Användare av den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av en psykossjukdom som schizofreni.

Det visar en studie presenterad i Lancet och som refereras av bla News@nature.

Den publicerade studien är en sammanslagning av 35 populationsbaserade longitudinella studier där en population följts över tid.

Resultaten visar sammantaget att risken för psykossjukdom ökar med 41 procent hos individer som prövat cannabis minst en gång.

Ju oftare drogen användes, desto högre var risken.

Bland frekventa cannabisanvändare var risken för psykossjukdom fördubblad.

Att cannabis i en akut intoxikationsfas kan leda till psykotiska symtom är välkänt.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer