 %. Läggs psykosociala behandlingar till blir minskar psykosrisken till bara 5 %. Antipsykotika har två olika effekter – mot psykossymptom samt förebyggande effekt mot psykoser.

 

Vilka antipsykotika har bäst effekt?

Leponex/Clozapine har bäst effekt, sedan kommer Olanzapin/Zyprexa, Risperidon/Risperdal, och licenspreparatet Solian.

 

Vilket antipsykotika skall man använda?

Ofta får man prova sig fram innan ett preparat hittas, som passar vad gäller effekt och biverkningar. Gentester kan komma som visar rätt antipsykotika val. 

 

Men Socialstyrelsens riktlinjer om medicinering vid schizofreni rekommenderar:

 

Nyinsjuknade:

Abilify/Aripiprazol, Risperidon eller Olanzapin.

 

Långvarigt sjuka (längre än 2 år):

Risperidon eller Olanzapin.

 

Vid otillräcklig effekt av antipsykotika:

Clozapine, som har bäst effekt av alla.

Vid otillräcklig effekt av Clozapine kan Lamotrigin läggas till, som är ett medel mot epilepsi.

 

Mot självmordsförsök och självmordstankar:

Clozapine/Leponex

 

Depåinjektioner till de som avbryter medicineringen ofta och insjuknar akut.

 

Vid missbruk och beroende:

Risperdal Consta depåinjektion.

 

Andra alternativ vid långvarig sjukdom:

Haldol

Seroquel/Quetiapin

Haldol är svårdoserat med risk för extrapyramidala biverkningar.

Seroquel kan ge trötthet, viktökning och ger högre risk för medicinavbrott.

 

I undantagsfall kan följande användas:

Invega, Cisordinol, Zeldox/Ziprasidon och Serdolect

 

Zeldox har sämre effekt medan Cisordinol och Invega är otillräckligt studerade. Serdolect kan påverka hjärtat och ger viktuppgång.

 

Nyinsjuknade klarar sig oftast med lägre doser än de som har varit sjuka länge.

 

Detta var Socialstyrelsens rekommendationer, men ytterligare antipsykotika finns:

 

Latuda, som nyligen godkänts med liten risk för viktuppgång och också effekt på depression. Kanske också viss effekt på kognitiva symptom. Effekten är dock otillräckligt känd eftersom det är relativt nytt.

 

Trilafon användas i första hand på grund av mindre biverkningar än Haldol. Finns kvar som depåinjektion, men tabletterna heter Peratsin och kan fås på licens.  

 

Solian är ett licenspreparat, som används sällan i Sverige. Samma effekt som Risperdal, men låg viktökning som Abilify. Solian avviker kemiskt från alla andra antipsykotika.

 

I USA finns ytterligare antipsykotika och preparaten där kan ibland gå att få i Sverige om läkaren ansöker om licens. I USA finns Fanapt, Rexulti och Vraylar.

 

Hur snabbt kommer effekten?

Efter några dagar till en vecka börjar effekten märkas och efter 4-6 veckor fås maximal effekt. Effekten mot aggressivitet kommer efter några dagar. Oftast kan avsaknaden av effekt upptäckas efter 2 veckor redan. Biverkningarna kommer oftast direkt och före den antipsykotiska effekten.

 

Vad är riskerna med att avbryta antipsykotikan?

Naturligtvis är risken hög för psykos, men risken ökar också för självmord, våldshandlingar och socialt utanförskap. Var 6:e psykos leder till förlust av effekten av antipsykotikan.

 

Finns det risker med att byta till ett annat antipsykotikum?

Risken ökar något för återfall i psykos.

 

Hur många får ingen eller otillräcklig effekt av antipsykotika?

För nyinsjuknade får 10 % inte effekt av antipsykotika, men senare efter återfall i psykos ofta på grund att man slutat med antipsykotika, så får 30 % ingen eller dålig effekt av antipsykotika. De med dålig effekt får dock ofta effekt av Clozapine/Leponex. 80 % får otillräcklig effekt av antipsykotika och tillägg av psykosociala behandlingar är då viktiga.

 

Vilka symptom vid schizofreni ger antipsykotika effekt mot?

