lycka

Resultaten från en kanadensisk studie tyder på att personer som just insjuknat i schizofreni är lika lyckliga som psykiskt friska trots signifikanta funktionsstörningar.

Emellertid hade de nyinsjuknade sämre funktionsförmåga när social- och arbetsförmågan mättes med ett värde på 49,8 jämfört med 84 hos friska.

Forskarna fann också att ökad lycka var kopplad till mindre allvarlig depression, mindre negativa symptom, mindre socialtillbakadragenhet, ökad livsnöjdhet och högre social- och arbetsförmåga.

Att nyinsjuknade är så lyckliga tror forskarna kan förklara varför programmen för social- och arbetsrehabilitering misslyckas så ofta.

Läs mer på NEWSMedical.