Uppdaterad: 31 oktober 2018

tabletter

Antipsykotika eller neuroleptika har dominerat behandlingen mot schizofreni sedan de kom för drygt 60 år sedan. En revolution blev det och 30 % kunde skrivas ut från mentalsjukhusen, som senare kunde läggas ner. Men medicinering av sjukdomar har en gammal historia och säkert 7 000 år. Psykoterapi och psykologiska behandlingar har en kortare historia kanske 100 år, vilket gör att de inte är lika populära och terapin är också dyr och tidskrävande särskilt om den är långvarig. En kort psykoterapi, som KBT tar 10 terapitillfällen. 

Bland de med schizofreni diskuteras nästan bara mediciner och andra behandlingar nämns sällan tyvärr. Högljudda kritiker finns mot medicinering, men de är inte så vanliga bland de som använder medicinerna utom på en punkt viktuppgång. Viktuppgång är inte populärt. Medicinering är en enkel och snabb behandling och bara att svälja en tablett regelbundet och vänta på effekten. 

Andra behandlingar s.k psykosociala behandlingar har kommit långt senare, men blivit allt viktigare, därför forskningen har inte lyckats få fram tillräckligt effektiva nya antipsykotika. Många psykosociala behandlingar har också bevisad effekt som läkemedel. 

Vilka symptom räknas som psykossymptom? 

Vanföreställningar, hallucinationer, grandiositet, misstänksamhet/förföljelse, fientlighet, upphetsning (agitation) och begreppsmässig desorganisation (stört tänkande med omständighet, lösa associationer, perifert tänkande, kraftigt ologiskt eller tankestopp). Dessa sju symptom ingår i PANSS-testet, som använda för att mäta psykossymptom i vården. Varje symptom är lika mycket värd, vilket kanske kan ifrågasättas, eftersom alla symptom är inte lika besvärande och betydelsefulla.

Hur mycket minskas psykosrisken? 

Från 80 % per år utan antipsykotika till 40 %, men följs doseringen exakt och medicineringen inte avbryts är psykosrisken bara 20 %. Depåinjektioner ger 20-30 % färre psykoser än tablettbehandling. Nyinsjuknade får bara 3-4 % återfall i psykos per år om medicineringen sköts perfekt. Läggs psykosociala behandlingar till minskar psykosrisken till bara 5 %. 

Antipsykotika har två viktiga effekter – minskar psykossymptom samt förebyggande effekt så att inte psykos återkommer. 

Vilka antipsykotika har bäst effekt? 

Clozapine/Leponex anses ha bäst effekt, sedan kommer Olanzapin/Zyprexa, Risperidon/Risperdal, och licenspreparatet Solian

Vilket antipsykotika skall man använda? 

Ofta får man prova sig fram innan ett preparat passar vad gäller effekt och biverkningar. Gentester kan komma som visar rätt antipsykotika val. 

Men Socialstyrelsens riktlinjer om medicinering vid schizofreni rekommenderar: 

Nyinsjuknade:

Abilify/Aripiprazol, Risperidon/Risperdal eller Olanzapin/Zyprexa. 

Långvarigt sjuka (längre än 2 år):

Risperidon eller Olanzapin. 

Vid otillräcklig effekt av antipsykotika:

Clozapine, som har bäst effekt av alla.

Nyligen kom en utvärdering, som kom fram till att Clozapine, Olanzapin och Risperidon hade likvärdig effekt vid behandlingsresistens. Vid otillräcklig effekt av Clozapine kan Lamotrigin läggas till, som är ett medel mot epilepsi, men även depression vid bipolär. 

Mot självmordsförsök och självmordstankar:

Clozapine/Leponex 

Depåinjektioner till de som avbryter medicineringen ofta och därmed insjuknar. 

Vid missbruk och beroende:

Risperdal Consta depåinjektion. 

Andra alternativ vid långvarig sjukdom: 

Haldol

Seroquel/Quetiapin 

Haldol är svårdoserat med risk för extrapyramidala biverkningar.

Seroquel/Quetiapin kan ge trötthet, viktökning och ge fler medicinavbrott. 

I undantagsfall kan följande användas:

Invega, Cisordinol, Zeldox/Ziprasidon och Serdolect 

Zeldox/Ziprasidon har sämre effekt medan Cisordinol och Invega är otillräckligt studerade. Serdolect kan påverka hjärtat och ger viktuppgång. 