Främst symptom, som vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och katatoni. Men även mot våldsbenägenhet, spändhet, fientlighet, negativism, sömnsvårigheter, dålig aptit och socialförmåga. Förbättring i sjukdomsinsikt och omdöme fås bara hos en liten andel. Clozapine/Leponex kan användas mot självmord och självmordstankar.

 

Jag har symptom trots att jag tar mina antipsykotika?

Leponex/Clozapine anses ge bäst effekt av alla antipsykotika och kan ges vid dålig eller ingen effekt. Ibland kan dålig effekt orsakas av att nedbrytningen av läkemedel är högre än normalt, vilket kan avgöras med ett gentest och sedan kompenseras genom högre dosering. Antidepressiva minskar positiva symptom med 17 % och negativa symptom med 30 %. Psykosociala behandlingar minskar också symptom och återfallsrisk och läggs de till antipsykotika minskar återfallsrisken och symptomen.

 

Hur är det med biverkningar?

Alla får inte biverkningar men ganska många. Biverkningarna varierar mellan olika individer och också mellan olika antipsykotika. De kommer ofta snabbt och före effekten. Biverkningarna är ofta dosberoende så en dosjustering kan ibland minska biverkningarna om inte effekten blir för svag. Bara 1 % får allvarliga biverkningar av antipsykotika i Sverige.

 

Om biverkningarna besvärar dig, så kontakta din läkare för förändring och sluta inte med medicinen på egenhand, som en del brukar göra.

 

Vilken biverkning är värst?

Idag är nog viktökning och påverkan på ämnesomsättningen med ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom av vissa nyare antipsykotika det stora problemet och särskilt för Clozapine/Leponex och Olanzapin/Zyprexa.

 

Olanzapin ökar dock bara diabetesrisken med 16 %, så vanligaste orsaken till diabetes är inte medicinerna utan schizofrenin som ger högre diabetesrisk än antipsykotika.

 

Förr med höga doser av gamla antipsykotika var rastlöshet (krypningar), stelhet, långsam stel gång och darrningar värst.

 

Den mest fruktade biverkan är tardiv dyskinesi med ofrivilliga rörelser i käkpartiet eller övre delen av kroppen är inte så vanlig längre och kommer först oftast efter många år. Vissa med schizofreni har också mycket milda tardiva dyskinesier innan antipsykotikan. Läkemedel kan snart finnas mot tardiv dyskinesi.

 

Hur gör man vid viktökning?

Viktökning kan bero på antipsykotikan, men överätning kan också förekomma vid schizofreni och ge viktökning.

 

Vid viktökning på mer än 3 kg de första månaderna kan byte till Abilify/Aripiprazol ske, men kanske också Zeldox/Ziprasidon, som har sämre effekt. Vid Clozapine eller Olanzapin/Zyprexa kan effekten bli otillräcklig och viktökning måste accepteras eller försöka minskas på andra sätt. Solian har lika bra effekt som Risperdal men låg viktökning, som Abilify. Utprovning pågår av ett Olanzapin-preparat med ett tillägg, som gör att viktuppgången blir bara 0,4 %. Ibland används Metformin (mot åldersdiabetes), som tillägg till antipsykotika med viktminskning på genomsnitt 4 kg, medan Abilify, som tillägg ger 2 kg i minskning. Två nya antipsykotika Latuda och Fanapt har ingen viktökning.

 

Vad gör man vid extrapyramidala biverkningar?

Det är stelhet, darrningar, långsam, stel gång och rastlöshet (krypningar). Dossänkning bör provas först.

 

Preparatbyte kan ske till Olanzapin/Zyprexa eller Quetiapin/Seroquel.

Seroquel har minst extrapyramidala biverkningar, men sämre effekt än Olanzapin. Clozapine/Leponex kan användas då de två tidigare preparaten inte minskat på denna biverkan. Akineton eller Pargitan är en gammalmodig behandling, som kan försämra minnet.

 

Ökar antipsykotika risken att dö?

Nej, inte i normala och låga doser för dödligheten minskar då med 15 %, men höga doser ökar risken något, men ger samtidigt ett bättre skydd mot självmord.

Största risken att dö finns för de utan antipsykotika. Bensodiazepiner varje dag kan vid schizofreni öka dödligheten upp till 70 %, medan antidepressiva minskar dödligheten med 40 %.

 

Hur länge måste man använda antipsykotika?

