Personalen inom Sahlgrenska/Östras psykiatriska öppenvård träffar bara 9 patienter under en arbetsvecka enligt en ny undersökning.

En genomsnittlig patientkontakt tar c:a 1 timme.

Sjukgymnaster hann bara med 6 patienter, medan läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och skötare träffade 9 patienter.

Psykologer hade flest patienter 11 stycken per vecka.

Källa:

Dagens Medicin nr13 (2005).

En ny studie tyder på att personer med schizofreni upplever stor stress efter utskrivning från sjukhus och därför behöver egentligen hjälp för att klara denna period.

110 personer ingick i studien, men bara 4 % kände ingen stress alls.

Vanligaste stressen var psykotiska symptom (31 %) och bostadsproblem (28 %).

Nästan hälften kände sig ensamma eller hade sociala problem.

En tredjedel var stressade över arbete och sin framtida hälsa.

Från sajten Hubin.

Kriminaliteten bland psykiskt sjuka har inte ökat generellt som en effekt av att mentalsjukhusen stängts enligt en avhandling av Per Bülow.

Under 1980-talet stängdes de gamla stora mentalsjukhusen och ersattes av gruppboenden och dagaktiviteter.

Per Bülow har i 15 år följt en stor grupp, 138 personer, som vårdades på ett mentalsjukhus 1984.

Hans resultat visar att såväl kriminalitet som dödlighet har minskat i den undersökta gruppen.

Användningen av psykofarmaka har ökat dramatiskt: sömnmedel med 70 procent, lugnande medel med 100 procent och litium (ett humörstabiliserande medel) med nära 300 procent!

Insatser av typen psykoterapi och stödsamtal har minskat kraftigt.

Diagnostiken är en svag punkt. Diagnoser som förändras över tiden, är så hög som 71 procent!

Det betyder att en stor majoritet av patienterna har fått flera olika diagnoser under vårdtiden.

Läs mer i pressmeddelandet

En ny australiensisk studie har funnit att ett stabilt liv i egen lägenhet är viktigare än att jaga efter bättre läkemedel.

Forskaren Graeme Browne säger att personer som bor i egen lägenhet har mer stödjande sociala kontakter är de som bor i gruppboenden.

Han säger att det är viktigt för forskare att lyssna till personer med schizofreni snarare än att studera deras liv på avstånd.

"Jag kunde inte finna någon studie där faktiskt brukare intervjuades" sade han. Jag tror att inkludera folk med psykiska sjukdomar i alla processer av psykiatrisk vård är viktigt.

En översikt av litteraturen från olika länder indikerar att vid psykisk sjukdom är gruppboende den minst eftersträvansvärda boendeformen medan eget boende är den mest eftersträvansvärda.

I den australiensiska studien ingick 3231 personer med schizofreni, varav 3033 i eget boende och 201 personer i gruppboende.

n jämförelse mellan grupperna visade på ingen skillnad i psykiatriska symptom, men personer i gruppboende hade mindre socialt stöd, meningsfyllda aktiviteter och arbete samt även sämre allmän funktionsförmåga.

Dessa fynd motsäger den allmänna uppfattningen att personer med schizofreni söker sig till gruppboende p.g.a sitt handikapp och belyser ett område att förändra i den psykiatriska öppenvården.

Kommentar:

Jag har alltid varit kritisk till gruppboende. Alltid är väl någon i sämre skick och påverkar de övriga negativt. Jag misstänker att en undersökning skulle kunna visa att de på gruppboende har ofta anhöriga, som endera är väldigt oroliga av sig eller ointresserade av att erbjuda det stöd som eget boende kräver. För att eget boende skall fungera bra för alla krävs nog öppenvårdsteam, vilket inte finns överallt idag.

Källa:

Nursing & Health Sciences 6 37 (2004)

I Sverige har vi brist på psykiatriker, men ändå har vi 1531 i yrkesverksam ålder.

Annat är det i det afrikanska landet Ghana med 20,4 miljoner innevånare.

De har 7 psykiatriker i yrkesverksam ålder, men också 9 som är pensionerade.

Trots detta tar Ghana emot patienter från omgivande länder.

Läs mer på GhanaWeb.

Socialstyrelsen har kartlagt de specialenheter som behandlar personer med missbruk/beroende av alkohol och andra droger.

Behandling av missbruk och missbruksrelaterade problem bedrivs såväl av socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården som av privata vårdföretag och ideella organisationer.

Statistiken som gäller en viss mätdag (1 april 2003) redovisar bl.a utbudet av insatser - t.ex behandlingar för olika typer av missbruk och behandlingar för särskilda målgrupper. Antalet klienter/patienter i missbruksbehandling redovisas också tillsammans med länsvis uppdelad statistik.

3 038 missbrukare med allvarliga psykiska störningar fanns under behandling.

23 procent vårdenheterna har specialverksamhet för missbrukare med allvarlig psykisk störning.

Läs mer i Socialstyrelsens sammanfattning.