Varningar har kommit för att nya, atypiska antipsykotika kan framkalla diabetes.

56849 personer med schizofreni, som fick antipsykotika studerades i USA för att se hur många som fick diabetes och ketoacidos. 7,3 % fick diabetes och 0,2 % ketoacidos, som krävde inläggning på sjukhus.

Diabetesrisken var högst för Leponex (riskfaktor=1,57) och Zyprexa (1,2). För Seroquel och Risperdal var diabetesrisken lika låg, som för gamla antipsykotika.

Slutsatsen är att Leponex och Zyprexa har en förhöjd diabetesrisk, men att risken för diabetes mellitus med atypiska antipsykotika är liten.

Källa:

Am J Psychiatry. 161:1709-11. (2004)

För första gången visar en ny studie från USA att överviktiga, som får atypiska antipsykotika kunde minska vikten 3 kg genom att deltaga i ett årslångt viktkontrollprogram.

I kontrollgruppen ökade vikten med 3 kg under försöksperioden. Men metoden verkar bara passa 40 % av målgruppen.

Viktkontroll är dåligt studerad vid schizofreni och det finns ont om information hur viktkontroll skall ske vid psykossjukdomar enligt forskarna.

Personer med schizofreni är normalt signifikant överviktiga.

Därför har de ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. En rad faktorer bidrar till övervikten, som dålig diet och brist på motion, men även medicineringen.

31 personer med schizofreni eller schizoaffektivitet ingick i viktkontrollprogrammet Healthy Living under 12 månader.

20 personer slutförde programmet. 16 personer ville inte ingå i studien.

Programmet bestod i kostrådgivning, motion och beteende intervention.

Beteende interventionerna inkluderade självkontroll av ätande och motion, stresshantering, stimulanskontroll, problemlösning och socialtstöd.

Studien visar att de som ingick i viktkontrollprogrammet minskade vikten med 3 kg under försöksperioden, medan kontrollgruppen ökade sin vikt med lika mycket (3 kg),

Viktförlusten åtföljdes av andra förbättringar i hälsan, som blodtryck, blodsocker, midjemått, motion och näringskunskap.

Viktnedgången skedde oavsett vilket läkemedel de fick och var lika stor för alla läkemedel - Zyprexa, Risperdal, Leponex eller Seroquel.

Kommentar:

Nackdelen med viktkontrollprogrammet var att bara 40 % slutförde det. Andra typer av program eller viktreduktionsmedicinering krävs för majoriteten.

Källa:

DocGuide

Personer med schizofreni har sämre hälsa än vad man hittills trott enligt forskare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

13-20 % hade oupptäckta kroppsliga sjukdomar och över 50 % var överviktiga.

Orsaken till detta kan bl.a. vara moderna atypiska neuroleptika enligt veckans nummer av Dagens Medicin.

Av 110 studerade personer hade 13-20 % förhöjt blodtryck, puls, glukos och triglyceridnivåer i blodet, som var oupptäckta.

För varje person i gruppen, som hade behandlat högt blodtryck hittades 3 nya dvs högt blodtryck är 300 % vanligare. Mer än 50 % var överviktiga.

Professor Rolf Adolfsson,Umeå anser att studien är ett tydligt tecken på att den kroppsliga problematiken negligeras i psykiatrin.

Övervikten kan delvis vara orsakad av antipsykotika och särskilt de nyare medlen Leponex, Zyprexa och Risperdal.

Även livsstilsfaktorer och genetiska faktorer kan dock inverka och försvåra ett orsakssamband.

Professor Adolfsson föreslår hälsoscreening vid schizofreni.

Ett förslag till sådan hälsoscreening håller de på att utarbeta med riktlinjer för vad man skall göra när man får avvikande värden. (Dagens Medicin 47, 2003).

Kommentar:

Om en hälsoundersökning önskas, så går det säkert bra att diskutera det med sin vårdcentral. Ring själv eller be anhörig eller kontaktman göra det. Vid övervikt är det särskilt motiverat. Viktigt är att vårdcentralen vet vad de skall göra. Fasteblodsocker, blodfetter, blodtryck och EKG samt rutinprover bör enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt kontrolleras. Kroppsvikt och BMI bör nog också ingå. Be att vårdcentralen skickar en kopia av resultaten till din klinik.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat att lägga till varningstext för alla atypiska antipsykotika (Zyprexa, Leponex, Zeldox, Seroquel, Risperdal) med budskapet att de kan vara förknippade med högt blodsocker och diabetes. Tillverkaren av Zyprexa jublar, men inte de andra läkemedelsföretagen. Varför?

Eli Lilly, som tillverkar Zyprexa, har offentliggjort brevet från FDA, därför att varningen gör att alla atypiska antipsykotika framstår som lika i detta avseende. Egentligen så ger Zyprexa och Leponex mest viktökning av alla preparat och därför högst risk för stegrat blodsocker och diabetes.

