Medmind

Medmind AB har en webbaserad anonym enkät till personer med schizofreni och anhöriga i alla Nordens länder.

Syftet är ökad förståelse och kunskap som kan ge en förbättrad vård.

• Vårdens bemötande och tillgänglighet

• Information och upplevelser kring din nuvarande behandling

• Om du tar medicinen och varför du inte gör det

• Vad kan göra att du tar medicinen bättre?

• Din kunskap och var får du information om schizofreni

• Kunskap kring informationen läkaren ger dig och hur stort inflytande du har på din behandling.

• Hur är stödet och informationen från RSMH och Schizofreniförbundet.

Psykosociala förbundet i Finland har medverkat i enkäten, som bekostas av läkemedelsföretaget Otsuka, som har Abilify.

Här finns länk till enkäten.