Nyinsjuknade klarar sig oftast med lägre doser än de som har varit sjuka länge. 

Detta var Socialstyrelsens rekommendationer, men ytterligare antipsykotika finns: 

Latuda, som nyligen godkänts med liten risk för viktuppgång och effekt på depression. Kanske också viss effekt på kognitiva symptom. Är aktiverande. Effekten är dock otillräckligt känd. 

Trilafon har mindre biverkningar än Haldol. Finns kvar som depåinjektion, men tabletterna heter Peratsin och kan fås på licens. 

Solian är ett licenspreparat, som bara 30 får i Sverige. Kan vara bra eftersom det har samma effekt som Risperdal, men låg viktökning som Abilify. Avviker kemiskt från alla andra antipsykotika idag. 

Reagila (kariprazin) är godkänt i EU, men finns ännu ej på apoteken. Har liksom Abilify dopamineffekt och verkar ha effekt mot negativa symptom. Vanliga biverkningar är akatisi och parkinsonism. Är aktiverande. Effekten är dock otillräckligt känd.

Rexulti (brexpiprazol) är en uppföljare till Abilify med mindre dopamineffekt och mindre akatisi, men mer viktökning än Abilify. Varken aktiverande eller tröttande. Kommer till EU 2018.

I USA finns ytterligare antipsykotika och preparaten där kan ibland gå att få i Sverige om läkaren ansöker om licens. 

Hur snabbt kommer effekten? 

Efter några dagar till en vecka börjar effekten märkas och efter 4 - 6 veckor fås maximal effekt. Effekten mot aggressivitet, agitation, ångest och sömn kommer inom 5 dagar. Biverkningarna kommer oftast direkt och före den antipsykotiska effekten. Oftast kan avsaknaden av effekt upptäckas efter 2 veckor redan. 

Vad är riskerna med att avbryta antipsykotikan? 

Naturligtvis är risken hög för psykos, men risken ökar också för självmord, våldshandlingar och socialt utanförskap. Var 6:e psykos leder till förlust av effekten av antipsykotikan. 

Finns det risker med att byta till ett annat antipsykotikum? 

Risken ökar något för återfall i psykos. 

Hur många får ingen eller otillräcklig effekt av antipsykotika? 

För nyinsjuknade får 10 % inte effekt av antipsykotika, men senare efter återfall i psykos ofta på grund att man slutat med antipsykotikan, så får 20-30 % ingen eller dålig effekt av antipsykotika - behandlingsresistens. Vid behandlingsresistens får 75 % effekt av Clozapine/Leponex. 50 % får otillräcklig effekt av antipsykotika och då är tillägg av psykosociala behandlingar viktiga. När antipsykotika inte ger effekt ökar vårdbehovet 3-10 gånger. Antipsykotika ger bäst effekt ju svårare symptomen är t.ex vid inläggning. Lindriga symptom saknas bevisad effekt för.

Vilka symptom vid schizofreni ger antipsykotika effekt mot? 

Främst symptom, som vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar.

Men även mot våldsbenägenhet, spändhet, fientlighet, negativism, sömnsvårigheter, dålig aptit och socialförmåga. Förbättring i sjukdomsinsikt och omdöme fås bara hos en liten andel. Clozapine har antidepressiv effekt vid schizofreni, men inte andra antipsykotika. 

Clozapine/Leponex kan användas mot självmord och självmordstankar. 

Jag har symptom trots att jag tar mina antipsykotika? 

Leponex/Clozapine anses ge bäst effekt av alla antipsykotika och ges vid dålig eller ingen effekt. Ibland kan dålig effekt orsakas av att nedbrytningen av läkemedel är högre än normalt, vilket kan avgöras med mäta läkemedelskoncentrationen i blodet eller ett gentest och sedan kompenseras genom högre dosering. 

Antidepressiva minskar positiva symptom med 17 % och negativa symptom med 30 %. 

Psykosociala behandlingar minskar också symptom och återfallsrisk och läggs de till antipsykotika minskar återfallsrisken och symptomen betydligt. 

Hur är det med biverkningar? 

Alla får inte biverkningar men ganska många. Biverkningarna varierar mellan olika individer och också mellan olika antipsykotika. De kommer ofta snabbt och före effekten. Biverkningarna är ofta dosberoende så en dossänkning kan ibland minska biverkningarna om inte effekten blir för svag. Bara 1 % får allvarliga biverkningar av antipsykotika i Sverige. 

