För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol  Abilify

aripiprazol  Abilify Maintena inj risperidon

Risperidon Risperdal tablett

risperidon  Risperdal Consta, Rispolept Consta inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

klozapin Clozapine 

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-01-22 19:48
De har plockat bort Zyprexa/Olanzapin antagligen pga viktuppgång. Tidigare rekommenderades Trilafon, som är ett gammalt antipsykotikum, men det är borta också. Nu finns bara nyare eller atypiska antipsykotika. Abilify skall idag användas först. Abilify skiljer sig från alla andra antipsykotika. Snart kommer uppföljaren till Abilify Rxulti med mindre rastlöshet, men den liknar mer andra nyare antipsykotika än Abilify.

Du har inte rätt att posta kommentarer