20 % av de med schizofreni i Sverige använder inte antipsykotika och sedan förbättras schizofrenin ofta i 40 - 60 års åldern, vilket kan ge mindre medicinbehov. För de flesta blir medicineringen långvarig. Vid 60 års ålder verkar dosen ofta kunna sänkas med 80 %.

 

Vilket är det vanligaste felet man gör?

Att på egenhand sluta med antipsykotika, vilket leder till psykos och inläggning hos 96 %. 75 % av tvångsvården orsakas medicinavbrott på egenhand..

 

Viktigt är att komma överens med läkaren, vilken dos man skall tillfälligt höja till vid försämring eller tecken på psykos. 

 

Vilka brukar läkaren tillåta att sluta med antipsykotika?

Vid en psykos tidigare kan man få sluta om man inte haft några symptom på 1-2 år.

 

Vid fler än en psykos krävs 5 års symptomfrihet. Har man under psykos varit en fara för sig själv och andra kan det vara svårare att få tillåtelse att sluta med medicinen.

 

Hur göra, när man vill sluta?

Sluta inte tvärt utan trappa ner dosen långsamt helst under 2 månader för att minska risken för att en psykos flammar upp. Slutar du tvärt ökar psykosrisken minst 2 gånger och särskilt riskfyllt är det att sluta med Clozapine/Leponex och Quetiapin/Seroquel för där kan psykosen komma snabbt.

 

Är det bara vid schizofreni, som man använder antipsykotika?

Nej, utan också vid andra psykossjukdomar, som schizoaffektiv, bipolär, vanföreställningssyndrom och psykotiska depressioner. Mot psykossymptom vid Aspergers, borderline, schizoid och schizotyp används de ibland samt vid autism.

 

På senare år används nyare antipsykotika också mot olika typer av ångest och depression när andra preparat inte givit effekt.

 

Hur verkar antipsykotika?

Dagens antipsykotika verkar huvudsakligen genom blockering av dopamin-2-receptorer i hjärnan, men nyare antipsykotika verkar också på serotonin-5-HT2A, som gör  att extrapyramidala biverkningar minskar. Naturligtvis påverkar antipsykotika också andra receptorer.

 

Abilify har en dopaminblockerande effekt, men samtidigt också en dopaminstimulerande effekt, som gör att dopaminet stabiliseras eller normaliseras.

 

Exakt hur effekten av antipsykotika sker är ännu oklar. Det finns antipsykotika, som verkar på andra sätt under utprovning, som glutamat och enbart serotonin. I USA har Nuplazid med enbart serotonin-effekt, kommit mot psykoser vid Parkinsons sjukdom och tester skall ske mot schizofreni.

 

Jag kommer inte ihåg att ta medicinen?

dosett

Det går att köpa doseringshjälpmedel på apoteket t.ex Dosett. 

 

Via läkaren kan medicinen fås i dospåsar från apoteket (ApoDos), med text på påsen vilken dag och tidpunkt medicinen skall tas. Vissa antipsykotika går också att få i depåinjektion varannan, var fjärde vecka eller var 3:e månad. Psykosrisken sjunker då från 40 % till 20 %. Ungefär 30 % av de med schizofreni i Sverige får depåinjektioner.

 

En stor utveckling av depåinjektioner pågår. Trevicta 3 månaders injektion, som verkar göra 93 % symptomfria. Xeplion 1 månaders depåinjektion, som finns redan, kan ge skyddseffekt mot psykos i 6 månader. Depåinjektioner kan komma att ges till nyinsjuknade samt de som läggs in för återfall i psykos på avdelning.

 

Kommer nya och bättre antipsykotika?

Troligen, därför nya antipsykotika utvecklas, som verkar på helt nya sätt och inte via dopamin. Ännu finns det inget nytt preparat dock, som verkar ha klart bättre i effekt, men testerna har inte kommit så långt. 

 

I USA finns redan Nuplazid mot Parkinsons psykoser, som blockerar serotonin och skall testas mot schizofreni också.  En dopamin-1-blockerare skall testas mot behandlingsresistens vid schizofreni. Glutamatblockerare tros nu kunna ha effekt mot schizofreni. Men fler intressanta preparat finns bland annat Cannabidiol.

 

Vraylar finns i USA och liknar Abilify, men har effekt mot negativa  symptom också. Rexulti finns också där och liknar Abilify fast har mindre rastlöshet och mindre dopamineffekt men viss viktuppgång.

