Barn- och ungdomspsykiatern Anna Serafin blev 2018 års Cullberg­stipendiat. Här tillsammans med Johan Cullberg på det årets psykiatrikongress. Foto: Annika Schildt

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

– Jag blev grundligt bekant med Tips-projektet, som inbegriper omfattande forskning inklusive vetenskapliga pub­likationer och även doktorsavhandlingar. Data bekräftar nyttan med att aktivt upptäcka unga som riskerar att utveckla psykos. Det förkortar tiden då de går obehandlade och bidrar till effektiv behandling, rehabilitering och stöd. Sådana insatser förbättrar i sin tur prognosen. Tips satsar mycket på jobb och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Familjen betraktas som resurs.

– Mitt andra intresse är kreativt skrivande. Nästa bok hoppas jag kunna skriva tillsammans med mina nuvarande patienter. Jag ser ett tydligt värde i att använda kreativitet i behandling och mera generellt i utvecklingen av både våra patienter och oss själva.

Läs mer i Läkartidningen.