Om biverkningarna besvärar dig, så kontakta din läkare för en förändring och sluta inte med medicinen på egenhand, som en del brukar göra. 

Vilken biverkning är värst? 

Idag är nog viktökning och påverkan på ämnesomsättningen med ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom av vissa nyare antipsykotika det stora problemet och särskilt för Clozapine/Leponex och Olanzapin/Zyprexa.

Zyprexa ökar dock bara diabetesrisken med 16 %, så vanligaste orsaken till diabetes är inte medicinerna utan schizofrenin som ger högre diabetesrisk än antipsykotika. 

Förr med höga doser av gamla antipsykotika var rastlöshet (krypningar), stelhet, långsam stel gång och darrningar värst. 

Den mest fruktade biverkan är tardiv dyskinesi med ofrivilliga rörelser i käkpartiet eller övre delen av kroppen, men är inte så vanlig längre eftersom bara 1 % får allvarliga biverkningar av antipsykotika i Sverige. Den här biverkan kommer oftast efter många år. Tardiv dyskinesi förekom innan antipsykotikan, så sjukdomen kan också vara orsak till tardiv dyskinesi. Vissa med schizofreni har också mycket milda tardiva dyskinesier innan antipsykotikan. Ett nytt läkemedel finns i USA mot tardiv dyskinesi. 

Hur gör man vid viktökning? 

Viktökning kan bero på antipsykotikan, men överätning kan också förekomma vid schizofreni och ge viktökning. 

Vid viktökning på mer än 3 kg de första månaderna kan byte ske till Abilify/Aripiprazol men kanske också Zeldox/Ziprasidon, som har sämre effekt. Latuda saknar också viktökning, men är nytt. Med Clozapine eller Olanzapin kan effekten bli otillräcklig och viktökning måste accepteras eller motverkas på andra sätt. Solian har nästan lika bra effekt som Zyprexa men låg viktökning, som Abilify. Utprovning pågår av ett Olanzapin-preparat med ett tillägg, som gör att viktuppgången blir bara 0,4 %. Ibland används Metformin (mot åldersdiabetes), som tillägg till antipsykotika med viktminskning på genomsnitt 4 kg, medan Abilify, som tillägg ger 2 kg i minskning. Idag har enligt Psykosregistret 40 % med psykossjukdom fetma, men 51 % av övrig befolkning har övervikt eller fetma.

Vad gör man vid extrapyramidala biverkningar? 

Det är stelhet, darrningar, långsam, stel gång och rastlöshet (krypningar). Dossänkning bör provas först. 

Preparatbyte kan ske till Olanzapin/Zyprexa eller Quetiapin/Seroquel. Seroquel har minst extrapyramidala biverkningar, men sämre effekt än Olanzapin. Clozapine/Leponex kan användas då de två tidigare preparaten inte minskat på denna biverkan. Akineton eller Pargitan är en gammalmodig behandling, som kan försämra närminnet. 

Ökar antipsykotika risken att dö? 

Nej, inte i normala och låga doser för dödligheten minskar då med 15 %, men höga doser ökar risken något, men ger samtidigt ett bättre skydd mot självmord. Största risken att dö finns för de utan antipsykotika. Bensodiazepiner varje dag kan vid schizofreni öka dödligheten upp till 70 %, medan antidepressiva minskar dödligheten med 40 %. 

Hur länge måste man använda antipsykotika? 

14 -19 % av de med schizofreni i Sverige använder inte antipsykotika och sedan förbättras schizofrenin ofta i 40 - 60 års åldern, vilket kan ge mindre medicinbehov. Vid 60 års ålder verkar dosen ofta kunna sänkas med 80 %. För de flesta blir medicineringen långvarig, men en liten grupp kan klara sig utan antipsykotika och utan att få psykos redan efter första psykosen.

Vilket är det vanligaste felet man gör? 

Att på egenhand sluta med antipsykotika, vilket leder till psykos och inläggning hos 96 %. 75 % av tvångsvården orsakas av att man på egenhand slutat med antipsykotikan. 

Viktigt är att komma överens med läkaren, vilken dos man skall tillfälligt höja till vid försämring eller tecken på psykos. 

Vilka brukar läkaren tillåta att sluta med antipsykotika? 

Vid en psykos tidigare kan man få sluta om man inte haft några symptom på 1-2 år. 

