Depression vid schizofreni upptäcks ofta inte p.g.a att kriterierna som används vid diagnos kan vara felaktiga varnar forskare.

Depression är vanligt och potentiellt allvarligt vid schizofreni, men upptäcks inte ofta av läkarna. Psykiska sjukdomar diagnosticeras efter kriterier uppsatta av WHO - ICD-10 eller USA - DSM-IV.

I Sverige används nog ICD-10 mest. Hos 80 personer med schizofreni, diagnosticerades depression på olika sätt bl.a enligt DSM IV och ICD-10. 16 % hade allvarlig depression medan 7 % hade lättare. DSM IV kriterier för postpsykotisk depression påvisade alla med allvarlig depression, men ingen med lättare depression.

Men ICD-10 kriterierna fångade bara upp 2 personer (16%) av de med allvarlig depression och ingen med lättare. Att feldiagnosen blev hög för ICD-10 beror på kravet att depressionen skall inträffa inom 12 månader efter senaste psykos. Emellertid hävdar forskarna att depression lika vanligt efter 12 månader, som innan.

De föreslår att diagnoskriterierna skall ändras så att depression inte skall behöva finnas samtidigt som extrapyramidala biverkningar och negativa symptom samt att 12 månaders gränsen skall tas bort.

I artikelns introduktion fanns ett intressant avsnitt om depression vid schizofreni, som sammanfattat lyder. Depression är en vanlig, viktig och separat del av sjukdomen i likhet med positiva. negativa, upphetsning och kognitiva symptom. Depression föregår ofta en psykotisk episod och de positiva symptomen avtar ofta samtidigt med de depressiva symptomen. Efter en psykotisk episod kan de depressiva symptomen återkomma utan att psykotiska symptom uppträder. Då kan en långvarig allvarlig depression uppstå med kognitiva och vegetativa symptom.

Depressiva symptom vid en akut psykos svarar på behandling med antipsykotika och är alltså ingenting separat. Däremot depression under perioder då psykos ej föreligger är ett separat syndrom och kräver särskild behandling. Depression vid schizofreni har associerats med kognitiva störningar, sämre psykosocial funktion, ökad återfallsrisk, förlängda vårdtider, sämre läkemedelseffekt, kronicitet och ökad suicidrisk.

Kommentar:

Min egen känsla är att depression ofta missas vid schizofreni. Det kan också vara svårt att skilja mellan negativa symptom och depression. Det blir inte bättre av att diagnoskriterierna inte är korrekta. Jag tror dock att ingen psykiatriker inte behandlar om alla symptom finns bara för att det finns en 12 månaders gräns. Ganska absurt för övrigt att en sjukdomsgrupp som diagnosticeras efter symptom ogiltig förklarar symptomen bara därför de passerat en godtryckligt vald tidsgräns.

Källa:

Rodrigo A. Bressan, Ana C. Chavesa, Lyn S. Pilowskyb, Itiro Shirakawaa och Jair J. Maria
Depressive episodes in stable schizophrenia: critical evaluation of the DSM-IV and ICD-10 diagnostic criteria
Psychiatry Research 117, 47-56 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer