Prolaktinhöjande antipsykotika under minst 5 år ökade risken för bröstcancer hos kvinnor med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom.

Chansen var c:a 50% högre.

Baslinjefrekvensen för bröstcancer var dock låg (3,5 % eller cirka 1 av 32 kvinnor).

Den här studien rapporterar viktiga resultat men ytterligare studier behövs, helst i ett annat land (för att fånga effekterna av vårdorganisation och etnicitet).

Läs mer hos The Mental Elf.

Antikolinerga läkemedel har kopplats till kognitiv försämring och ökad demensrisk hos friska vuxna.

1000 personer med schizofreni och schizoaffektiv fick sina läkemedel poängsatta efter antikolinerg effekt.

Antikolinerg effekt också av andra läkemedel än antipsykotika gav kognitiv försämring för alla typer av kognition.

Ju kraftigare antikolinerg effekt desto sämre kognition och 25 % hade hög antikolinerg effekt (6). Olanzapin hade 3.

Därför bör antikolinerg effekt tas hänsyn till vid förskrivning av läkemedel och också vid studier på kognitiv funktion vid schizofreni.

Läs mer hos UC San Diego News Center.

Var sjätte patient inom psykiatrin skadas och kvinnor drabbas i högre grad än män, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som Ekot tagit del av.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Två allvarliga biverkningar vid behandling med psykotropa läkemedel.

Tillstånden förknippas därför ofta med psykiatrisk läkemedelsbehandling, men förekommer även inom den somatiska vården.

De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Tidig diagnos är viktig för att förhindra att livshotande komplikationer uppstår.

Båda tillstånden är relativt sällsynta, vilket kan innebära att inte alla läkare och andra vårdgivare är förtrogna med dem.

Läs mer i Läkartidningen.

En metananalys visade att byte till aripiprazol eller ziprasidon kan förbättra vikt 2 - 2,2 kg och andra kardiometaboliska värden hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom.

Byte till amisulprid (Solian), Latuda, Invega/risperidon och quetiapin gav ingén viktnedgång.

Byte från olanzapin till aripiprazol gav en viktnedgång på 5,5 kg.

Läs mer hos Psychcongress.com.

Vuxenpsykiatrins öppenvård anmäler en händelse enligt lex maria.

En patient hos dem fick en felaktig förskrivning av ett narkotikaklassat läkemedel som bidrog till att patienten utvecklade en psykos.

Läs mer hos SVT.