I arbetsrehabilitering och öppenvårdspsykiatri för psykiska handikapp har stödd anställning snabbt blivit rekommenderad p.g.a sin starkt bevisade effekt.

Stödd anställning innebär att arbetsträningen sker på arbetet med en speciell tränare istället för innan.

Studier visar att vid schizofreni har över 50 % intresse av att arbeta och att frågan anses vara av medel prioritet av patienterna, medan vården rankar det som låg prioritet.

Trenden skiftar mot stödd anställning på öppna arbetsmarknaden och mindre av arbetsträning före anställning. New York och många andra stater i USA har planer för att införa stödd anställning, eftersom effekten är bevisad.

Studier visar att stödd anställning på öppna arbetmarknaden är effektivare än traditionell arbetsrehabilitering och skyddade verkstäder. Dessutom är den mer kostnadseffektiv.

För att förbättra situationen har utbildning i rehabilitering för psykiatrin föreslagits, behandlingsteam med olika kompetenser samt att lyssna till patienternas önskemål under arbetsrehabiliteringsprocessen.

Modellen med stödd anställning har modifierats på vissa håll med snabb utplacering i offentliga arbeten eller genom att föräldrar har ordnat och övervakat arbetet för sina barn. Preliminärt verkar det också fungera bra.

En studie har visat att personer med kognitiva störningar kan lära sig arbetsuppgifter med en teknik errorless learning. Utbildning, som tillägg till stödd anställning, kan ge ökad kvalite och lämplighet för arbetet finns det visst stöd för.

Studier finns, som stöder att arbete i mentalvården kan vara lämpligt, eftersom personer med psykisk sjukdom har unika erfarenheter och talanger här. F.d hemlösa med psykisk sjukdom har uppsökt hemlösa med psykisk sjukdom för att övertala dem att söka psykiatrisk vård. Arbete som forskningsassistenter i ett psykiatriskt forskningscenter har också fungerat mycket väl.

Kognitiva mått (minne, intelligens, uppmärksamhet, problemlösning) ökade inte chansen för arbete på öppna marknaden, men ökade arbetstiden. Dålig sjukdomsinsikt gav sämre resultat i ett rehabiliteringsprogram. Missbruk i kombination med svår psykisk sjukdom gav lika bra eller bättre resultat i arbetsrehabilitering i två studier, som vid psykisk sjukdom enbart, medan en studie påvisade sämre resultat.

Arbete har olika betydelse för olika personer, men ansågs vara en del av deras känsla av återhämtning. Att öppet berätta om sin sjukdom på arbetsplatsen kan leda till acceptans och stöd i återhämtningsprocessen. Självkänslan var positivt relaterad till tillfredställelse och framgång med arbetet i sig och inte enbart relaterat till arbetets status. Arbete gav ökad livskvalite och förbättringar i motivation, medkänsla, mening och glädje.

Mer kunskap krävs hur tillgång till arbetsrehabiliteringsprogram och personalens attityder påverkar patienternas önskemål samt vilka rehabiliteringsmål de som inte vill arbeta på öppna arbetsmarknaden har.

Inte alla får framgång med stödd anställning och försök att modifiera och expandera modellen är viktig liksom individualiserade lösningar för de med speciella behov t.ex. kognitiva problem, missbruk och bristande motivation.

Mer kunskap krävs hur arbete påverkar återhämtning och långsiktigt hälsan, eftersom arbetsrehabiliteringen måste reflektera patienternas önskan om en långtidseffekt. Studier på hur jobben kan behållas, byten av arbete, utveckla karriärer och betydelsen av arbetet är viktiga.

Kommentar:

Tydligen underskattar psykiatrin patienternas behov av arbete och sysselsättning. I Sverige används nog den gamla modellen, som inte ger så många riktigt arbete. Ett rimligt krav är att de 50 % som önskar arbete på öppna marknaden bör få chans till det via stödd anställning. Då det på förhand inte går att avgöra vilka som klarar stödd anställning bör alla få några chanser var. Sjukdomsinsikt förbättrar chansen till arbete, varför det är viktigt att införa kognitiv beteendeterapi, som förbättrar detta. Eftersom Sverige har gott om offentliga arbeten borde det gå lättare att ordna arbeten här än i USA. Arbeten inom psykiatrin borde finnas och möjligen kunde patientorganisationerna på Landstingens och kommunernas uppdrag bedriva patientutbildning och stödverksamhet typ hemtjänst på större orter för att skapa arbetstillfällen.

Källa:

Robert E Drake, Deborah R Becker, Gary R Bond
Recent Research on Vocational Rehabilitation for Persons With Severe Mental Illness
Medscape Current Opinion in Psychiatry
Registrering krävs för att läsa artikeln på Medscape (gratis).

Du har inte rätt att posta kommentarer