Ett balanstest, som används av öron-näsa-hals-läkare verkar tillfälligt kunna förbättra sjukdomsinsikten vid schizofreni tyder en ny studie på.

Testet sker genom att skölja öronkanalen med vatten och temperaturen på vattnet och vilket öra som sköljs kan påverka olika delar av hjärnan.

Att skölja vänstra örat med kallt vatten gav förbättrad sjukdomsinsikt i 30 minuter.

Forskarna planerar att ge behandlingen i 5 dagar i rad för att se om effekten förlängs.

Läs mer hos Medscape (Registrering krävs för att läsa artikeln).

schizofreni

Ett enkelt, lättanvänt och gratis program (SIMPLE), som förändrar fysisk aktivitet, livsstil och ätande resulterar i 5 % (2,14 kg) viktminskning eller mer och ingen viktuppgång 6 månader senare för personer med schizofreni och antipsykotika visar en ny randomiserad studie.

Programmet handlar om repetition, KBT, betalning för matinköp (hälsosam mat är dyrare) och matinhandling allt i grupp.

Risken för fetma är 4-5 gånger större än normalt vid schizofreni.

Året efter första psykosen så fördubblas risken för hjärt-kärlsjukdom och här kan viktuppgång bidraga.

Nyinsjuknade bör därför få antipsykotika med liten viktuppgång.

Läs mer hos Medscape. (Registrering krävs för att läsa artikeln).

En ny amerikansk studie med magnetröntgen av hjärnan tyder på att nedsatt förmåga att imitera kan orsaka de allvarliga och långvariga sociala svårigheterna vid schizofreni.

När personer med schizofreni ombads att imitera enkla handrörelser, så blev det lägre hjärnaktivitet i områden. som kopplats till förmågan att imitera.

Imitation är väldigt viktigt för social förmåga och för att förstå avsikter och känslor hos andra.

De med schizofreni hade dock ökad aktivitet i hjärnan i områden för icke-imiterande rörelser. Vad gäller imitation, så är spegelneuron inkopplade.

Forskarna tror inte mediciner kan förbättra imitationsförmågan, men kognitiv träning med inriktning på att förbättra imitationen kan kanske ge effekt.

Läs mer hos Newswise.

MMN-signalen, som fås via EEG kan med 60 % säkerhet förutsäga vilka, som riskerar att få schizofreni.

De med stora MMN-signaler får bättre effekt av kognitiv psykoterapi och socialfärdighetsträning så den kan användas för att förutsäga behandlingseffekt.

Det är möjligt att MMN-signalen kan användas för att mäta om glutamat antipsykotika ger effekt och att den kan användas för att utveckla nya antipsykotika.

En enda elektrod har utvecklats som kan kopplas till Iphone och mäta MMN på 20 minuter.

Det finns ytterligare två EEG signaler som har upptäckts och som kan få betydelse för att mäta effekten av glutamatantipsykotika samt för att träna upp hjärnans förmåga med biofeedback.

Artikeln beskriver framsteg inom depressioner och användningen narkosmedlet Ketamin, som har snabbverkande effekt och ger effekt hos 60 % som inte får effekt av antidepressiva (alternativ till ECT).

En nässpray med Ketamin håller på att utprovas mot depression.

Ett gentest för att påvisa depression har också utvecklats.

Från Schizophreniaforum.org.

Felaktiga attityder och dålig tilltro till den egna förmågan är kopplad till sämre funktion hos nyinsjuknade i schizofreni och detta är delvist orsakat av negativa symptom visar ny forskning.

Detta stöder modellen att felaktiga attityder bidrager till negativa symptom, vilket i sin tur påverkar negativt den dagliga funktionsförmågan.

Detta kan påverka sjukdomsförloppet tror forskarna. Den sak som skiljde mest från normalpersoner var att man inte kunde dejta.

Genom att ge KBT, som inriktar sig på felaktiga attityder och dåligt självförtroende, så kanske negativa symptomen kan minska och funktionsförmågan öka.

Läs mer hos medwireNews.

