Sök efter typ av självhjälp

Vid tydlig nedsättning av kognitionen och vid disorganisation svårt att veta hur man mår

En ny studie har gjorts för att undersöka hur pålitligt personer med schizofreni (50 personer) rapporterar själv om sitt mående med testet Subjective Well-being under Neuroleptics scale-Short form (SWNS) genom att göra om testet kort tid efter första testet. 

Resultatet tydde på dålig tillförlitlighet av testet var kopplat till kognitiva nedsättning och disorganisation (ger stört tänkande, stört tal och stört beteende).

Bara 8 % fick identiska resultat vid samma testtillfälle.

Forskarna säger att personer med schizofreni med tydlig kognitiv nedsättning och disorganisation kan man inte riktig lita på när de bedömer själva sitt eget mående. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Aerobisk motion, som ger flås - jogging och gym för bättrar också kognition = tankeförmåga

Personer med psykoser motionerar mindre än normalt jämfört med allmänheten. Beror på sjukdomen och faktorer som depression, kognitiva problem, rörelsesvårigheter eller smärta enligt en ny studie.

Studien är baserad på 200 000 personer i 50 olika länder.

WHO:s krav på motion med 150 minuter per vecka räknades som tillräcklig motion.

36 % färre med schizofreni än normalpersoner uppfyllde WHO:s motionskrav. För män med psykos var siffran 50 %.

Forskarna säger att mer motion kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förlänga livet. 

Läs mer hos PsychCentral.

Läs artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Läs Viska:s Motion som medicin.

lägenhet

Pensionsmyndigheten har ett kalkylprogram på sin hemsida, där man kan göra en preliminär beräkning av sitt bostadstillägg, som kan fås vid över 65 års ålder.  

Den fungerar inte vid aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Har man låg ersättning kan man få 93 % av hyran fast det finns ett tak dvs maxhyra,

Sedan är man efter betald hyra garanterad en minimiinkomst automatiskt genom förhöjt bostadstillägg. 

Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Effekten av sociala medier är huvudsakligen okänd vid psykiska sjukdomar, men det är känt att internet används.

En litteraturstudie fann att det fanns två randomiserade studier på området med moderat kvalité. I studierna gavs psykoutbildning eller forum/e-postlistesupport av andra brukare.

Efter 3 månader upplevdes stressen mindre och sociala stödet upplevdes större för de med schizofreni. De som var mest nöjda upplevde dock ökat psykologiskt tryck. Bara dessa tre saker mättes. 

Användningen av sociala medier forum är allmänt förekommande och ökande, men förhållandet mellan sociala medier och psykisk hälsa är komplex, inte så väl känd och potentiellt skadlig.

Detta är skäl för ytterligare studier av detta område.

Bevis tyder på att socialt nätverkande kan kopplas till depression utom vid psykos, där effekten är motsatt att depressionen minskar. Ytterligare studier krävs dock.

Läs mer hos J Med Internet Res 2016;18(4):e92.

Läs hos The Mental Elf.

Socialstyrelsen har ett test där du kan göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning.

Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd. 

Här finns Socialstyrelsens test.