kognition

De flesta psykiska sjukdomar kan försämra kognitionen och försämra arbetsförmåga?

En internationell forskargrupp har hittat gener betydelsefulla för kognitionen.

Det kan leda till nya behandlingar mot kognitiv nedsättning vid t.ex schizofreni och ADHD.

I studien undersöktes 35 000 personer med kognitiva tester och sedan genetiska studier.

Ett fåtal specifika gener kopplades till kognitionen, men det fanns gener som både gav psykisk sjukdom och samtidigt också nedsatt kognitiv förmåga.

Nedsatt kognitiv förmåga är viktig för allvarliga psykiska sjukdomar, som schizofreni.

Forskarna fann en koppling mellan personlighet och högre kognitiv förmåga med öppenhet för nya idéer och testa nya saker.

Det är inte bara vid schizofreni och ADHD kognitionen kan vara nedsatt utan också vid ångestsjukdomar, bipolär och depression.

Läs mer hos ScienceDaily.

Läs artikeln i Molecular Psychiatry.

sömn

Antipsykotika med stor viktökning brukar oftare ge trötthet dagtid

Studien gjordes på 112 000 personer i England och identifierade den del av genomet, som är kopplat till sömnstörningar inklusive sömnlöshet och trötthet dagtid.

De upptäckte nya genetiska kopplingar mellan sömnstörningar till restless legs, schizofreni och fetma.

Starkaste genetiska kopplingen var till restless legs. 

Genetiska kopplingar fanns mellan att sova länge och schizofrenirisk samt mellan kraftig trötthet dagtid och fetma.

Sömnlöshet delade biologin med depression och onormal glukosmetabolism.

I epidemologiska studier har man tidigare sett dessa kopplingar, men ej i genetiska studier. 

Läs mer hos Manchester.

 

Brukar händerna darra så att du spiller ut kaffet?

Är du ”bara” nervös, har du redan fått i dig för mycket koffein eller kan darrhäntheten bero på någon sjukdom?

Neurologen Anders Johansson förklarar skillnaden.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Läs Viska:s Rörelsebiverkningar av antipsykotika.

van Gogh

Vincent van Gogh i självporträtt

Föreställningar om ett släktskap mellan genialitet och galenskap har hängt med ända sedan antiken.

Ny vetenskaplig forskning visar också att det, under vissa förhållanden, tycks finnas ett statistiskt samband mellan psykisk sjukdom och kreativitet.

De flesta är överens om att schizofreni inte är förenat med ökad krea­tivitet, utan snarare tvärtom.

Däremot pekar ett flertal studier på att förstagradssläktingar till ­schizofrenidrabbade har en förhöjd kreativitet, vilket också är fallet med individer som uppvisar psykotiska personlighetsdrag eller ofullständigt utvecklade psykotiska symtom.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

 

Från en schizofrenikongress. Trauma som orsak till psykos diskuterades. En forskare ansåg att hur bra förhållande till föräldrarna var och känslor av dissociation kan bestämma hur en person reagerar på trauma.

De med psykisk sjukdom, som haft trauman i barndomen och hade depression, ångest, mani eller psykos (friska med barntrauma hade liknade subkliniska besvär) hade en värre sjukdom, med värre symptom och mer missbruk. Kan orsakas av stresskänslighet.

En studie på nyinsjuknade i psykos under 10 år visade att 30 % hade utsatts för allvarliga övergrepp, som barn, men hade mindre risk att få fler psykoser, men hade mer självmordsförsök, mer arbetslöshet och mer icke-psykotiska symptom.

PTSD vid schizofreni gick att behandla i en studie med EMDR (ögonrörelseterapi) och exponeringsterapi, som gjorde 60 % slapp PTSD-diagnosen.

Från Schizophreniaforum.org.

Läs Viska:s information om PTSD.

Bristen på sömn ökar risken för vissa sjukdomstillstånd och inverkar negativt på våra prestationer under dagen, framför allt när det kommer till minnes- och koncentrationsförmåga.

Jerker Hetta menar att alla drömmar, även mardrömmar, kan hjälpa oss att bli uppmärksamma på något som vi behöver ta tag i.

Drömmar minns man bättre om man till exempel skriver ned eller återberättar dem för sig själv eller andra.

Läs mer i Dagens Nyheter.