Malignt neuroleptikasyndrom är ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet på grund av komplikationer som pneumoni, tromboembolism, arytmi, rabdomyolys och njursvikt.

Syndromet ska misstänkas hos en patient med pågående neuroleptikabehandling som drabbas av muskelrigiditet och förhöjd kroppstemperatur.

Tillkomst av två symtom på autonom dysfunktion och/eller leukocytos samt förhöjt kreatinkinas underlättar fastställandet av diagnosen.

Malignt neuroleptikasyndrom finns rapporterat vid behandling med samtliga neuroleptika.

Riskfaktorer är manligt kön, dehydrering, cerebrala lesioner, katatona symtom, kokainmissbruk, snabb dosökning och/eller höga doser av neuroleptika.

Behandlingen utgörs av att sluta med neuroleptika, vätsketillförsel, intensivvård, bensodiazepin, bromokriptin, dantrolen och ECT.

Läs mer i Läkartidningen.