Therese Boström, men appen skall väl inte tala skånska väl?

En app skulle kunna förbättra Region Skånes psykiatrisjukvård, skriver LIBRA Skåne inför Fördjupar dialog den 7 december.

Det måste också vara möjligt för var och en att kunna skräddarsy sina inställningar.

Appen skulle mäta variabler som sömn, humör, oro, ångest, irritabilitet, hallucinationer/psykos, trötthet, menstruation, koncentration aktivitet med mera.

Det behövs patient/anhörig/brukarföreningar för att skapa en bra lista att välja utifrån.

Dessutom skulle man kunna fylla olika behandlingar som är viktiga för psykiska hälsan som motion, olika samtalsterapier, gruppbehandlingar, mediciner, hjälpmedel.

Läs mer hos Kvällsposten.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Det danska företaget Monsenso har utvecklat en app för den engelska psykiatrin, som skall minska risken för återfall i psykos hos personer 18 - 24 års ålder med schizofreni.

Appen är baserad på självskattning och övervakning av vårdpersonal. Vårdpersonalen kan via en hemsida följa utvecklingen för patienterna.

De kan upptäcka tidiga varningstecken och tidigt erbjuda behandling.

Patienternas smartphone samlar in data, som automatiskt sänds till hemsidan. Försöksperioden avslutas i år, sedan skall systemet användas av vården. 

Läs mer hos Healthcare Denmark.

En app med information till ungdomar med psykisk ohälsa har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling.

RSMH är initiativtagare och samverkande part och det är firman Exponential som har tagit fram den.

Målet med appen, som heter Lifecensr, är att förenkla deltagande i fritidsaktiviteter för unga med psykisk ohälsa.

Läs mer hos RSMH.

Här finns hemsidan för appen, som finns i betaversion.

Ginger.io

Appen Ginger.io ovan, som används för övervakning

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg säger nej till en studie som skulle innebära att personer med schizofreni överkades med en mobilapp, men vid bipolär fick den användas.

Läs mer i Läkartidningen.

Nytt! MoodMapper heter appen enligt Metro.

Läs mer om appen Ginger.io, som används för övervakning.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Smartphone appar säger sig hjälpa allt från missbruk till schizofreni, men få appar har blivit tillräckligt testade.

Dessa appar kan få störst betydelse i fattigare länder med dålig tillgång på vård, särskilt på landsbygden genom att få en terapeut i fickan.

Det finns vissa appar, där de visats förbättrat psykiska hälsan, men de flesta appar är inte undersökta. De kan sakna effekt, men kanske också vara skadliga.

En app som studerats är PTSD Coach, som i en studie på 40 personer visade att 80 % hade blivit hjälpta av den.

För schizofreni finns en app under utprovning, som heter FOCUS.

Flera gånger under dagen  frågar den: Hur har du sovit? Hur har ditt humör varit idag?

Sedan kommer den med förslag hur man skall må bättre t.ex drick mindre kaffe, så sover du bättre eller vid ångest använd andningsövningar.

En app ClinTouch upptäcker tecken på återfall i psykos och kan också meddela psykiatern. Båda dessa appar skall genomgå noga klinisk testning.

Läs mer hos Nature.

VAP

2000 nedladdningar hittills av appen

I Norge har skapats appen Vägledare i akutpsykiatri för att hjälpa psykiatrerna i Norge och för att skapa enhetlighet och förbättrad kvalité i vården. 

Läs mer hos Dagens Medisin.

App för android samt Iphone/Ipad.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Företaget Wellframe i USA arbetar med appar och dataprogram för att förbättra den kroppsliga vården av schizofreni.

De fokuserar på medelålders och äldre personer med schizofreni, därför de har större risk för att dö i sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

De har startat en 2-årig studie på sina program.

Deltagarna får i sina mobiler en daglig hälsochecklista. De får dagliga påminnelser om sina uppgifter t.ex om medicinen tagits eller om de motionerat. De kan också läsa information om sin sjukdom.

Psykiatrin kan granska framstegen och komma med instruktioner eller uppmuntran. Först skall de försöka förbättra personernas vård av sina kroppsliga sjukdomar, men företaget ser stor potential i att förbättra vården av psykiska sjukdomar i hemmet också.

Läs mer hos MedCityNews.

Wellframes hemsida.

Uppdaterad: 7 oktober 2017

 

Appar är små dataprogram för smartphones eller surfplattor för självhjälp vid schizofreni, men kan också komma att användas av psykiatrin, så du får en psykiater eller psyksjuksköterska i mobilen. Därför tros de bli mycket viktiga i uländer, där brist på psykpersonal råder – ett land i Afrika saknar helt psykiater. Världshälsoorganisationen WHO säger att det är viktigt att stödja appars användning i självhjälpen mot sjukdomar. 

Appar kan bli viktiga i Sverige vid schizofreni och inte bara mot psykossymptom utan också mot ångest, ångestsjukdomar, missbruk, depression, dålig sömn och kroppsliga sjukdomar, som också ofta förekommer samtidigt. 

Stora fördelen med appar är att de kan göra att vården du ger dig själv blir lika bra som på sjukhus. Samtidigt finns begränsningar vid nedsatt funktionsförmåga kan det bli svårt att hjälpa sig själv t.ex boendestöd/gruppboende, som idag 45 % behöver. Undersökningar tyder också på att resultatet blir bättre om personal från psykiatrin hjälper till med apparna. Därför kommer inte appar innebära en revolution men troligen göra att de flesta mår bättre, därför att apparna kommer utöka och förbättra självhjälpen. Appar kan också ge utbildning, som patientutbildning och familjeutbildning, som bara några procent får idag. 

En studie av litteraturen 2015 på schizofreniappar hittade 5 vetenskapliga studier och 92 %, som fick apparna använde dem 85 % av studietiden och upplevde dem positiva på en rad olika sätt och användarna var i huvudsak positiva. Läs mer här

PTSD Coach är en app mot PTSD, som i en mindre studie hjälpte 80 %. Den togs fram för vid PTSD behövs hjälp snabbt t.ex i snabbköpskön.

En utvärdering av 9 studier på appar mot ångest visade att de gav liten till moderat effekt och att effekten varierade mellan olika appar. Läkemedel mot ångest ger ofta bara moderat effekt. 

De appar som finns kan ge information om schizofreni, mäta symptom, behandla symptom med självhjälpsråd, ge besked om risk för återfall i psykos, skapa kontakt med andra med schizofreni och också mäta hur aktiv man är under dagen och rapportera det till psykiatrin samt förbättra kroppslig hälsa. Men många andra möjligheter finns. 

Positivt med appar är att hjälpen och effekten fås direkt vid symptom och efteråt kan effekten mätas. Hjälpen kan därför skräddarsys efter symptomen och om effekten sedan mäts och lagras finns möjligheten att avgöra vilken självhjälp som fungerar bäst och ta fram den effektivaste självhjälpen. Appvård har hög potential. 

 

Mobilappar börjar få allt större betydelse för självbehandling av sjukdomar.

Det finns appar mot ångest, depression, PTSD, kognitiva besvär mm. Det går också att köra mobil appar med en vanlig PC eller Mac om man installerar speciella program.

ARC Welder, som är ett tillägg eller extension till webbläsaren Chrome är enklast att använda. Finns här.

Programmet Bluestack ger efter installation möjlighet att köra mobilappar med. Finns att ladda ner här.

Intressanta appar är t.ex Peak för hjärnträning, PTSD Coach och SAM mot ångest.