Valtrex

Antiherpestabletterna valaciclovir (Valtrex) verkar reducera schizofrenisymptom hos de med antikroppar i blodet mot herpesviruset cytomegalovirus enligt en ny amerikansk undersökning.

Epidemologiska och immunohistokemiska studier tyder på att miljöfaktorer, som olika herpesvirus kan bidraga till vissa fall av schizofreni och troligen i kombination med en ökad genetisk mottaglighet för viruset.

65 personer med schizofreni fick Valtrextabletter 1 g 2 gånger dagligen i 16 veckor, som tillägg till normal medicineringen.

En signifikant reduktion i både positiva och negativa symptom noterades hos personer med antikroppar i blodet mot cytomegalovirus.

Denna reduktion kvarstod när även andra faktorer som kunde inverka undersöktes t.ex. ålder, sjukdomsduration, antal sjukhusinläggningar, kön, ras, initiala symptom, diagnossubtyp och typ av antipsykotika.

Behandlingen hade ingen effekt då antikroppar mot andra herpesvirus fanns.

Forskarna föreslår att cytomegalovirusbildning kan bidra till schizofrenisymptom hos vissa individer och att ytterligare studier görs och att fler olika läkemedel mot cytomegalovirus testas för att bevisa sambandet.

Källa:

Am J Psychiatry 160: 2234-2236