En amerikansk undersökning har funnit att även kortare medicinuppehåll vid schizofreni ökar risken för återfall i psykos.

Receptdata hos 4325 personer med schizofreni analyserades under 12 månader. Alla som ingick i studien hade tagit ut minst en omgång antipsykotika på apoteket 6 månader innan.

Resultat:

1-10 dagars uppehåll i medicing fördubblar risken för sjukhusvård av återfall.

11-30 dagars uppehåll tredubblar risken för sjukhusvård av återfall.

Mer än 30 dagars uppehåll fyrdubblar risken för sjukhusvård av återfall.

Dessutom en 10 % förbättring i följsamheten minskade sjukhusinläggningar med 13 %.

Detta presenterades på 6th annual meeting of the College of Psychiatric and Neurologic Pharmacists: Charleston, South Carolina; 1-4 May 2003.

Kommentar:

Det är svårt att veta hur medicinintaget exakt har studerats, vilket gör mig lite osäker till värdet av den. Dessutom här mäts bara sjukhusvård och inte det faktiska psykiska skicket - många kan vara väldigt dåliga, men ändå inte under sjukhusvård. Tidigare har sagts att när medicineringen upphör kan det ta väldigt lång tid innan återfall inträffar t.ex. bara 50 % får återfall inom ett år. Men det kan finnas en grupp som är väldigt återfallskänslig och en annan, som inte är det.

Denna studie talar för att det är viktigt att försöka förbättra följsamheten för att minska risken för återfall. I Läkemedelsboken står att 80 % med schizofreni har kognitiva störningar, vilket t.ex. kan innebära problem att komma ihåg att ta sin medicin. Det är därför viktigt att i större utsträckning än tidigare använda sig av färdigdoserade läkemedel (ApoDos). Medicinpåsar för två veckor i taget hämtas ut på apoteket. På påsarna står vilken dag och tidpunkt medicinen skall tas. Om medicinen inte hämtas ut, så kan apoteket påminna personen om det (eller vården). Den enskilde psykiatrikern bör därför initialt bedöma den kognitiva förmågan och där den är nedsatt, så att medicineringen äventyras bör lämpliga hjälpmedel, som ApoDos användas.

Källa:

Newswise

Du har inte rätt att posta kommentarer