Personer som nyligen fått schizofreni och fick två år av social-kognitiv träning hade mindre förluster av gråhjärnsubstans i några områden av hjärnan och större ökningar i andra jämfört med en kontrollgrupp som fick vanlig stödjande terapi.

Förbättringen skedde i områden i hjärnan som kan kopplas till social och kognitiv funktion.

Både social och kognitiv funktion förbättrades.

Läs mer på MedpageToday.

Ett amerikanskt företag HappyNeuron har startat en hemsida för bl.a kognitiv rehabilitering av schizofreni.

En läkare kan skapa konton för sina patienter, som sedan hemifrån kan träna upp sin kognition via interaktiva Flash-spel i sin webbläsare.

Träningen sker av minne, uppmärksamhet, visio-spatial förmåga, exekutiv förmåga och språk.

Läs mer på PRWeb.

Kognitiva svårigheter är orsaken till varför förmågan att klara sig själv är nedsatt vid schizofreni, men liknande problem kan också finnas vid depression, bipolär och missbruk.

Störningar i minne, uppmärksamhet, tankehastighet och problemlösning är vanliga då.

Kognitiva svårigheter gör det svårt att arbeta, studera, leva självständigt, socialisera och sköta sin sjukdom.

Många problem som personer med schizofreni har kan egentligen bero på bristande kognition.

Det finns ännu inga läkemedel, som förbättrar kognitionen, men det finns en behandling, som heter kognitiv rehabilitering.

Kognitiv rehabilitering fokuserar på att träna upp närminne och koncentrationsförmåga.

50 % av de med schizofreni har kognitiva svårigheter, som de inte är medvetna om själva.

Effekten av kognitiv rehabilitering är moderat till stor.

Kognitiv rehabilitering är bra att få i samband med arbetsrehabilitering, eftersom arbetsförmågan förbättras.

Läs mer i Psyciatric Times.

En ny undersökning visar att kognitiv rehabilitering för relativt nyinsjuknade i schizofreni har effekt och kan minska funktionshindret.

Även socialförmåga förbättrades.

Rehabiliteringen bör inbakas i behandlingsprogram för stabila schizofrenipatienter i öppenvård.

Läs mer på Psychiatric Services.

Att få en psykiatrisk diagnos är en omvälvande erfarenhet, som kan ge psykologiska reaktioner i form av såväl förnekande som uppgivenhet.

Inte sällan försvårar dessa reaktioner behandlingen och återhämtningen.

I coachningprojektet vid Norra Stockholms psykiatri pågår ett försök med att låta personer med bipolär sjukdom som återhämtat sig coacha nyinsjuknade i samma sjukdom.

De coachade upplevde överlag metoden som positiv och att den gav något som traditionell sjukvård har svårt att ge.

Coacherna stötte på en del svårigheter och etiska problem.

Coachning förefaller vara ett tillskott i den psykiatriska vården, men metoden behöver utvecklas och utvärderas vidare.

Läs mer i Läkartidningen.

Shiatsu är en typ av tryckmassage, som kommer från Japan.

I Israel har shiatsu testats på 12 personer med schizofreni, som fick 8 behandlingar på 40 minuter vardera under 4 veckor.

En signifikant förbättring sågs vid slutet av behandlingen och den kvarstod vid en uppföljning 12 veckor senare.

Fynden är uppmuntrande tycker forskarna, men måste bekräftas med en större kontrollerad studie.

Läs mer på Massage.mag.com.

Evidence-Based Practices for Schizophrenia
Anthony F. Lehman, MD MSPH
Professor and Chairman, Department of Psychiatry
University of Maryland Medical Center, Baltimore


Föreläsningen handlar om antipsykotika, KBT, familjeintervention, supportive employment och assertive community treatment.

Antipsykotika gör att återfall inträffar hos 45 % dvs statistiskt sett inträffar ett återfall vartannat år. I kliniska prövningar, där medicineringen är mer kontrollerad och noggrann gäller siffran 23 %.

Om man lägger till familjeintervention till antipsykotika så sjunker återfallsrisken till cirka 20 %.

Neuroplasticitet innebär att den vuxna hjärnan kan ändra funktion och struktur t.ex för att kompensera för skador på hjärnan eller vid sjukdomar som depression.

Vid schizofreni har träning av hjärnan kunnat minska symptom som kognitiva symptom.

Nyligen har en studie visat att ett särskilt hjärnträningsdataprogram som engagerar hörseln kan förbättra minne och kognition vid träning 1 timme per dag 5 dagar per vecka i 10 veckor.

Tanken med att träna hörseln är att om man hör bättre, så gör hjärnan färre fel när talet man hör uttolkas.

Det intressanta är att träningen inte bara förbättrar minnet för ord som hörs utan också ord som lästs.

Annan typ av kognitiv rehabilitering finns redan, men i USA är det bara 15 % av de med schizofreni som får den trots att kognitiva symptom är så handikappande för många.

Läs mer i Newsweek.

I Sverige drabbas varje år 1 000–1 500 personer för första gången av psykos.

Genom att komma in tidigt i förloppet och bättre tillgodose de insjuknades behov kan tiden mellan insjuknande och behandling förkortas betydligt.

Team baserade utanför sjukhusen med uppgift att erbjuda vård för förstagångspsykotiska patienter och med tillgång till små krishem bör inrättas i hela landet, skriver Johan Cullberg, Sonja Levander och Maria Mattson i en debattartikel där de redovisar principerna i »Fallskärmsprojektet«.

Läs mer i Läkartidningen.