Att försöka upptäcka riskfaktorer och varningstecken kan kanske halvera schizofrenifallen – eller göra dem bättre förberedda om vad som kommer skriver Nature. 

Undersökningar finns nu som tyder på att tidig upptäckt och behandling kan halvera dem som senare får psykos. Tidigare kunde det ta 10 år av symptom innan man fick korrekt diagnos och behandling. 

Men förbättringar krävs för att hitta riskfaktorer och större kliniska studier på förebyggande behandling måste göras innan den kan få allmän användning inom psykiatrin, men om det fungerar kan det vara ett stort framsteg. 

Miljöfaktorer kan trigga schizofreni och bättre kost under graviditeten, mindre infektioner och vitamin D kan kanske förhindra vissa fall. 

Förändrat beteende – misstänksamhet, hört röst och isolering kan tyda på psykosrisk, men bara en tredjedel får psykos av dessa personer. De med denna psykosrisk har förhöjt dopamin i hjärnan. 

Behandlingen för att förebygga psykos består idag inte av antipsykotika utan KBT, där man lär sig analysera sitt tänkande och tänka annorlunda tex om man misstänker andra för onda avsikter får man lära sig att tänka kritiskt och hitta andra förklaringar som tyder på motsatsen. KBT kunde halvera psykosrisken i en studie. 

4 Omega-3 kapslar per dag sänkte psykosrisken från 28 % till 5 % och den skyddande effekten verkar kvarstå i 6 år. Omega 3 minskar inflammation och minskar oxidativ stress. För att förebygga psykos verkar omega-3 vara bättre än antipsykotika. 

Forskarna försöker att bättre förutsäga vilka som kommer att få psykos. Att mäta kognitiv förmåga kan ge 90 % träffsäkerhet ungefär. Magnetröntgen och EEG kan också förbättra träffsäkerheten. Mätningar av kortison och proteiner i blodkroppar kan kanske användas också. I framtiden kan kanske kognitivt test på dator, salivprov och blodprov användas för att förutse vilka som får psykos.  

Läs artikeln i Nature kan läsas gratis i 6 månader.

 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, används redan i dag som stöd till antipsykotisk läkemedelsbehandling.

En ny brittisk pilotstudie i Lancet visar att KBT även har effekt hos patienter som av olika anledningar inte tar läkemedlen.

Läs mer i Dagens Medicin.

The Mental Elf, som är seriös, är lite tveksam till denna undersökning och har en bra och kritisk analys.

Att de var kritiska var bl.a för att en utvärdering nyligen visade att KBT vid schizofreni saknade effekt.

Läkartidningen har en artikel, som är kritisk och avvaktande med tal om lätt förbättring bara hos inte så sjuka. 

 

Brukarstöd (peer support) börjar förekomma där brukare stödjer andra med samma psykiska sjukdom.

Det förekommer att brukarstödjare är anställda inom psykiatrin för att göra detta.

Det förekommer bland brukare och patientföreningar uppfattningen att detta är viktigt för återhämtning.

En utvärdering har gjorts av de 17 vetenskapliga studier av effekten av brukarstöd, som finns.

Resultatet visade på knappt någon effekt och där studien visade på effekt så var kvalitén på studien dålig.

Detta tyder på att brukarstödet kan behöva utvecklas och att man definierar vad som skall ingå och hur mycket brukarstöd som skall ges varje person.

Ett bättre utformat brukarstöd kan kanske ge effekt.

Läs mer hos The Mental Elf.

penna

Kanadensiska forskare har utvecklat ett verktyg, som på 10 minuter kan mäta den allmänna kognitiva förmågan vid schizofreni.

Verktyget kallas för Brief Neurocognitive Assessment (BNA) tool och kunde korreleras till symptom och funktionsförmåga på samma sätt som hela batteriet av kognitiva tester som normalt används och som tar lång tid att utföra.

Forskarna tror att eftersom testet är så snabbt och tillförlitligt, så kan testerna på kognitiv förmåga öka med ett sådant snabbtest.

Läs mer hos medwireNews.