Myndigheten för handikappolitisk samordning. Handisam arbetar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.