aerobisk motion

En studie i Taiwan på 62 personer med schizofreni, som delades upp i två grupper, där ena gruppen fick 30 min aerobisk motion upp till 5 gånger i veckan i 12 veckor, medan kontrollgruppen fick stretching lika länge istället.

Aerobisk motion reducerade signifikant både negativa symptom och allmänna psykiska symptom (PANSS) jämfört med kontrollgruppen.

Förbättringarna fortsatte också efter 3 månader.

Aerobisk motion kan ge förbättringar genom att höja BDNF eller glutamat i hjärnan.

Läs mer hos New Atlas.

Läs mer hos Frontiers in Psychiatry.

Studien mätte inte kognitiva symptom, eftersom PANSS-testet användes.

Magnetisk krampterapi sker under narkos och med muskelavslappande medel, som ECT

ECT (elchocker) används ibland vid schizofreni för de med Clozapine och behandlingsresistens och de flesta får då antipsykotisk effekt.

Att framkalla kramper med magnetfält kan vara bättre, eftersom magnetfältet går att rikta och undvika mediala temporala loben, där ECT tros ge minnesstörningar.

En liten studie på fyra personer, såg effekt hos tre som kom i remission medan en såg ingen effekt alls.

De i remission hade förbättrad livskvalité och negligerbara kognitiva effekter.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Läs hela artikeln i Front. Psychiatry, 16 January 2018.

Vitamin D och Folsyra finns det brist på senare också

En genomgång av studier på 6 vitamin- och 10 mineralnivåer i blod vid första psykosen och innan antipsykotika har gjorts och omfattade 2612 individer.

Särskilt folat (B9) och vitamin D hade låga nivåer och kunde kopplas till sämre psykisk hälsa.

Tidigare har brist på dessa vitaminer setts hos de som haft schizofreni länge.

Det föreslås att tillskott av folsyra och vitamin D skall ges till nyinsjuknade med förhoppningen att återhämtning skall underlättas.

Läs mer i MedicalXpress.

Läs hela artikeln i Schizophrenia Bullentin.

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Både patienter/brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Läs mer hos Genombrott.nu.

Den första randomiserade studien (150 personer) på avatarterapi mot röster vid schizofreni gav effekt med mindre stress och mindre röster.

En av fyra med schizofreni hör röster trots behandling mot psykossymptom.

Efter 12 veckor med avatarterapi sågs en dramatisk förbättring, men bara 10 % blev helt kvitt rösterna. 

Avatarterapi sker med dator, där rösten ges en avatar och en psykolog ger avataren tal och låtsas vara rösten, men talar också som terapeut för att ge patienten övertaget.

Men större studier än detta krävs för att bevisa effekten.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs på svenska i Dagens Nyheter.

Läs originalartikeln hos Lancet Psychiatry.

I England har magnetröntgen använts för att mäta aktiviteten i språkcentrum vid röster.

För personen syns språkaktiviteten som en raket, som skall landas och då finns inga röster. De fick själva komma på strategier för att landa raketen.

Efter fyra besök så kunde de minska aktiviteten i språkcentrum utan att feedback från raketen.

Efter träningen hade de lärt sig strategier, som de kunde använda för att motverka hallucinationer.

De som har hallucinationer känner när de kommer och direkt då skall de motverkas.

Studien var liten och ej randomiserad, men större studier skall göras.

Läs mer hos The Irish Times.

Läs artikeln i Translational Psychiatry.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog och anlitad som föreläsare världen över, har utvecklat ett arbetssätt för hantering av problemskapande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Under den pågående psykiatriveckan gav han verktyg för hur man tillämpar arbetssättet i psykiatrin, men även i vardagliga situationer såsom i föräldraskapet.

Läs mer i Smålands Dagblad.

Socialåterhämtningsterapi hjälper de med mycket få sociala kontakter att hitta meningsfyllda mål och ställa upp möjliga dagliga aktiviteter vilket ökar deras kontakt med andra.

Läkemedel och psykoterapin KBT hjälper de motiverade, men de isolerade riskerar att bli det resten av livet om de inte får särskild behandling.

Bäst effekt fick de som fick tidig behandling som ges till nyinsjuknade i England.

De som var mest isolerade var bara 30 timmar utanför hemmet, som ökade med 8 timmar med terapin.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln i Lancet Psychiatry.

Vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning är en bortglömd anhöriggrupp som behöver stöd, enligt nytt projekt.

Läs mer hos Sveriges Radio.