 

Läkemedel mot kognitiva och negativa symptom befinner sig också under utprovning. Det ser ljusare ut på läkemedelsfronten än någonsin tidigare.

 

Finns det några av dagens läkemedel mot andra sjukdomar, som kan ha effekt mot schizofreni också?

Ja, acetylsalicylsyra (antiinflammation), N-Acetylcystein (antiinflammation) och östrogen (till kvinnor) har troligen viss effekt.

 

Men antiinflammatoriska läkemedel ger troligen bara effekt vid inflammation som kan förekomma vid akut psykos. Läs mer här.

0
0
0
s2smodern

Kommentarer   

#8 Metrogirl 2016-07-06 08:00
rädd kan alla bli
Citera | Anmäl till administratören
#7 Admin1 2016-07-05 17:56
Uppdaterad med senaste nytt.
Citera | Anmäl till administratören
#6 Cizzi 2015-04-23 13:04
Ok Admin, tycker att denna sida är bra och menar inte att vara otrevlig mot dig. Bara skriva vad jag tycker och det står jag för. Hoppas att du har en bra dag i alla fall. Peace!
Citera | Anmäl till administratören
#5 Admin1 2015-04-22 14:24
Cisordinol är för billigt. Att göra kliniska tester på den för att bevisa att den är lika bra som de andra rekommenderade kostar 100-tals miljoner kronor. Ingen vill satsa det tyvärr för det går inte att tjäna igen pengarna på ett preparat utan patent.

De som ingår i % undersökningarn a har ansetts tillräckliga av de forskare, som jag hämtat uppgifterna från. Vill du ha exakt antal Googla. Du ställer alltid sådana frågor om hur många personer som ingår för att jävlas. Därför jävlas jag tillbaka.
Citera | Anmäl till administratören
#4 Cizzi 2015-04-22 14:19
Förr? Cisordinol finns väl ännu eller hur? Mer undersökt tack vare åren som gått med många individer som haft det och beprövat än Atypiska preparat eller har jag fel? Vart får du Solian ifån i min text. Står klart och tydligt Zyprexa eller har jag fel där också sen tycker jag fortfarande att ange %-skalor kan vara mycket missvisande. Hur många personer ingår te.x i de %-undersökninga rna te.x. Stor variation och helt osäkert tycker jag i alla fall. Slutreplik punkt. :)
Citera | Anmäl till administratören
#3 Admin1 2015-04-22 12:35
Världsklass på denna info om jag skall vara ärlig. Att det anges i procent innebär att man får ett hum om variationen hos individerna.

Att Cisordinol är dåligt undersökt beror på att det är gammalt och sådana preparat brukar vara dåligt undersökta för kraven på undersökningar var låga förr. Det lönar sig inte att undersöka gamla preparat för de är för billiga.

Står att Abilify och Solian ger samma risk för viktökning dvs liten risk. Du har nog missförstått det mesta.
Citera | Anmäl till administratören
#2 Cizzi 2015-04-22 12:24
Fortsättning på kommentaren följer här: Det jag skriver är MINA erfarenheter och allt är individuellt därför stör jag mig otroligt mycket på att bla bla har bättre eller sämre i effekt i % som påstås här. Ber om ursäkt till Admin om det inte är denna som skrivit tramset här. Men kämpa på alla vänner frihet och lycka väntar bakom hörnet. Kram Cizzi.
Citera | Anmäl till administratören
#1 Cizzi 2015-04-22 12:23
Otroligt vilken oproffsig sida om antipsykotika. Mycket % hit och dit vilket är otroligt individuellt. Att te.x Cisordinol anses outforskat fast det funnits i över 30 år men Zyprexa hyllas som kanske funnits 10-15 år och ger en otrolig dopaminblockad och lurar kroppen till svält och depression enligt Fass och vad har den medicinen för påverkan på psyket om 30 år. Vad? Ingen vet men Admin tycks veta allt i %. Att Abilify ger en betydande viktuppgång fast det enligt alla undersökningar visar på ingen alls. (som vi vet nu) hade det själv på licens från USA innan den kom till Sverige och tog lastbilskort+ta nk under tiden jag åt den. Inga kognitiva nedsättningar eller viktuppgång där inte. Dock dyrare än Zyprexa som hyllas på denna sida.
Citera | Anmäl till administratören

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera