Sök efter symptom

Uppdaterad: 8 januari 2021

PTSD  

PTSD är en ångestsjukdom, som kan uppstå efter skräckfyllda händelser, där ens eget eller närståendes liv varit hotat. Psykoser (särskilt första psykosen), tvångsvård, bältning och tvångsmedicinering kan vara skräckfyllda och ge PTSD. Vid första psykosen är 66 % av PTSD:n orsakad av psykosen. 70-98 % av de med schizofreni har upplevt minst ett trauma i sitt liv, vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Schizofrenin ökar risken för att drabbas av trauman liksom sämre socialmiljö och missbruk. Fem år efter traumat ökar risken att få schizofreni 8 gånger. 

Symptomen är att den skräckfyllda händelsen ständigt återupplevs, vilket gör det svårt att slappna av, koncentrera sig och man kan hoppa till vid plötsliga ljud. Om man vid traumat upplevde sig kunna dö, så finns samma känsla av att dö vid återupplevandet. De kan känna sig konstant hotade och skadade samt också klandra sig själv för vad som hände. Personer eller saker, som påminner om skräcken undviks. Mardrömmar, där traumat återupplevs är vanliga, liksom störd sömn. Symptomen för PTSD kan överlappa med psykos, depression och bipolär, speciellt direkt efter traumat. 

En undergrupp av PTSD finns med dissociativa symptom, som depersonalisation och derealisation. 

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni.

PTSD är ofta kronisk och symptomen kan öka eller minska över tiden. Ofta förekommer andra psykiska, sociala eller kroppsliga problem samtidigt. I och med att många andra problem är inblandade är det lätt att missa att man har PTSD. 

PTSD verkar vara genetiskt besläktad med schizofreni med gemensamma gener. Orsaken tros vara att minnet av traumat lagras på ett annat sätt än normalt och därför återupplevs det. 

Behandlingen mot PTSD vid schizofreni är otillräckligt undersökt, vilket ger viss osäkerhet. En studie visade att 60 % med schizofreni slapp PTSD-diagnos med EMDR-behandling och exponeringsterapi. 

I Englands riktlinjer för behandling av psykoser från 2014 skall alla med psykos och särskilt första psykosen undersökas om PTSD finns. 

Tillförlitliga tester finns med frågor, som på 10 minuter kan påvisa om trauma förekommit.

 

Har jag PTSD?

1. Upprepade, störande minnen, tankar, eller bilder av en stressande upplevelse från det förflutna?

2. Känner dig mycket upprörd när något påminner dig om en stressande upplevelse från det förflutna?

3. Undviker aktiviteter eller situationer eftersom de påminner dig om en stressande upplevelse från det förflutna?

4. Känsla av distans eller avskurenhet från andra människor?

5. Känsla av irritation eller har vredesutbrott?

6. Har du svårt att koncentrera dig?

Svar på varje fråga ovan:
Aldrig (1), Sällan (2), Ibland (3),  Ofta (4), Mycket ofta (5).

Summera poängen från fråga 1-6.
0-9 ingen PTSD
10-13 möjligen PTSD
14-   troligen PTSD

En förkortad screening för PTSD för vårdcentraler, som kallas PLC-C. Du hittar testet på engelska
här. 

Nackdelen med testet är att koncentrationssvårigheter och irritation kan förekomma vid schizofreni.

 

 Självhjälp: 

 • Avslappningsövningar och andningsövningar minskar ångest och brukar ingå i KBT mot PTSD som ges. 

 • Att sova tillräckligt är viktigt för att motverka symptom.  

 • Sök hjälp och stöd från anhöriga och vänner för PTSD kan annars ge isolering. Kontakt med andra är viktigt för att kunna bli bättre. 

 • Undvik alkohol och droger, som kan kortsiktigt lindra, men på längre sikt förvärra problemen. 

 • Utmana din känsla av hjälplöshet för att kunna ta kontrollen över PTSD. 

  Du kan känna dig kraftlös och sårbar efter ett trauma. Kom ihåg att du har styrkor och förmåga att härda ut som kan föra dig ur krisen. Genom att hjälpa andra på olika sätt kan du visa att du är stark och inte hjälplös. 

 • Var ute i naturen. Lugn, avskildhet och frid kan ha en positiv effekt och minska på stress. 

 • Självhjälpsböcker finns om PTSD t.ex The PTSD Workbook. Att lära sig mer om PTSD kan vara viktigt för sjukdomsutbildning ingår ofta i dagens behandling. 

 • Appen PTSD Coach är utvecklad för amerikanska krigsveteraner finns gratis här. 80 % blev hjälpta av den i en mindre studie. Kan köras på vanlig dator med ARC Welder till webbläsaren Chrome eller programmet Bluestack

 

Kontakta läkare:

Klokt att snabbt kontakta din läkare om du tror att du har PTSD för ju tidigare behandling desto bättre. Om PTSD symptomen minskar, kan också schizofrenisymptomen minska. Besvärliga schizofrenisymptom kan bero på att du har PTSD utan att veta om det. 

 • KBT (Kognitiv beteendeterapi) har måttligt bevisad effekt vid vanlig PTSD. 

 • EMDR eller ögonrörelseterapi har måttligt bevisad effekt vid vanlig PTSD. 

 • SSRI-antidepressiva, som sertralin och paroxetin användes först tidigare, men anses idag inte tillräckligt effektiva. 

 

Framtidshopp:  

 • Infusion av narkosmedlet ketamin av 6 gånger gav snabb symptomminskning, som kvarstod i en månad. Depression minskade också,

 • En ny KBT mot både psykos och PTSD befinner sig under tidig utveckling.

 • MDMA eller ecstasy testas i USA mot PTSD och kan preliminärt hjälpa 60 %.

 • En gammal blodtrycksmedicin prazosin verkar minska mardrömmar och även andra PTSD symptom. 

 • Studier pågår att radera skräckminnen med ECT och läkemedel för att behandla och kanske bota PTSD.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-02-17 19:45
Det jag undrar över är om PTSD ger ökad risk för att få schizofreni. OCD eller tvångssyndrom ger 7 gånger ökad risk för schizofreni. Men PTSD kan ge psykoser hos minst 20 %, vilket tyder på visst släktskap med psykoser.

För 10 år sedan skrevs i Läkemedelsboken att tvångstankar kan gränsa till vanföreställningar, men det togs tyvärr bort nästa upplaga. Själv tycker jag att ångest kan vara en mild vanföreställning ofta. Man är rädd för saker som ofta inte är riktigt verkliga.

Du har inte rätt att posta kommentarer