Kvinnor är mer mottagliga än män för viktökning av antipsykotika och bantning är mindre framgångrik för dem för att minska senare metabola, lipemiska och hjärt-kärlrisker.

Död i hjärtkärlsjukdom för vilken män i hela befolkningen är mer sårbar för än kvinnor, är disproportionellt ökad för kvinnor pga antipsykotika.

Även i barndoms och ungdomsåren uppträder mestadels de allvarliga antipsykotikabiverkningarna (fetma, diabetes, blodfettrubbningarm mm) hos flickor.

Prolaktinhöjande antipsykotika ger en rad störande symptom, oftare hos kvinnor än hos män, minskar bildningen av könshormon och stör fruktsamheten.

Antipsykotika som ger trötthet kan ge viss risk under graviditet och viktökningen kan öka risken för födelsekomplikationer.

Läs mer på Medscape.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att vissa antipsykotika, som Abilify, Invega, Risperdal, Haldol Depot och Zeldox, kan ibland påverka vissa vita blodkroppar negativt.

De med riskfaktorer för leukopeni/neutropeni skall därför få sina blodkroppar mätta under de första månaderna av behandlingen.

Om vita blodkropparna minskar i antal skall behandlingen med dessa antipsykotika avbrytas.

Läs mer på Medscape. (registrering krävs för att läsa artikeln)

Akatisi eller rastlöshet är en av de vanligaste och mest störande extrapyramidala biverkningen av antipsykotika.

Akatisi kan uppträda hos alla atypiska dvs nyare antipsykotika, men det är inte lika vanligt, som för gamla antipsykotika, som t.ex. Haldol.

Riskfaktorer för akatisi är höga doser, hög potenta antipsykotika, kombination med andra psykofarmaka, bipolär och missbruk.

Behandlingen av akatisi är att sänka dosen av antipsykotika om det är möjligt eller lägga till Akineton eller betablockeraren Propranolol.

Det finns vissa bevis för att antidepressivat Mirtazapin har effekt mot akatisi.

Läs mer på Medscape.

Risken för diabetes vid schizofreni är förhöjd 2-3 gånger jämfört med normalpersoner och liknande risk verkar finnas för schizoaffektiv och bipolär också.

På senare år har det diskuterats om nya atypiska antipsykotika kan öka diabetesrisken.

En orsak till att risken för diabetes kan öka är viktökning, som en del nya antipsykotika har som biverkan.

Abilify och Zeldox ger liten viktökning och verkar kunna användas om man får problem med förhögt blodsocker av antipsykotika.

En undersökning har därför gjorts över rapportering av diabetesbiverkningar för olika antipsykotika i FDA:s databas.

Zyprexa och Leponex hade störst risk för diabetes.

Zeldox, Abilify och Haldol hade minst risk medan Seroquel och Risperdal låg mitt i mellan.

Läs mer på Medscape.

Malignt neuroleptikasyndrom är ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet på grund av komplikationer som pneumoni, tromboembolism, arytmi, rabdomyolys och njursvikt.

Syndromet ska misstänkas hos en patient med pågående neuroleptikabehandling som drabbas av muskelrigiditet och förhöjd kroppstemperatur.

Tillkomst av två symtom på autonom dysfunktion och/eller leukocytos samt förhöjt kreatinkinas underlättar fastställandet av diagnosen.

Malignt neuroleptikasyndrom finns rapporterat vid behandling med samtliga neuroleptika.

Riskfaktorer är manligt kön, dehydrering, cerebrala lesioner, katatona symtom, kokainmissbruk, snabb dosökning och/eller höga doser av neuroleptika.

Behandlingen utgörs av att sluta med neuroleptika, vätsketillförsel, intensivvård, bensodiazepin, bromokriptin, dantrolen och ECT.

Läs mer i Läkartidningen.

Abilify, Zyprexa, Seroquel och Risperdal har jämförts i en undersökning vad gäller sexuella biverkningar.

Abilify gav minst sexuella biverkningar medan Risperdal gav mest.

Ungefär hälften som får gamla antipsykotika eller Risperdal brukar drabbas av sexuella biverkningar.

Sexuella biverkningar kan bero på höjning av hormonet prolaktin, men Abilify, Seroquel och Zyprexa höjer inte prolaktin, men det gör däremot Risperdal och gamla antipsykotika.

Sexuella biverkningar kan göra att det finns ökad risk att man avslutar medicineringen på egen hand.

Läs mer på Medscape.