Sök efter symptom

Uppdaterad: 5 september 2017

depression

Depression drabbar 50 % med schizofreni och särskilt i början av sjukdomen efter en psykos får många en depression efteråt - postpsykotisk depression. Första depressionen är svårare att bli kvitt än de som kommer senare. Depression drabbar främst i början av sjukdomen och senare är ”depressionen” ofta negativa symptom. 

Vid schizoaffektiv skall depression finnas minst 50 % av tiden enligt DSM 5 och mani kan också förekomma. I DSM 5 för schizofreni bedöms depression, som ett av många symptom (dimensioner), som gör det lättare att skilja mellan schizofreni och schizoaffektiv. Vid depression finns symptom, som depression och/eller förlorat intresse, förändrad aptit, vikt, aktivitet, energi, dämpad affekt, socialtillbakadragenhet, koncentrationssvårigheter, svårt fatta beslut, värdelöshet, hopplöshet, skuld och självmordstankar. 

Depressionerna kan orsakas av sjukdomen, men också av de problem som sjukdomen skapar för individen. Depressiv personlighet kan vara orsak till längre depressioner vid schizofreni. Depression kan förväxlas med negativa symptom, men de är långvarigare men minskar ofta med åren. Avsaknad av känslor finns vid negativa symptom, men ej vid depression, vilket är den tydligaste skillnaden. Tidiga tecken på återfall i psykos och akatisi kan ibland förväxlas med depression. Kroppsliga sjukdomar t.ex blodbrist och infektioner, missbruk och andra mediciner kan förvärra depression. 

Schizofreni gör en inaktiv och inaktivitet kan skapa depressioner. En behandling - beteendeaktivering, som går ut på att aktivera sig genom att göra roliga saker och därmed minska depressionen. 

Kursen Sjukdomshantering (IMR), som psykiatrin ger, minskar psykossymptom och psykoser, men ökar depression något. Via kursen skapas medvetenhet om sin diagnos och depression. Vid avsaknad av sjukdomsinsikt dvs förnekelse av diagnosen, minskar depressionerna och också självmorden. 

En mindre grupp får svåra depressioner, där vanföreställningar och röster också blir depressiva. Personen är ointresserad av omgivningen och pratar knappt. Detta kan förväxlas med schizofrenisymptom. 

Tidigare ansågs de flesta självmorden orsakad av depression, men nu verkar röster, vanföreställningar och missbruk framkalla många självmordsförsök. En studie fann en koppling mellan depression vid schizofreni och ökad risk för våld. Depression är viktigt att behandla för återhämtningen efter psykos och för att minska risken för återfall i psykos. 

Antipsykotika kan också skapa depression och oro, men denna effekt uppstår vid högre doser med den gamla typen av antipsykotika, som Haldol. 

En amerikansk psykiater anser att innan depression behandlas med antidepressiva skall först uteslutas falsk depression orsakad av: 

 • tidiga tecken på psykos.

 • biverkningen parkinsonism

 • för hög dos antipsykotika 

Depression behandlas idag oftast med antidepressiva medel av SSRI-typ, som t.ex. Cipralex och Sertralin, särskilt om ångest också förekommer. Det går praktiskt taget alltid att kombinera dem med antipsykotika. De nya antidepressiva medlen har inte bara effekt mot depression utan de kan också hjälpa mot ångest, oro, social fobi och tvångstankar. 

De hjälper 90 % idag, men tidigare sas 70 % men då mättes inte bara nedstämdhet utan andra symptom, som kan ingå i depression. Antidepressiva har bäst effekt mot svåra eller måttliga depressioner. Effekt märks efter 2 veckor. Antidepressiva kan minska dödligheten med 40 % vid schizofreni enligt en studie på svenskar. Av nyare antipsykotika har bara Clozapine bevisad effekt vid depression vid schizofreni. Vid bipolära depressioner har Zyprexa och Seroquel effekt, vilket är en skillnad.

  

Har jag depression? 

