Ersättning för personskador i psykiatrisk vård har godkänts i 245 fall 1997–2006 – förhållandevis få fall jämfört med tex ortopedisk och med antalet anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om brister i psykiatrisk vård.

965 anmälningar har avvisats, tydande på att patienters förväntningar på god vård ofta inte överensstämmer med rent medicinska aspekter och/eller med regelverket.

Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes.

Detta är kända biverkningar, vilka dock åtminstone delvis kan motverkas genom information och livsstilsbefrämjande åtgärder, vilket ofta också noteras i journalen.

Om det på något sätt framgår att biverkningar av sådant slag uppträtt och man uppenbarligen inte vidtagit någon åtgärd är det enligt vår mening rimligt att ge en ersättning.

Om förebyggande och/eller behandlande åtgärder vidtagits men utan tillräckligt resultat kan patienten i stället anmäla sådan skada till Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer i Läkartidningen. Tack, Geta för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer