Vid schizofreni är risken för kvävning t.ex. maten i fel strupe 20 gånger högre än normalt enligt undersökningar.

Orsaken är okänd, men en ökat medvetenhet krävs, liksom kännedom om motmedlet den s.k. Heimlich manövern.

Personer med psykisk sjukdom har en 3-5 gånger större risk för plötslig död än andra och det orsakas inte enbart av självmord.

Den ökade risken av icke-självmordsdöd beror troligen på en kombination av livsstil och att hälsovården är eftersatt för denna grupp.

Forskningen har fokuserat på hjärtdöd trots att risken verkar bara vara fördubblad jämfört med normalt.

I en ny studie visades att dödsfall i kvävning var 20 gånger högre än normalt hos personer, som behandlats för schizofreni (6 per 100000 patienter).

Risken för död p.g.a mat i fel strupe var 30 gånger större vid schizofreni.

I Irland var under en 10-års period 10 % av plötslig död i sluten psykiatrisk vård orsakad av kvävning (21 på 100000 patienter). De högre siffrorna på Irland kan bero på att problemet är större för de som är sjukare och kräver sjukhusvård.

Det har föreslagits att Mallorol skulle öka risken för kvävning, men det är ej bevisat, men bland antipsykotika är Mallorol mest kopplat till plötslig död.

Orsaken till kvävningsrisken är okänd, men kan troligen bero på flera olika faktorer bl.a tardiv dyskinesi.

En ökad medvetenhet om risken för kvävning bland de med schizofreni, förbättrad medicinsk vård samt mer spridd kännedom om Heimlich manövern kan reducera dödsfallen.

Källa:

Lancet 363, (2004)

Du har inte rätt att posta kommentarer