Vid fler än en psykos krävs 5 års symptomfrihet. Har man under psykos varit en fara för sig själv och andra kan det vara svårare att få tillåtelse att sluta med medicinen. 

Hur göra, när man vill sluta? 

Sluta inte tvärt utan trappa ner dosen långsamt helst under 2 månader för att minska risken för att en psykos flammar upp. Slutar du tvärt ökar psykosrisken minst 2 gånger och särskilt riskfyllt är det att sluta med Clozapine/Leponex och Quetiapin/Seroquel för där kan psykosen komma snabbt. 

Är det bara vid schizofreni, som man använder antipsykotika? 

Nej, utan också vid andra psykossjukdomar, som schizoaffektiv, bipolär, vanföreställningssyndrom och psykotiska depressioner. Effekterna är väl bevisade vid schizofreni, men vid schizoaffektiv och särskilt vanföreställningssyndrom saknar många nya antipsykotika bevisad effekt.

Mot psykossymptom vid Aspergers, borderline, schizoid och schizotyp används de också ibland samt vid autism.  

På senare år används nyare antipsykotika också mot olika typer av ångest och depression när vanlig medicinering inte givit effekt. 

Hur verkar antipsykotika? 

Dagens antipsykotika verkar huvudsakligen genom blockering av dopamin-2-receptorer i hjärnan, men nyare antipsykotika verkar också på serotonin-5-HT2A, som gör att extrapyramidala biverkningar minskar. Naturligtvis påverkar antipsykotika också andra receptorer. 

Abilify/Aripiprazol och Reagila (kariprazin) har en dopaminblockerande effekt, men samtidigt också en dopaminstimulerande effekt, som gör att dopaminet stabiliseras eller normaliseras. Abilify skiljer sig också från alla andra antipsykotika.

Exakt hur effekten av antipsykotika sker är ännu oklar. Clozapine/Leponex antas verka via glutamat och serotonin och ger effekt vid behandlingsresistens, då psykos inte har förhöjt dopamin. Det finns antipsykotika, som verkar på andra sätt under utprovning, som glutamat, natriumkanaler och enbart serotonin. I USA har Nuplazid med enbart serotonin-effekt, kommit mot psykoser vid Parkinsons sjukdom och tester skall ske mot schizofreni. 

Jag kommer inte ihåg att ta medicinen? 

Det går att köpa doseringshjälpmedel på apoteket t.ex Dosett. 

Via läkaren kan medicinen fås i dospåsar från apoteket (ApoDos), med text på påsen vilken dag och tidpunkt medicinen skall tas. 

Vissa antipsykotika går också att få i depåinjektion varannan vecka, var fjärde vecka eller var 3:e månad. Psykosrisken sjunker då från 40 % till 20 %. Ungefär 30 % av de med schizofreni i Sverige får depåinjektioner. 

En stor utveckling av depåinjektioner pågår. Trevicta 3 månaders injektion (Invega) finns i Sverige nu. Risperdal kan komma i depåpreparat med 6 månaders effekt. Depåinjektioner kan komma att ges till nyinsjuknade samt de som läggs in för återfall i psykos på avdelning. 

Kommer nya och bättre antipsykotika? 

Troligen, därför nya antipsykotika utvecklas, som verkar på helt nya sätt och inte via dopamin. Ännu finns det inget nytt preparat dock, som verkar ha klart bättre i effekt, men testerna har inte kommit så långt. 

I USA finns redan Nuplazid mot Parkinsons psykoser, som blockerar serotonin och skall testas mot schizofreni också.  Glutamatblockerare tros nu kunna ha effekt mot schizofreni. Men fler intressanta preparat finns bland annat cannabidiol, evenamid och natriumbensoat (Naben). Naben är i USA är redan godkänd mot barnschizofreni. 

Läkemedel mot kognitiva och negativa symptom befinner sig också under utprovning men misslyckanden har förekommit. Det ser ljusare ut på läkemedelsfronten än någonsin tidigare trots bakslagen. 

Finns det några av dagens läkemedel mot andra sjukdomar, som kan ha effekt mot schizofreni också? 

Ja, acetylsalicylsyra (antiinflammation), N-Acetylcystein (antiinflammation) och östrogen (till kvinnor) har troligen viss effekt. 

Men antiinflammatoriska läkemedel ger troligen bara effekt vid inflammation som kan förekomma vid akut psykos. Läs mer här.