Antikolinerga läkemedel har kopplats till kognitiv försämring och ökad demensrisk hos friska vuxna.

1000 personer med schizofreni och schizoaffektiv fick sina läkemedel poängsatta efter antikolinerg effekt.

Antikolinerg effekt också av andra läkemedel än antipsykotika gav kognitiv försämring för alla typer av kognition.

Ju kraftigare antikolinerg effekt desto sämre kognition och 25 % hade hög antikolinerg effekt (6). Olanzapin hade 3.

Därför bör antikolinerg effekt tas hänsyn till vid förskrivning av läkemedel och också vid studier på kognitiv funktion vid schizofreni.

Läs mer hos UC San Diego News Center.