Privatläkares patienter är mer följsamma till sina läkemedelsordinationer än andra.

Det visade en kartläggning av följsamhet till läkemedelsordination som gjorts i Jönköpings län.

Av de patienter som fått sina läkemedel förskrivna av privatläkare följde 60 procent ordinationen, mot 44 procent av dem som fått ordinationen av företagsläkare.

Ingen av läkarkategorierna nådde emellertid upp till den följsamhet som sjuksköterskornas (inklusive barnmorskornas) patienter visade i undersökningen. Av dem följde 94 procent sin läkemedelsordination.

Läs mer i Läkartidningen

Kommentar:

För de med antipsykotika var följsamheten 52 % och oföljsamheten bestod främst av underanvändning. Den genomsnittliga följsamheten var 57 % för alla läkemedel. Privatläkare kan vara bättre p.g.a att de är mer lyhörda för patientens önskemål. Metoden som använts mäter hur läkemedlen hämtas ut på apotek och är därför endast ett indirekt mått på följsamhet. Finns felkällor här.

Du har inte rätt att posta kommentarer