Hur vill du beskriva din sinnesstämning de två senaste veckorna?
Har du varit rimligt glad eller har du varit mycket deprimerad eller nedstämd nyligen?

Hur ofta har det varit så under de två senaste veckorna? Hela dagen?
 

Mild = Uttrycker någon ledsenhet eller missmod vid frågan. 

Moderat = Klart deprimerad sinnesstämning som varat upp till halva tiden under de senaste två veckorna. Skall ha förekommit dagligen. 

Svår = Markerat depressivt stämningsläge som förekommer dagligen mer än halva tiden och som stör normala rörelser och socialförmåga.


Från depressionsfrågan i The Calgary Depression Scale for Schizophrenia, som finns på viska.se, som kan skilja mellan depression och negativa symptom. Ytterligare 8 frågor finns i testet, som mäter depression. Vid depression kan det vara svårt att klara det testet själv. Över 7 poäng betyder depression med 82 % säkerhet att det är rätt. 

Du kan också göra testet Har jag risk för återfall i psykos eftersom det kanske kan ge dig depressionslika besvär.

  

Självhjälp: 

 • Gör ett dagsschema med trevliga aktiviteter. 

 • Öka aktiviteterna genom att göra lätta saker och bygg in belöningar, när du klarat av dem. 

 • Korrigera felaktiga tankesätt, som övergeneraliseringar, förhastade slutsatser och självskuldbeläggning. 

 • Försök att förbättra din sömn – lägg dig och stig alltid upp samma tid, undvik tupplurar, begränsa koffein och läs eller slappna av innan du lägger dig. 

 • Beteendeaktivering är effektiv och där identifieras effekten av beteendet på symptom, känslor och problem. Positiva beteenden stimuleras, som planera aktiviteter och göra meningsfulla saker. Brist på aktivering är ett vanligt problem vid schizofreni och sannolikt en orsak till depressionerna. 

  Här finns en video och titeln på en självhjälpsbok, som kan köpas. 

 • Motion har effekt vid lätt och måttlig depression och kan också förebygga återfall i depression. Kan vara konditionsträning eller styrketräning 2 - 3 gånger per vecka och minst 30 minuter per gång i minst 9 veckor. 

 • Omega-3 har effekt mot depression och bipolär, men verkar sakna effekt mot depressioner vid schizofreni. 

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) mot depression kan man ge sig själv gratis via sajten MoodGym, och dålig självkänsla och självbild kan också förbättras. Två bra självhjälpsböcker finns, som du kan läsa om här. 

 • Kontrollera i FASS om dina läkemedel kan ge depression eller nedstämdhet, som biverkan. 

 • Många appar finns mot depression, som Depression CBT och Mood Tools. 

 

Kontakta läkare: 

 • Om du har självmordstankar eller moderat till svår depression. 

 • Byte av antipsykotika kan vara ett alternativ vid gamla antipsykotika, som Haldol, Cisordinol till Abilify, Seroquel/Quetiapin, Latuda, Zyprexa/Olanzapin med mindre risk för depressivitet. 

 • Psykosociala insatser, som inte direkt inriktar sig på depression kan ofta ge effekt och kan vara samtal eller aktivering. 

 • Vid depressioner med sömnproblem och självmordstankar kan Valdoxan vara värt att prova då det har melatonin-effekt. Kan dock ge leverpåverkan hos vissa. 

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapi, som har effekt mot depression. Skolar om det negativa och pessimistiska tänkandet vid depression och gör det mer realistiskt och positivt. 

 

 Kontakta läkare genast: 

 • Om du har självmordsplaner. 

 

 Framtida hopp: 

 • Antidepressivat Brintellix kan bli intressant vid schizofreni, eftersom den kanske också förbättrar kognitionen vid depression. Tester skall börja snart på schizofreni och effekten på kognitiva och negativa symptom undersökas. 

 • Antidepressiva, som verkar via glutamat är under utprovning där vanliga antidepressiva inte hjälper.  

 • Trippel återupptagshämmare (TRI), som verkar på serotonin, noradrenalin och dopamin håller på att utvecklas. Tros ge starkare effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer