Uppdaterad: 4 februari 2017 

Statistik är viktigt för att veta hur schizofrenin drabbar individer och hur vanliga inläggningar, arbete, tvångsvård och rättspsyk m.m är. Utan statistik har man ingen aning om det och vilket kan ge en helt fel bild om vilken vård som ges. Fast ännu värre är att frågor kan drivas, som knappt berör någon, som tvångsvård och bältning, som kanske drabbar dig en gång i livet.

Problem som kvarvarande symptom, som 50 % har eller att bara några procent får psykosociala behandlingar, som halverar psykoser bekymrar ingen. Det stora problemet idag är att ingen känner till statistiken och alla famlar därför i blindo och kan inte förbättra psykiatrin. Bara 3,4 % med schizofreni får tvångsvård per år och bara 1 % sitter på rättspsyk, där missbruk dominerar och som antagligen är underbehandlat också med stort vårdbehov som följd. 

Fakta om schizofreni i Sverige

Antal med schizofreni (35 000-)40 000
Andel av befolkningen med schizofreni (prevalens) 0,45 (-0,75) %
Ant. årligt insjuknade: 1000-1500
Andel som ej får effekt av neuroleptika1: 20 %
Antal i hela Sverige som får LSS-stöd3: 2700
Ensamstående5: 70-75 %
Andel som använder neuroleptika5: 81-86 %

Psykosregistret i Sverige 

Psykosregistret bedömer årligen 14 390 patienter i Sverige. 60 % har schizofreni och resten har andra psykossjukdomar varav 6 % har dessutom också autism.

Psykosregistret ger information om nuläget och är antagligen säkrare än andra källor för att antalet är så stort. Dessa siffror är från Årsrapporten 2015.

 

Boende:

 

Eget boende 55 %
Eget boende med stöd 25 %
Gruppboende 20 %
Sysselsättning:

 

Ingen sysselsättning 55-60 %
Arbete mer än 50 %

8 %

Hemmavarande barn:

 

Kvinnor 4 %

Män

2 %
Läkemedel för nyregistrerade:

 

Antipsykotika 94 %
Ångestdämpande 45 %
Antidepressiva 34 %
Stämningsstabiliserare 15 %
Alla i registret:

 

Depåinjektioner 30 %
Ett antipsykotika 45 %
Två antipsykotika 20 %
Tre antipsykotika 4 %
Mer än tre antipsykotika 1 %
Läkemedelsbiverkningar:

 

Allvarliga 1 %
Medelsvåra 8 %
Lindriga 14 %
Fetma 41 %
Missbruk:

 

Kvinnor 2 %
Män 6 %
Funktionsförmåga (GAF):

 

Inga/lindriga problem 20-25 %
Medelsvåra 55-58 %
Allvarliga 21 %
Andel med suicidförsök årligen: 2 %
Ej inlagda under 12 månader: 83 %
Inlagda 1-30 dagar under 12 månader 8 %
Inlagda 31-90 dagar under 12 månader 6 %
Inlagda mer än 90 dagar under 12 månader 3 %
Psyksociala insatser som % andel fått:

 

Familjeutbildning 2 %
Familjeintervention 8 %
Anpassat föräldrastöd 50 %
Individuell KBT 6 %
Socialfärdighetsträning (ESL) 5 %
IPS-modellen för arbete 1 %


Tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk vård (LRV), öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (2015)

Från Socialstyrelsens databas för Psykiatrisk tvångsvård.
% talen är beräknad på 40 000 personer med schizofreni i Sverige.

Tvångsvård (LPT) 1389 3,4 %
Rättspsykiatrisk vård (LRV) 393 1 %
Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) 438 1 %
Öppen rättspsykiatrisk vård 147 0,4 %

Att 3,4 % får tvångsvård årligen innebär att 30 år krävs för att säkert få tvångsvård en gång. 1 % får rättspsyk så det tar 500 år för att du skall få sådan vård (medeltiden 5 år). Ganska små chanser. Men sedan 75 % som får tvångsvård och rättspsyk har missbruk, så utan det minskar risken ännu mer. 

Hur stor vårdkonsumtion vid psykotisk sjukdom i Sverige 20076

199 personer med schizofreni, schizoaffektiv eller vanföreställningssyndrom.
Direkta samt indirekta kostnader för samhället beräknades.

Inlagda 6,4 dagar
Läkarbesök 1,4
Sköterskebesök 18,6
Kuratorbesök 1,2
Annan personal 6,3
Medelkostnad per person 578 000 kr

Källa:

1. Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, kliniska riktlinjer för utredning och behandling. SPRI, Stockholm (1996)

2. Svedberg B., Mesterton A. och Cullberg J.
First-episode non-affective psychosis in a total urban population: A five-year follow-up.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 332-337 (2001)

3. [Barmhärtighets Sveriges sista handikappgrupp]
Rapport från Schizofreniförbundet, (2003).

4. Vård och stöd till patienter med schizofreni - en kunskapsöversikt
Socialstyrelsen (2003)

5. Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling.
Svenska Psykiatriska Föreningen (2010)

6. Hjortsberg C, Helldin L, Hjärthag F & Löthgren M.
Från IHE 2010.

7. Ekman M, Granström O, Omérov S, Jakob J och Landén M.
Läkartidningen 2014.
Läs artikeln här