Aripiprazol verkar vara en dopamin-serotoninstabiliserare enligt nya rön.

Vid schizofreni anses dopamin vara förhöjt i en del av hjärnan, vilket ger bl.a. hallucinationer. I en annan del av hjärnan är dopaminet för lågt, vilket ger negativa symptom.

Äldre neuroleptika har effekt på positiva symptom genom att blockera dopamin i hjärnan, men tyvärr så påverkas inte negativa symptom och biverkningar på kroppsrörelser kan uppstå, eftersom de också styrs av dopamin.

Atypiska neuroleptika t.ex. Leponex, Risperdal, Zyprexa ger mindre effekt på kroppsrörelser, men kan ge andra biverkningar, som t.ex. viktökning och därmed diabetes.

Partiella agonister och dopaminstabiliserare är nya typer av neuroleptika, som befinner sig under utprovning. Partiella agonister verkar genom att både ge svag dopamineffekt samt svagt dopaminblockerande effekt. Dopaminstabiliserare, som utvecklas av nobelpristagaren Arvid Carlsson, skall normalisera dopaminet dvs där det är för högt eller lågt så blir det normalt.

Aripiprazol, som kommer att finnas på apoteken om 6 månader troligen, har sagts vara en partiell agonist. Nu har farmakologer i provrörsförsök visat att medlet är en dopamin-serotoninstabiliserare. Det är intressant, dels pga av både dopamin och serotonin tros vara inblandade i schizofreni, men också eftersom dopaminstabiliserare först skulle komma om 5 år annars.

Det finns c:a 4000 patienter som fått aripiprazol redan. Effekten på positiva och negativa symptom har varit likvärdig med Haldol och Risperdal.

Förhoppningen är att effekten på negativa och kognitiva symptom skall vara bättre. Aripiprazol påverkar inte prolaktin, kroppsrörelser, hjärtats QTc-tid eller kroppsvikten.

En nackdel som framkommit i vissa studier är ökad risk för akatisi vid viss dos. Det kommer dock att ta flera år att utvärdera aripiprazols effekt och biverkningar, som det gör för alla nya läkemedel.

Kommentar:

När medel mot schizofreni med ny verkningsmekanism kommer borde de tidigt testas på personer, som inte fått effekt av neuroleptika (c:a 10 %). Förmodligen borde myndigheterna införa detta som krav, då 20 % av patienterna med schizofreni står för 80 % av samhällets kostnader enligt WHO. Ur såväl humanitär som ekonomisk synpunkt finns anledning till att kräva detta och det är viktigt nu eftersom det finns väldigt många helt nya läkemedel mot schizofreni under utprovning.

Källa:

Burris KD, Molski TF, Xu C, Ryan E, Tottori K, Kikuchi T, Yocca FD, Molinoff PB.
Aripiprazole, a novel antipsychotic, is a high-affinity partial agonist at human dopamine D2 receptors.
J Pharmacol Exp Ther 2002 Jul;302(1):381-9