Tillverkarna av Seroquel, aripiprazol (Abilify) och Zeldox (kallas Geodon i USA) är mycket missnöjda över varningstexten och tänker protestera till FDA. De anser inte att deras preparat behöver denna varningstext.

Varningstexten är litet luddig och lyder: "However, epidemiological studies suggest an increased risk of treatment-emergent hyperglycemia-related adverse events in patients treated with the atypical antipsychotics studied.". Bedömare i USA anser att i längden kommer Zyprexa, som är ett av världens 10 mest sålda läkemedel, att förlora marknadsandelar till andra preparat med mindre viktuppgång som biverkan, som t.ex. Abilify.

Källa:

Forbes.com

Haldol verkar kunna utlösa den minskade storleken på hjärnan, som forskare förknippat tidigare med schizofrenin själv, enligt nya rön presenterade på en kongress i New Orleans i veckan.

Det är resultatet av en studie som gjorts för att jämföra nya och gamla antipsykotika.

En känd auktoritet Professor Lieberman anser att Haldol möjligen kan användas i uländer.

Haldol och det nyare Zyprexa gav båda symptomlindring vid förstagångsinsjuknade.

80 % förbättrades med Zyprexa medan 66 % för Haldol.

263 personer ingick i studien som var randomiserad (slumpmässigt val av läkemedel). Kognitiv förmåga och hjärnröntgen testades.

Enbart Zyprexa gav en statistiskt ökning i kognitiv förmåga. Hjärnröntgen visade att hjärnan krympte praktiskt taget enbart i gruppen, som fick Haldol enligt Professor Jeffrey Lieberman, som leder studien. Minskningen var främst i frontalloben och på 14 kubikcentimeter. Ingen volymminskning noterades för Zyprexa utan möjligen en volymökning i temporalloben. En del av hjärnan caudate ökade med Haldolbehandling, vilket tros bero på Haldolens starka dopaminblockad.

Doserna var på 5-20 mg/dag för Zyprexa och 2-20 mg/dag för Haldol. Akutbehandling var i 12 veckor och kontroller gjordes under försöksperioden upp till 104 veckor.

Dr Lieberman sa att den logiska slutsatsen av dessa resultat är att aldrig använda Haldol, men ändå många utvecklingsländer har inte råd med nyare läkemedel och Haldol är bättre än ingenting.

Kommentar:

Att Haldol har en negativa effekt på hjärnan har rapporterats nyligen för råttor, som fick en försämrad nervcellstruktur och signaltrafik. Ytterligare studier på råtta skall göras med nya och gamla antipsykotika under 180 dagar för att man vill studera effekterna på frisk hjärna.

Doserna av Haldol upp till 20 mg/dag kan tyckas höga, men enbart Haldol hade denna negativa effekt. Det tyder på att det inte har med den antipsykotiska effekten att göra och då har det inte samma betydelse att den "antipsykotiska" doseringen av Haldol ibland var hög.

Professor Lieberman är mycket framstående forskare, men studier där olika röntgentekniker har använts har tidigare varit omstridda. Det är nog klokt att inte ge Haldol till nyinsjuknade innan medlet har blivit frikänt från dessa ganska allvarliga invändningar. I Socialstyrelsens nya kunskapsöversikt för schizofrenivården sägs att nya antipsykotika skall ges till unga nyinsjuknade eftersom de är mer biverkningskänsliga.

Källa:

Schizophrenia.com.

Risken att få tardiv dyskinesi är lägre med atypiska än för klassiska antipsykotika, även för högrisk personer.

Risken med klassiska antipsykotika är fördubblad jämfört med atypiska. 240 personer över 45 år, som hade begynnande tardiv dyskinesi fick 110 (Risperdal, Zyprexa eller Seroquel) och 130 klassiska antipsykotika (Haldol eller Mallorol).

För personer med klassiska antipsykotika var förekomsten av tardiv dyskinesi 3 % vid 1 månad, 19 % vid 2 månader och 45 % vid 6 månader, medan motsvarande värden för atypiska var 1 %, 3 % resp. 24 %.

Personerna i gruppen med atypiska medel var äldre och hade fler allvarliga extrapyramidala symptom.

Studien stöder att atypiska medel skall användas till individer mycket känsliga för tardiv dyskinesi men att de inte är helt riskfria på denna punkt.

Kommentar:

Klozapin (Leponex) ger ej tardiv dyskinesi och används i Sverige när tecken på tardiv dyskinesi uppstår. Riskgrupper för tardiv dyskinesi bör nog få atypiska antipsykotika, vilket borde innebära bl.a. äldre som har en förhöjd risk. En nackdel är att studien varade bara i 6 månader, eftersom resultatet för atypiska medel efter ett år hade varit intressant.

Källa:

Dolder CR, Jeste DV
Incidence of tardive dyskinesia with typical versus atypical antipsychotics in very high risk patients
Biol Psychiatry 15 1142-5 (2003)