Irländska evidensbaserade riktlinjer säger att börja med metformin (medicin mot åldersdiabetes) tidigt för patienter som går upp mer än 7 % av sin baslinjevikt under den första månaden av antipsykotisk behandling.

Ofta kommer viktökningen snabbt och i början av behandlingen.

Vid schizofreni är övervikt 40 % vanligare än i den allmänna befolkningen och 80 % får viktökning efter sin första behandling

Det stöder också metformin kan användas när viktökning redan finns.

Läs mer i Medscape.

MCT för psykos är en kort behandling som kombinerar utbildning, lära sig försöka undvika tankefel och strategiundervisning men inte direkt mot psykossymptom.

Resultat från en metaanalys av 40 studier med mer än 1800 totalt deltagare med schizofreni visade att MCT var kopplat till minskningar av positiva symtom, inklusive hörselhallucinationer och vanföreställningar, såväl som negativa symtom, såsom socialt tillbakadragande.

Dessutom ledde MCT till förbättring av självkänsla och funktion, och alla fördelar var kvar upp till 1 år.

Läs mer hos Medscape.

En gratis MCT-app finns att läsa om här.

Patienterna tvingades till behandling – i en isvak.

Nu får psykiatrimottagningen i Sundsvall kraftig kritik.

Vi stoppade behandlingen omedelbart när vi fick höra det här, säger Christina Mårtensson på Region Västernorrland till Sundsvalls Tidning.

Läs mer i Aftonbladet.

Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om självvald inläggning (SI) inom psykiatrin.

Vilka utmaningar finns det med SI?

Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI?

Självvald inläggning (SI), lika ofta kallad för brukarstyrd inläggning (BI), är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Redan i dag har vi alla förutsättningar för att verkliggöra ett nytt digitalt synsätt på psykiatrisk vård, anser Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD).

Läs mer i Dagens Medicin.

Ett nytt digitalt verktyg testas nu inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska.

Syftet är att förbättrad uppföljning och större patientmedverkan ska bidra till en bättre vård.

Läs mer i Dagens Medicin.

Ett nytt verktyg eller arbetsblad har utarbetats för att vägleda kostrådgivning hos patienter med schizofrenis och schizoaffektiv.

Grundläggande näringsrådgivning införs i vården och är tillräckligt enkelt att förstå för patienter och tillräckligt enkelt att använda för psykvårdspersonal som saknar kostutbildning.

Tillsatsen av näringsrik mat främjas snarare än att begränsa kalorier eller enskilda livsmedel och motsäger inte allmänt accepterade rekommendationer för viktkontroll.

Läs mer hos Medscape.

Kvinnor med en schizofrenispektrumstörning (SSD) har en bättre klinisk profil än män i början av sin sjukdom men utvecklas till samma tillstånd under de första åren av  SSD.

Det finns fördelar att hämta inom olika områden inom den vård som idag erbjuds kvinnor med psykos.

En viktig punkt för förbättring är tidig upptäckt av kvinnospecifika tecken på en första episod av psykos, för att förkorta varaktigheten av obehandlad psykos, med snabb tillgång till tidig intervention.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sexuell hälsa och till eventuell historia av barndomstrauma.

Antipsykotika kräver dosering och preparatval som är anpassade till den kvinnliga fysiologin som tar hänsyn till hormonella livsfaser som klimakteriet.

Att byta till prolaktinsparande mediciner kan gynna både mental och kroppslig hälsa.

Slutligen bör hormonersättningsbehandling övervägas för kvinnor i klimakteriet. Genom att tillhandahålla kvinnospecifik vård kommer kvinnor med schizofrenispektrumtillstånd att ha optimala chanser att klara sig bra.

Från Lancet Psychiatry. (betal artikel)

En metaanalys har funnit att tarmbakterierna hos människor som lever med psykiska sjukdomar som schizofreni, depression, bipolär sjukdom och ångest ger mer inflammatorisk effekt.

Tyder på att tarmflorans sammansättning av bakterier med inflammatorisk effekt eller anti-inflammatorisk effekt kan vara viktig för psykiska sjukdomar.

Läs mer hos Kings College London.